AMC publishes ethical breaches in online media

 

Albanian Media Council presented  on January 29, 2019, findings from a media monitoring process developed during a 5-month period. This process was done as part of the Media Observatory II project, aimed at self-regulation of media in Albania through the implementation of the Code of Ethics of the Journalist.

Ms. Vasilika Laci, the representative of Civil Rights Defenders (CRD), who also supported the implementation of this process, gave the opening speech.

Mr. Koloreto Cukali, Chairman of the Albanian Media Council, explained the methodology used during the monitoring process.

The monitoring focused on 40 online media, mainly portals, but also TV and print media. The purpose of the study was to present a visual  scanner to see the most common violations of the Code  in the media.

Ms. Vasilika Laci, the representative of Civil Rights Defenders (CRD), who also supported the implementation of this process, gave the opening speech.

Mr. Koloreto Cukali, Chairman of the Albanian Media Council, explained the methodology used during the monitoring process.

The monitoring focused on 40 online media, mainly portals, but also TV and print media. The purpose of the study was to present a visual  scanner to see the most common violations of the Code  in the media.

Shkeljet e Etikës në median online

prezantimi metodologjia

KSHM publikon shkeljet e etikës në mediat online

 

Këshilli Shqiptar i Medias prezantoi sot, 29 Janar 2019, gjetjet nga një proces monitorimi mediash i zhvilluar nga KSHM në një periudhë gjashtë mujore. Ky proces u realizua ne kuadër të projektit Media Observatory II, që synon vetërregullimin e medias në Shqipëri nëpërmjet zbatimit të Kodit të Etikës së Gazetarit.

Takimi u përshendet nga Znj. Vasilika Laci, përfaqësuese e Civil Rights Defenders, (CRD) që edhe mbështetën realizimin e këtij procesi. Z.Koloreto Cukali, kryetar i Keshillit Shqiptar të Medias shpjegoi metodën e zbatuar në kryerjen e këtij monitorimi.

Monitorimi u fokusua në 40 media online, kryesisht portale por dhe TV e media print. Studimi kishte si synim të paraqiste një fotografim numerik për të parë shkeljet më të shpeshta që hasen në media. Shkeljet e monitoruara u përzgjodhen nga Kodi i Etikës së Gazetarit. Numri i përgjithshem i mediave që u konstatuan shkelje është 35, ndërsa numri i përgjithshëm i shkeljeve në të gjithë procesin është 1280 për 5 muaj.

Numri më i lartë i shkeljeve është konstatuar në mediat me prodhim dhe qarkullim më të lartë informacioni, ndërsa shkelja më e shpeshtë e vënë re në proces është raportimi i procedurave gjyqësore dhe prezumimi i pafajsisë.

KSHM (kshm.al) është një organizatë e pavarur gazetarësh dhe mediash që ka si synim të promovojë vetërregullimin e komunitetit të medias si një mjet për të vendosur besimin te media dhe për të mbajtur lart besueshmërinë e saj para publikut shqiptar.

Të dhënat e detajuara të shkeljeve do të mund t’i gjeni pas pak ditësh nëwww.kshm.al

Bashkëlidhur gjeni prezantimin e gjetjeve dhe atë të metodologjisë.

Shkeljet e Etikës në median online

prezantimi metodologjia

European Federation of Journalists reacts against the 2 draft-laws about online media

As a result of the declaration made by a group of organisations for the protection of human rights, freedom of information and journalists associations,  demanding from the Albanian Prime Minister to drop the two proposals on regulation of online media, 2 powerful international organisations join them in this battle.

The European and International Federation of Journalists (IFJ and EFJ) have joined their Albanian affiliates, the Association of Professional Journalists of Albanian and the League of Albanian Journalists, and the other organisations on their request to the government to drop an amendment that are designed to take control of online media and that will put in risk online media freedom in Albania.

