Liria e shtypit: Shqipëria zbret 2 vende! “Qeveria rriti përpjekjet për të kontrolluar mediat”!

Renditja e Lirisë së shtypit në botë për vitin 2020

Reporterë pa Kufi publikon renditjen e lirisë së shtypit në raportin “Liria e shtypit botëror 2020“. Në raport, Shqipëria ka  bërë regres duke u renditur e 84-a, dy pozicione më poshtë nga vitit i kaluar ku renditej e 82-ta.

Në tri vitet e fundit vendi ka pësuar një rënie të shpejtë të lirisë së medias dhe të drejtave të gazetarëve pavarësisht përpjekjeve për tu bërë pjesë e BE-së.

Shqipërinë e kanë lënë pas vendet si Haiti, Kirgistani, Qipro Veriore si dhe Kosova. Por gjithashtu Shqipëria ja ka kaluar vendeve të tjera të rajonit si Maqedoni, Mali i Zi, Serbi etj.

Raporti për Shqipërinë

Në raportit të Reporterë “Kërcënimi i ligjit për shpifjen” thuhej se 2019 ishte një vit që qeveria rriti përpjekjet për të marrë kontrollin e mediave me justifikimin e parandalimit të lajmeve të rreme. Paketa e ashtuquajtur “anti-shpifje” u votua gjatë dhjetorit, “duke kufizuar liritë e shprehjes, informacionit dhe shtypit dhe duke kundërshtuar praktikat më të mira ndërkombëtare”.

Pasuar me përdorimin e tërmetit të nëntorit të vitit të kaluar me pretekstitn se dy gazetarë dhe aktivistë janë arrestuar për  shpërndarjen e “lajmeve të rreme” , mbylljen e mediave online kritike të qeverisë si dhe thirrjet e Kryeministrit Rama për publikun që të mbrohen nga media gjatë shpërthimit të pandemisë COVID-19 në mars 2020.

Reporterë pa kufij  vuri në dukje se Shqipëria, e cila synon të bëhet pjesë e Bashkimit Europian, nuk ka arritur të zgjidhë dhe të sanksionojë çështje të ndryshme të sulmeve fizike dhe kërcënimeve serioze kundër gazetarëve.

Reaction to the blocking of Medium and pornographic sites by AKEP

The Albanian Media Council reacts with great concern to the blocking by AKEP of access to the Medium.com community website. From this decision, Albania joins 3 other countries that have blocked Medium: China, Egypt and Malaysia. This decision of AKEP is pure censorship, it is an anti-legal and anti-constitutional decision.

Also, a few days ago AKEP illegally blocked access within the territory of the Republic of Albania to some pornographic websites, which is also a pure censorship that leads Albania to the group of countries such as Saudi Arabia, where these websites are blocked for access.

AKEP does not have the legal right to do so.

Medium is an international blog where hundreds of people post articles and thousands more are updated daily. The Medium website remained blocked for several days, while on Tuesday some ISPs have not yet accessed it.

The reason for blocking “Medium” was a complaint to the AMA of Mr. Ermal Mamaqi for the publication of some links to pirated sites on this portal. While the case of pornographic websites had to do with the publication of an intimate video of an individual in the form of “revenge porn” (publication for the purpose of damaging intimate photos or videos of an individual). If the AMA has requested the closure of medium.com, the action of the AMA would be illegal. If AKEP has taken this decision itself, it is still an illegal act.

The AMC is committed to copyright, and is one of the promoters of the protection of this right. But it cannot tolerate censorship and anti-legal actions taken in the name of any just cause.

For example, if someone posts on the FB a list of pirated sites, this does not mean that the Albanian government should shut down the FB. Moreover, Medium.com has a page where it is clearly possible to report copyright infringement or plagiarism, which makes even more difficult the recommendation of AMA and the censorship of AKEP.

Even in the case of porn sites, AKEP has no legal right to block the entire site for a single material.

“Revenge porn” is one of the ugliest phenomena of Albanian society and a pure criminal act. The Albanian state must create mechanisms to protect the victims of “revenge porn” by condemning in the first place the person who distributed this video. But, if that video is circulating in the Whatsapp application, it does not mean that AKEP or anyone else should block its use in the Albanian territory.

The AMC is very concerned that, while the censorship law against the media has not yet been adopted pending the decision of the Venice Commission, AKEP and AMA are acting as if this law were in force.

The SEC calls on international bodies to intervene in the pure application of censorship in Albanian territory.

