Deklaratë e organizatave për mos-miratimin e ligjit nga shumica parlamentare

Grupi i organizatave të renditura në fund të kësaj deklarate, në përfundim të votimit parlamentar të të ashtuquajturës paketë anti-shpifje, lëshon këtë deklaratë publike:

  1. Ne mikpresim hapin pas të shumicën parlamentare socialiste për paketën antishpifje deri në pritje të opinionit të Komisionit të Venecias.
  2. Ne gjykojmë se shumica parlamentare socialiste ka ndërmarrë hapin e duhur, por jo të mjaftueshëm drejt rikthimit në themelet kushtetuese të vendit sa i përket lirisë së shprehjes.
  3. Ne falënderojmë Këshillin e Europës dhe Komisionin Europian për ndihmën e dhënë deri tani dhe mikpresim opinionin e Komisionit të Venecias.
  4. Organizatat do të vijojnë të angazhohen në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore.

 

Lista e organizatave firmëtare:

BIRN Albania

Civil Rights Defenders

Citizens Channel

Faktoje

Grupi Shqiptar per te drejtat e njeriut

Instituti Shqiptar i Medias

Instituti Shqiptar i Shkencave

Këshilli Shqiptar i Medias

Komiteti shqiptar i Helsinkit

Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë

Neë Media Netëork

Qendra Res Publica

Qendra Shqiptare MediaLook

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore

Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë

Shoqata e Gazetarëve Europianë të Shqipërisë

Unioni i Gazetarëve ShqiptarëFaktoje

Instituti Shqiptar i Medias

Civil Rights Defenders

Instituti Shqiptar i Shkencave

Komiteti shqiptar i Helsinkit

Qendra Res Publica

Grupi shqiptar në mbrojtje të të drejtave të njeriut

Organizatat e mediave kundër miratimit të ligjit sot në Kuvend

Grupi i organizatave të renditura në fund të kësaj deklarate, në përfundim të votimit parlamentar të të ashtuquajturës paketë anti-shpifje, lëshon këtë deklaratë publike:

  1. Ne dënojmë vendimin e Kuvendit të Shqipërisë për të lënë në fuqi këtë paketë ligjore në kundërshti të hapur me kritikat më të arsyeshme të ekspertëve vendës dhe ndërkombëtarë, përfshirë Këshillin e Europës dhe Komisionin Europian.
  2. Ne gjykojmë se shumica parlamentare socialiste humbi një mundësi të mirë për të reflektuar dhe për të demonstruar veten si një forcë demokratike, e përgjegjshme përballë shoqërisë shqiptare dhe aspiratave të vendit për integrim në Bashkimin Europian.
  3. Ne gjykojmë se një legjislacion i tillë bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, konkretisht nenet 15,17 dhe 22 si dhe të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, konkretisht nenit 6 (e drejta për gjykim të ndershëm), dhe nenit 10, (liria e shprehjes).
  4. Ne nxisim të gjithë mediat dhe gazetarët ta injorojnë në tërësi këtë paketë ligjore si antikushtetuese dhe antidemokratike dhe ta konsiderojnë atë sikur nuk ka ekzistuar kurrë.
  5. Organizatat do të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për të rrëzuar këto ligje regresive në tërësi dhe për t’i bërë ato të pavlefshme.
  6. Organizatat angazhohen të ndihmojnë çdo gazetar apo media që mund të preket nga këto ligje të padrejta.

Lista e organizatave firmëtare:

BIRN Albania

Civil Rights Defenders

Citizens Channel

Faktoje

Grupi Shqiptar per te drejtat e njeriut

Instituti Shqiptar i Medias

Instituti Shqiptar i Shkencave

Këshilli Shqiptar i Medias

Komiteti shqiptar i Helsinkit

Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë

New Media Network

Qendra Res Publica

Qendra Shqiptare MediaLook

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore

Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë

Shoqata e Gazetarëve Europianë të Shqipërisë

Unioni i Gazetarëve ShqiptarëFaktoje

Instituti Shqiptar i Medias

Civil Rights Defenders

Instituti Shqiptar i Shkencave

Komiteti shqiptar i Helsinkit

Qendra Res Publica

Grupi shqiptar në mbrojtje të të drejtave të njeriut

KSHM nis krijimin e nje baze te dhenash per shkeljet e kodit

Këshilli i Mediave Shqiptare nisi procesin e krijimit të një baze të dhënash mbi shkeljet e kodit të etikës për ta vëne atë online në dispozicion te publikut. Kjo është hera e pare qe krijohet nje databaze i tille.
Baza e të dhënave do të përmbajë gjetjet nga një proces monitorimi që po kryeht prej nje viti ne KSHM. Qellimi i krijimit te ketsaj databaze është që të rritet ndërgjegjësimi i publikut mbi nivelet e larta të shkeljes së kodit të etikës në Media Media dhe mbi faktin se vetë-rregullimi funksionon vetëm nëse publiku është i përfshirë në mënyrë aktive në këtë proces. Publiku mund të ketë akses në bazën e të dhënave përmes një sistemi kërkimi që do të kategorizohet sipas artikujve të Kodit të Etikës.
Krijimi i kësaj baze të të dhënave është bërë e mundur në kuadër të projektit “Drejt përmirësimit të marrëdhënieve të punës dhe profesionalizmit në një prej gazetarëve” (IJF).