Read the full publication on the page here:

Federata e Gazetarëve Europianë dhe Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, u bashkohen organizatave shqiptare kundër 2 ligjeve për kontrollin e medias online

Pas deklaratës së një grupi organizatash për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, lirinë e informimit si dhe shoqatash të gazetarëve, që i kërkonin Kryeministrit të Shqipërisë të tërhiqet nga 2 projektligjet për rregullimin e medias online, 2 organizata të fuqishme ndërkombëtare të gazetarëve i bashkohen kësaj lufte.

Federata Europiane dhe ajo Ndërkombëtare e gazetarëve (IFJ dhe EFJ) u janë bashkuar organizatave të tyre lokale, Shoqatës së Gazetarëve të Pavarur të Shqipërisë dhe Lidhjes së Gazetarëve të Shqipërisë, si dhe organizatave të tjera në kërkesën e tyre që qeveria të  të tërhiqet nga amendamentet e 2 ligjeve të dizenjuara që të marrin nën kontroll median online e që rrezikojnë lirinë e shtypit në Shqipëri.

Lexo publikimin e tyre, këtu:

European Federation of Journalists reacts against the 2 draft-laws about online media

As a result of the declaration made by a group of organisations for the protection of human rights, freedom of information and journalists associations,  demanding from the Albanian Prime Minister to drop the two proposals on regulation of online media, 2 powerful international organisations join them in this battle.

The European and International Federation of Journalists (IFJ and EFJ) have joined their Albanian affiliates, the Association of Professional Journalists of Albanian and the League of Albanian Journalists, and the other organisations on their request to the government to drop an amendment that are designed to take control of online media and that will put in risk online media freedom in Albania.

Read the full publication on the page here:

Statement: Government of Albania should retract proposed laws on online media

In democratic countries, laws aim to protect citizens from the government and not the government from citizens

BIRN representative Gjergj Erebara and AMC representative Koloreto Cukali, during the press conference presenting the declaration against the 2 draft-laws that threaten the freedom of the online media.

A group of organizations for the protection of human rights, freedom of information and journalists associations demand from the Prime Minister to drop proposals on regulation of online media.

We inform the public that the two proposals endangers freedom of expression and could turn Albania in a undemocratic country and in the same time, are not helpful in tackling existing problems of the media, including hate speech, defamation, propaganda or disinformation.

The two draft-lawsi aim to create a registry of online publications and provide rights to an institution known as the “Complaints Council” to sanction online media based on third party requests, to order their closure or block of the access on such media in the territory of the Republic of Albania.

The draft-laws provide legal mechanisms for Audiovisual Media Authority (AMA) and Tax Authority to fine or close down online media without clear procedures. As such they pose a threat to seriously increase the level of censorship and self-censorship already present in Albania’s media scene.

We observe that the argument provided repeatedly by AMA and other officials, including Prime Minister Edi Rama, that the proposals are based on “Croatian model” is inaccurate. We have investigated such claims and found that no such laws exist in the Republic of Croatia.

If the ruling socialist parliamentary majority will enact these proposals, our hybrid democracy will inevitably slither toward an authoritarian regime. In democratic countries, the aim of the law is to protect citizens from the government and not to protect government from the citizens.

While acknowledging the numerous problems that currently plague online communications, including unnecessary offensive language, libel and hate speech, we believe that the current proposals fail to tackle such issues while in the same time, they have the potential to be used as pressure tools by the government against journalists and critics.

Self-regulation of the media, education and public awareness campaigns aiming to improve media literacy; awareness of propaganda, disinformation and fake news are the adequate tools to counter these problems – both online and offline.

Being aware that Albania has to align its legislation with that of the European Union, we observe that the two proposals risk setting back the process of European integration of the country.