The AMC calls on partner media to report heavily on censorship.

The AMC also calls on Albanian citizens to react strongly to actions that restrict their right to information in an anti-legal and anti-constitutional manner.

Together we must stop these actions from turning into something “normal” for Albania.

Reagim ndaj bllokimit të Medium dhe portaleve pornografike nga AKEP

Këshilli Shqiptar i Medias reagon me shumë shqetësim ndaj bllokimit nga AKEP të qasjes në uebsajtin komunitar Medium.com. Prej këtij vendimi, Shqipëria i bashkohet 3 shteteve të tjera që e kanë bllokuar Medium: Kina, Egjipti dhe Malajzia. Ky vendim i AKEP është censurë e pastër, është vendim anti-ligjor dhe anti-kushtetues.

Po ashtu, pak ditë më parë AKEP në mënyrë anti-ligjore bllokoi qasjen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë në disa uebsajte pornografike, që gjithashtu është një censurë e pastër që e çon Shqipërinë drejt grupit të vendeve si Arabia Saudite, ku këto websajte janë të bllokuara për akses.

AKEP nuk e ka tagrin ligjor për të bërë këto veprime.

“Medium” është një blog ndërkombëtar ku me qindra njerëz postojnë artikuj dhe me mijëra të tjerë informohen përditë mes tyre. Uebsajti Medium qendroi i bllokuar për disa ditë, ndërsa ditën e martë akoma disa ISP nuk e kanë hapur aksesin në të.

Arsyeja e bllokimit të “Medium” ishte një ankimim në AMA e Z. Ermal Mamaqi për publikimin e disa linkeve për në sajtet pirate në këtë portal. Ndërsa rasti i uebsajteve pornografike kishte të bënte me publikimin e një videoje intime të një individi në formën e “revenge porn” (publikimit me qëllim dëmtimi të fotove apo videove intime të një individi). Nëse AMA ka kërkuar mbylljen e medium.com, veprimi i AMA-s do të ishte i jashtëligjshëm. Nëse AKEP e ka ndërmarrë vetë këtë vendim, prapë është veprim i jashtëligjshëm.

KSHM është e përkushtuar për të drejtën e autorit, dhe është një nga promovuesit e mbrojtjes së kësaj të drejte. Por, ajo nuk mund të tolerojë censurën dhe veprime anti-ligjore që bëhen në emër të çfarëdo kauze të drejtë.

P.sh., Në rast se dikush poston në FB vjegëza të sajteve pirate, kjo nuk do të thotë që qeveria shqiptare duhet të mbyllë FB. Aq më tepër, që Medium.com ka një faqe ku qartazi mundësohet raportimi i shkeljes së të drejtave të autorit apo plagjiatura  çka e bën akoma më të rëndë rekomandimin e AMA-s dhe censurën e AKEP.

Edhe në rastin e uebsajteve porno, AKEP nuk ka tagër ligjor të bllokojë krejt uebsajtin për një material të vetëm.

“Revenge porn” është një nga fenomenet më të shëmtuara të shoqërisë shqiptare dhe një akt i pastër kriminal. Shteti shqiptar duhet të krijojë mekanizma për të mbrojtur viktimat e “revenge porn” duke dënuar në rradhë të parë personin që e ka shpërndarë këtë video. Por, nëse ajo video po qarkullon në aplikacionin Whatsapp, kjo nuk do të thotë që AKEP apo kushdo tjetër duhet të bllokojë përdorimin e tij në territorin shqiptar.

KSHM është shumë e shqetësuar se, ndërsa ligji censurues ndaj medias nuk është miratuar akoma në pritje të vendimit të Komisionit të Venecias, AKEP dhe AMA po veprojnë sikur ky ligj të ishte në fuqi.

KSHM u bën thirrje organizmave ndërkombëtarë të ndërhyjnë ndaj aplikimit të pastër të censurës në territorin shqiptar.

KSHM u bën thirrje mediave partnere të raportojnë fort aktet e censurës.

KSHM u bën thirrje dhe qytetarëve shqiptarë të reagojnë fort ndaj veprimeve që kufizojnë në mënyrë anti-ligjore e anti-kushtetuese të drejtëne tyre për informim.

Së bashku ne duhe të ndalojmë që këto veprime të kthehen në diçka “normale” për Shqipërinë.