AMC is creating an online database on the breaches of the code of ethics

Albanian Media Council started the process of the creation of an extensive on line database of the breaches of the code of ethics to make it available online. This is the first process to raise the awareness of the self-regulation.
The database will contain the findings from a monitoring process that is on going within AMC from one year now. The idea is to to raise public awareness on the high levels of the breach of code of ethics in Albanian Media and on the fact that self-regulation works only if the public is actively involved in this process. Public can have access in the database through a search system that will be categorized according to Code of Ethics articles.
The creation of this database is made possible within the framework of the project “Towards Improvement of Labor Relations and Professionalism in a of Journalists (IJF).

Paketa Anti-shpifje e lidhur ngushtë me shkeljen e të Drejtës për Informim

Qendra Respublica prezantoi sot hulumtimin mbi të drejtën e informimit dhe zbatimin e saj.

Dr. Ekz. i Qendrës Respublica, Dorian Matlija, konkludoi që Komisionieri për të Drejtën e Informimit nuk po e bën punën e vet, sepse në shumicën e rasteve ai nuk kthen përgjigje ankesave të gazetarëve të cilëve u refuzohet informacioni nga institucionet.

Znj. Klodiana Kapo, Drsh. Ekz. E Qendrës “Faktoje” rrëfeu që gjatë vitit të kaluar kanë bërë 250 kërkesa nga të cilat 60 nuk kanë kthyer përgjigje. “Faktoje” ka kërkuar faturat e shpenzimeve të ministrive, por vetëm 2 ua kanë dhënë të plota. 6 ministri të tjera nuk u kanë kthyer përgjigje.

Përmes Respublica-s “Faktoje” do të dërgojë në gjykatë 12 nga këto çështje.

Gazetari Artan Rama, tha që ka një lidhje mes paketës anti-shpifje dhe të drejtës për informim. Sipas Ramës, sjellja e Komisionierit, mospërgjigja e tij dhe mosfunksionimi i ligjit, ka efekt negativ. “Nëse media nuk e merr informacionin në kohën kur e kërkon mund të bëjë që gazetari të gabojë.Nëqoftëse marrja e dokumentit vonon do të thotë që gazetari të akuzohet për shpifje e mos të ketë mundësi të paraqesë në kohë dokumentin mbi të cilin ka ndërtuar artikullin. Pra, qendrimi i Komisionierit ushqen paketën anti-shpifje.”

Ky hulumtim do të publikohet shumë shpejt në Publeaks.al.

KSHM i ftuar në redaksinë e gazetës Panorama

Këshilli Shqiptar i Medias vizitoi të premten redaksinë e gazetës Panorama. Panorama, një nga gazetat më të vjetra që vazhdon të dalë akoma në print, ka edhe një publikim të vazhdueshëm online. Një nga temat që u diskutua në takim ishte ngritja e Aleancës për Gazetarinë Etike (AGE).
Gazetarët e gazetës kërkuan të dinin kush janë mediat që do përfshihen në këtë inisiativë dhe a do munden ato media të mbajnë standartet etike.
Një pjesë tjetër e bisedës u fokusua te debati mbi etikën në redaksi. Z. Mark Marku, një nga ekspertët e etikës që shoqëron takimet nëpër redaksi solli përvojën e vet nga ngritja e debateve etike në gazetë, dhe sesi ai debat kishte përmirësuar rrënjësisht punën e gazetarëve. Gazetarët e Panoramës zhvillojnë debate të përditshme me kreyredaktorin për çështje etike të përditshme, dhe një nga këto është në raport me kronikën. A duhet publikuar gjithçka apo duhet filutrar informacioni jo etik, i cili mund të sjellë klikime por dobëson cilësinë e raportimit.

Një nga temat që u diskutua ishte edhe rasti i “Zogut të Tiranës”, dhe nëse raportimi i detajeve të jetës së tij seksuale ishte etik apo jo. Konsensusi i përgjithshëm ishte që pjesa e raportimit që i takonte prostitucionit kishte rëndësi për publikun, por mediat që nisën të publikonin emra, foto dhe detaje të jetës së tij private

dukshëm kanë shkeluar etikën. Po aq e paligjshme ka qenë edhe rrjedhja e këtij informacioni nga organet hetuese.

Vizitat në redaksitë e mediave, mbështetur nga OSFA – Open Society Foundation Albania, ka qenë një mënyrë unike për të njohur problematikat e redaksive të mediave të reja por jo vetëm dhe për të krijuar një debat konstruktiv mbi etikën.