List of signatory organizations:

BIRN Albania

Association of Professional Journalists of Albania

League of Albanian Journalists

AIS/Open Data Albania

Civil Rights Defenders

Albania Media Council

MediaLook Center

New Media Network

i

Proposed laws are: ADDITIONS AND CHANGES TO LAW NR. 9918, DATED 19.5.2008 “ON ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN THE REPUBLIC OF ALBANIA”, AS AMENDED, CHANGES AND ADDITIONS TO LAW NO. 97/2013 “ON AUDIOVISUAL MEDIA IN THE REPUBLIC OF ALBANIA”, AS AMENDED

Deklaratë: Qeveria shqiptare duhet të tërheqë projektligjet për rregullimin e medias në internet

 

Në vendet demokratike, ligjet synojnë të mbrojnë qytetarët nga qeveria dhe jo qeverinë nga qytetarët!

Përfaqësuesi i BIRN Gjergj Erebara dhe përfaqësuesi i KShM Koloreto Cukali gjatë konferencës për shtyp kundër 2 projekt-ligjeve që kontrollojnë mediat online.

Një grup organizatash për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, lirisë së fjalës dhe organizata përfaqësuese të gazetarëve i kërkojnë kryeministrit, të tërheqë dy projektligjet për median online.

Ne bëjmë të ditur për publikun e gjerë, se këto dy projektligje rrezikojnë ta kthejnë Shqipërinë në një vend jodemokratik, cënojnë rëndë lirinë e shprehjes dhe nuk zgjidhin asnjë nga problematikat ekzistuese të medias, përfshirë gjuhën e urrejtjes, shpifjen, propagandën apo dizinformimin.

Të dy projektligjet synojnë të krijojnë një regjistër të çdo faqeje në internet dhe i japin të drejtë një institucioni të quajtur “Këshilli i Ankesave”, të gjobisë mediat në bazë të kërkesave të tëtretëve, ose të urdhërojë mbylljen e mediave, ose të aksesit në faqe interneti në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Projektligjet u japin të drejtë AMA-s ose tatimeve, të gjobisin dhe mbyllin median online, pa një procedurë të mirëfilltë ligjore, duke rritur rrezikshëm nivelin e censurës e vetëcensurës ekzistuese në median shqiptare.

Ne vërejmë se rezulton i pasaktë pretendimi i shprehur disa herë nga AMA dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë, përfshirë kryeministrin Edi Rama, se projektligjet në fjalë mbështeten në “modelin kroat”.Nga verifikimet tona, në Kroaci nuk ekziston asnjë legjislacion i ngjashëm për mbikëqyrjen, gjobitjen dhe mbylljen e medias në internet.

Nëse maxhoranca socialiste do të miratojë këto dy projektligje, demokracia jonë hibride do rrëshqasë drejt modelit të një regjimi autoritaritar. Kjo, pasi në vendet demokratike, ligjet synojnë të mbrojnë qytetarët nga qeveria dhe jo qeverinë nga qytetarët.

Duke pranuar problemet e shumta që shfaqen në botën e internetit në formën e fyerjes, shpifjes apo gjuhës së urrejtjes, organizatat gjykojnë se projektligjet në fjalënuk zgjidhin problematikën ekzistuese, por rrezikojnë të kthehen në mjete presioni mbi gazetarët dhe mediat kritike.

Vetërregullimi i medias dhe edukimi i publikut përmes fushatave për rritjen e njohurive mbi median, propagandën, dizinformimin apo lajmet e rreme janë mjetet e duhura për të luftuar problemet në komunikimin online dhe jashtë rrjetit.

Duke marrë parasysh detyrimet e Shqipërisë për përafrimin e legjislacionit me Bashkimin Europian, ne vërejmë se të dy projektligjet e propozuara përbëjnë hap pas në procesin e integrimit.

Lista e organizatave nënshkruese:

BIRN Albania

Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë

Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë

AIS/Open Data Albania

Civil Rights Defenders

Këshilli Shqiptar i Medias

Qendra Shqiptare MediaLook

New Media Network

Ligjet që kërkohen të tërhiqen janë: Për “Disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013 “Për Mediat Audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe “Disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9918 Datë 19.5.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar”.