Profesori Kris Frost: Raportimi etik i pandemisë

Nga profesor Kris Frost

Gazetaria e mirë mund të argëtojë, por nuk duhet të jetë thjesht argëtim. Roli kryesor i gazetarisë së mirë është të informojë, të edukojë dhe nuk ka asgjë më të mirë për të nënvizuar këtë të vërtetë sesa një urgjencë kombëtare.

Kjo është një epokë e lajmeve të rreme ku qeveritë kanë marrë përsipër të paraqesin mendimet e tyre si fakte dhe ku shumë media kanë shkuar me këto keqpërfaqësime ose falsifikime apo madje i kanë inkurajuar ato. Ajo e ka marrë këtë pandemi të tmerrshme i ka shtyrë gazetarët sërish drejt realitetit se ata janë njerëzit e ngarkuar për paraqitjen e së vërtetës, ata që duhet ta bëjnë qeverinë për të dhënë llogari në emër të publikut.

Jo vetëm që Covid-19 na ka kujtuar brutalisht nevojën për raportime të vërteta, për gërmimin e historive për heronjtë e vërtetë dhe ekspozimin e groteskuts të atyre që kërkojnë të përfitojnë nga vetja në kurriz të të tjerëve, por ajo ka ngritur edhe disa dilema etike interesante dhe shpesh unike që janë specifike për raportimin e urgjencës kombëtare dhe pandemisë.

E vërteta mbetet shqetësimi etik numër një për çdo gazetar, por edhe shqetësimi për kodet etike që paralajmërojnë prishjen e privatësisë së njerëzve, kujdesin për të mos sulmuar burimet në mënyrë të panevojshme dhe për të justifikuar përdorimin e pajisjeve klandestine të regjistrimit, janë katër çështje kryesore që do të bëhen veçanërisht të rëndësishme gjatë krizës:

BURIMET: burimet kanë një rëndësi thelbësore për mbulimin e krizës, por identifikimi i kujt do të bisedojë dhe çfarë t’i pyes ata është më e rëndësishme se kurrë. Brexit dhe pasojat e saj kanë mësuar një numër zakonesh të këqija. Nuk është më mirë që të mjaftohesh vetëm për të marrë mendimet e cilindo politikani që është në dispozicion ose të marrës vox-pop në vende publike. Njerëzit kanë nevojë për informacione të vërteta dhe të sakta në lidhje me pandeminë, nëse ata duhet të mbajnë veten të sigurt dhe të dashurit e tyre. Gazetarët duhet të flasin me ekspertë dhe ata që formojnë politikën e qeverisë qoftë në qeveri, qoftë jashtë saj. Mediat sociale po përhapin lajme të rreme në lidhje me pandeminë dhe se si gjoja të merren me të si zjarri, dhe shumë po vdesin ose të paktën po rrezikojnë vdekjen duke besuar informacione që u përcillen atyre me qëllimin e mirë nga një mik apo i afërm. Detyra e gazetarit është të gjurmojë mendimin e ekspertit qoftë nga një shkencëtar në këtë fushë, nga një profesionist i shëndetit publik apo nga një politikë vendosëse e politikanëve. Sajesa nuk ka qenë kurrë etike, kurrë nuk ka qenë e mirë, por tani mund të jetë vdekjeprurëse. Sfidoni ata që japin informacion. Kërkoni burimet e tyre. Kërkoni vlerësimin e tyre për probabilitetin e tij duke dëshmuar se është i saktë. Gazetarët duhet të ekspozojnë aty ku informacioni nuk mbështetet nga provat dhe kundër lajmeve të rreme që i vë njerëzit në rrezik.