AMC, guest at the newsroom of the Panorama newspaper

The Albanian Media Council visited the editorial office of the Panorama newspaper on Friday. Panorama, one of the oldest newspapers still in print, has an ongoing online publication. One of the topics discussed at the meeting was the establishment of the Alliance for Ethical Journalism (AEJ). Newspaper reporters asked who the media outlets would be involved and whether they could meet ethical standards.
Another part of the conversation focused on the ethics debate in the newsroom. Mr. Mark Marku, one of the ethics experts accompanying newsroom meetings, brought his experience of raising ethical debates in the newspaper, and how that debate had radically improved the work of journalists.
Panorama reporters hold daily debates with the editor-in-chief on daily ethical issues, one of which is in related to the chronicle. Should everything be published or should the unethical information be filtered, which can lead to clicks but weakens the quality of reporting.
One of the topics discussed was the case of “Zogu i Tiranës”, and whether reporting details of his sex life was ethical or not. The general consensus was that the part of reporting on prostitution mattered to the public, but the media that started publishing names, photos and details of his private life clearly violated ethics. Equally illegal was the leak of this information by the investigative bodies.

The visits to newsrooms, kindly supported by OSFA – Open Society Foundation Tirana – have been a unique way to get in touch with the work of journalists and have an open debate about ethics with them in their workplaces.

KSHM mysafir në redaksinë e gazetës Panorama

Këshilli Shqiptar i Medias vizitoi të premten redaksinë e gazetës Panorama. Panorama, një nga gazetat më të vjetra që vazhdon të dalë akoma në print, ka edhe një publikim të vazhdueshëm online. Një nga temat që u diskutua në takim ishte ngritja e Aleancës për Gazetarinë Etike (AGE).
Gazetarët e gazetës kërkuan të dinin kush janë mediat që do përfshihen në këtë inisiativë dhe a do munden ato media të mbajnë standartet etike.
Një pjesë tjetër e bisedës u fokusua te debati mbi etikën në redaksi. Z. Mark Marku, një nga ekspertët e etikës që shoqëron takimet nëpër redaksi solli përvojën e vet nga ngritja e debateve etike në gazetë, dhe sesi ai debat kishte përmirësuar rrënjësisht punën e gazetarëve. Gazetarët e Panoramës zhvillojnë debate të përditshme me kreyredaktorin për çështje etike të përditshme, dhe një nga këto është në raport me kronikën. A duhet publikuar gjithçka apo duhet filutrar informacioni jo etik, i cili mund të sjellë klikime por dobëson cilësinë e raportimit.
Një nga temat që u diskutua ishte edhe rasti i “Zogut të Tiranës”, dhe nëse raportimi i detajeve të jetës së tij seksuale ishte etik apo jo. Konsensusi i përgjithshëm ishte që pjesa e raportimit që i takonte prostitucionit kishte rëndësi për publikun, por mediat që nisën të publikonin emra, foto dhe detaje të jetës së tij private dukshëm kanë shkeluar etikën. Po aq e paligjshme ka qenë edhe rrjedhja e këtij informacioni nga organet hetuese.

Vendimi i Presidentit për të kthyer ligjin e AMA-s, gjëja e drejtë për t’u bërë!

Këshilli Shqiptar i Medias gjykon se kthimi nga Presidenti i Republikës i ligjit të AMA-s, i cili gabimisht ose qëllimisht për të keqinformuar quhet referohet si “Anti-shpifje”, është një vendim në mbrojtje të Kushtetutës dhe vlerave Europiane.

Praktikisht, me përjashtim të Partisë Socialiste dhe institucioneve që ajo zotëron, drejton apo ka shumicën absolute, si Qeveria Shqiptare, Kreu i OSBE-së dhe Kuvendi i Shqipërisë, të gjitha institucionet dhe organizatat kombëtare e ndërkombëtare janë kundër këtij ligji i cili censurën edhe atë pak liri që ka mbetur në mediat shqiptare.

Qendrimi i Presidentit të Republikës në këtë rast, përputhet me qendrimin e Këshillit të Medias, komunitetit të gazetarëve shqiptarë, shoqatave ndërkombëtare e lokale të gazetarëve, shoqatave kombëtare e ndërkombëtare të shoqërisë civile; ai madje përputhet edhe me qendrimin e vetë AMA-s dhe është në një vijë me qendrimin e Këshillit të Europës dhe të BE-së, me atë të Komisionierit të Kombeve të Bashkuara madje edhe qendrimin e zyrës së OSBE-së në Vjenë, e cila përmes z. Desir, (pas miratimit të ligjit) doli me deklaratën që nuk janë të lumtur me këtë produkt.

KSHM dhe organizatat e tjera të medias, në përfaqësim të interesave të medias së re, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë do të vazhdojnë ta luftojnë këtë ligj censure me dy mënyra.

Së pari ne do të prezantojmë së shpejti një platformë vetërregullimi e cila do të synojë përmirësimin e etikës në mediat online. Së dyti, nëse Partia Socialiste dëshiron të vazhdojë me këtë projekt për mbylljen e gojës së mediave online, ne do të konsumojmë të tëra hapat juridikë në vend e jashtë tij.

Ky ligj është një tentativë për të kontrolluar median online kritike me qeverinë, dhe faktet kanë treguar që në Europën e sotme këto ligje nuk mund të jenë jetëgjata. Ne jemi shumë afër Europës dhe shanset për të imponuar sistemin kinez apo rus të kontrollit të medias nuk mund, nuk duhet e nuk do të tolerohen.