Ballafaqimi me njerëzit e thjeshtë për të kërkuar histori mbi jetën nën një pandemi është gjithashtu më e vështirë. Dukshëm këshillat përfshijnë telefonimin, postën elektronike ose burime videokonferencë në vend që t’iu drejtohen atyre personalisht. Nëse duhet, atëherë mbani të paktën dy metra distancë. Për transmetuesit dhe fotografët, kjo mund të thotë të rimendoni praktikat e punës. Përdorimi i mikrofoneve në statikët ose bumet për shembull sesa përshtatja e mikrofonave të xhaketës. Moti më i mirë e bën më të lehtë punën në shtëpitë dhe zyrat e njerëzve në dritën me diell ku ka më shumë hapësirë ​​dhe më pak rrezik nga ndotja. Tregime të mira të interesit njerëzor në një kohë të frikës dhe panikut ndërkombëtar të gjithë ndihmojnë për të qetësuar emocionet më të pasura. “Vizatimet e ylberit përhapin shpresën gjatë pandemisë”, “Nëna gatuan 80 vakte në ditë për njerëzit në nevojë”, “Njeriu që kaloi gjashtë ditë në kujdesin intensiv me Covid-19 thotë:” ju mund të mbijetoni “” janë vetëm disa histori në të cilat kemi parë në ditët e kaluara. Këto lloj tregimesh shtojnë elementin njerëzor në faktet e sëmundjes dhe fushatën për ta mposhtur atë. Sidoqoftë, praktika etike si mos hyrja në spitale dhe shtëpi pa përkujdesje bëhen më të rëndësishme. Më në fund, burimet konfidenciale mund të bëhen një çështje e rëndësishme. Tregime në lidhje me personelin mjekësor që u thuhet të mos rrjedhin histori tmerri në lidhje me mungesën e pajisjeve të mbrojtjes personale mbi dhimbjen e largimit nga puna, për shembull. Sidoqoftë, histori të këtij lloji janë thelbësore për të lejuar publikun të masë përgjigjen e qeverisë dhe shërbimeve shëndetësore. Nga disa burime mund të kërkohet konfidencialitet për të dhënë informacionin që një gazetari duhet të paraqesë një histori të praktikës së keqe ose pajisjeve të dobëta. Vetëm jepni premtime për t’i mbajtur burimet konfidenciale nëse keni një ide të mirë se çfarë do të mbroni. Një premtim duhet të jepet vetëm nëse tregimi është i rëndësishëm dhe nevoja për të mbrojtur burimin është e qartë.

VDEKJA: Kërcënimi vdekjeprurës për veten tonë dhe të dashurit tanë është arsyeja pse kjo histori është kaq e rëndësishme dhe pse vendet kanë marrë masa ekstreme për të mposhtur virusin. Unë përmenda spitalet tashmë, por vlen edhe për njerëzit në shtëpi që gazetarët nuk duhet të kërkojnë të bëjnë foto të njerëzve që po vdesin. Zakonisht nuk ka interes publik për foto të tilla. Në mënyrë të ngjashme, të merresh me ata që janë varrosur kohët e fundit, kërkon gjithë kujdesin dhe ndjeshmërinë e zakonshme. Sidoqoftë, në vend që të vizitojë të ndjerit, siç do të ishte praktika e mirë, gazetari duhet të merret me ta përmes telefonit, i cili pothuajse sigurisht do të kërkojë ndjeshmëri shtesë.

KURBANI: Ekziston një tundim në disa pjesë të mediave për të gjetur kurbanin për të fajësuar për virusin, efektet e tij ose reagimin e qeverisë ndaj tij. Gazetarët nuk duhet të përfshihen në përkrahjen e urrejtjes dhe as në sigurimin e këtij objekti për të tjerët.

POZICIONIMI: Në një kohë të gjendjes së jashtëzakonshme kombëtare, gazetarët shpesh e shohin veten të konfliktuar. Mund të mos duket më e përshtatshme për të sulmuar qeverinë ose opozitën mbi pikëpamjet e tyre, por përkundrazi të marrim qëndrimin se të gjithë duhet të tërhiqemi duke injoruar gabimet ose pozicionimin ideologjik të grupeve të ndryshme. Mund të duket gjithashtu e drejtë të mbështesni policinë, e cila, me një sërë fuqish të reja dhe shpesh drakoniane, i zbaton ato në një mënyrë që disa muaj më parë do ta acaronte. Të gjithë gazetarët do të duhet të marrin linjën e tyre, por duke folur etikisht përderisa rrethanat kanë ndryshuar, parimet jo. Është ende e rëndësishme të sfidoni qeverinë për vendimet e saj politike. Është akoma e rëndësishme të sfidoni oficerët e policisë që kapërcejnë shenjën. Për shembull, diskutimet fillestare të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar në lidhje me imunitetin e tufave dhe lejimin e virusit të kandidojë u kundërshtuan shpejt dhe me të drejtë, duke detyruar një ndryshim të drejtimit që çon në bllokimin. Të gjithë gazetarët duhet të zbulojnë të vërtetën dhe ta raportojnë atë, duke informuar dhe edukuar njerëzit për botën e re të Covid-19, duke u dhënë atyre mundësinë për të marrë vendime të arsyeshme dhe të përshtatshme për atë që është më e mira për ta dhe ata me të cilët vijnë në kontakt. Vetëm në atë mënyrë ne mund të tërhiqemi vërtet për të kapërcyer Covid-19. Gazetarët kanë një rol jetësor për të luajtur në pandeminë informuese dhe edukuese dhe është e drejtë që ata të identifikohen si punëtorë kritikë për ta bërë këtë.

Kris Frost është një profesor i njohur i gazetarisë dhe kryetar i Unionit Kombëtar të Këshillit të Etikës së Gazetarëve dhe autor i Journalism Ethics and Regulation and Privacy and the News Media

Deklaratë kundër gjuhës diskriminuese të Kryeministrit ndaj Romëve

Këshilli Shqipar i Medias së bashku me 12 organizata ka nënshkruar denoncimin kundër gjuhës disktiminuese të Kryeministrit Rama ndaj Romëve.

Në postimin në faqen e tij në Twitter, Kryeministri cilëson Romët me etiketimin “si mish për top” duke përulur dinjitetin dhe të drejtën e tyre  për të kërkuar respektimin e nevojave të tyre nga institucuinet qeveritare.

Nëpërmjet kësaj deklarate i bëhet thirrje Kryeministrit të Shqipërisë, të ndalojë përdorimin e gjuhës denigruese dhe diskriminuese ndaj Romëve dhe të kërkojë falje publike.

Deklaratë

Denoncojmë gjuhën diskriminuese të Kryeministrit Rama ndaj Romëve, e ftojmë të kërkojë falje publike dhe të rishikojë politikat qe prekin ketë komunitet dhe qytetarë të tjerë në kushte të ngjashme.

Me datë 14 prill, në rrjetet sociale u publikuan video të komuniteti Rom dhe Egjiptian në Fier të mbledhur së bashku, për tu ankuar për mungesën e ndihmave nga Bashkia dhe për shpërndarjen e padrejtë të tyre. Këto video u shpërndanë në rrjetin social facebook edhe nga përfaqësues të partive politike duke nxitur reagimin e paprecedentë të kryeministrit në Twitter: ‘’E turpshme nxitja e komunitetit rom për të inskenuar shfaqje të rrezikshme për jetën nga ish-deputetë të caktuar, që paturpësisht gënjejnë publikun, duke përdorur romët si mish për top për të thënë se ja kështu u shpërndakan ndihmat në Fier e gjetkë #Çnjerëzore’’.

Romët u etiketuan si të përdorur si mish për top për inskenime, ndërkohë që ata ishin mbledhur për të shprehur nevojën e tyre.

Së pari, në këtë deklaratë Kryeministri bie në kundërshtim me vetë politikat e qeverisë shqiptare, e cila ka një Plan Kombëtar Veprimi për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve 2016-2020. Nëpërmjet këtij plani, duke pranuar vulnerabilitetin dhe nevojën për të adresuar diskriminimin e këtyre minoriteteve, qeveria është angazhuar për të përmirësuar situatën e tyre. Nga ana tjetër, një pjesë e mirë e Romëve dhe Egjiptianëve që punojnë në sektorin informal të ekonomisë, u përjashtuan më herët nga qeveria duke u lënë jashtë listës së subjekteve përfituese të pages së luftës gjatë periudhës së pandemisë, pavarësisht rekomandimit të Komisionerit Për Mbrojtjen nga Diskriminimi të datës 31 mars. Me datë 14 prill Bashkia Tiranë dhe IKMT në zonën e Selitës filluan prishjen e tregut informal të rrobave të përdorura,  aktivitetin kryesor që sjell të ardhura për familjet e komunitetit Rom dhe Egjiptian në atë zonë. Në të njëjtën ditë, Romët etiketohen nga vetë kryeministri si të përdorur për inskenime politike, ndërkohë që kërkojnë ndihmë.

Së dyti, gjuha e përdorur nga kryeministri, në faqen e tij është e papranueshme. Shprehja ‘’mish për top’’ në gjuhën shqipe është përulëse dhe me kuptim derogativ. Ajo përforcon stereotipet diskriminuese ndaj Romëve si njerëz që mund të përdoren lehtësisht nga të tjerët. Komisioneri Për Mbrojtjen nga Diskriminimi ka konstatuar diskriminime dhe në raste të tjera të ngjashme ku Romët dhe Egjiptianët janë etiketuar si ‘’lehtësisht të përdorshëm’’. Duhet theksuar që faqja e Kryeministrit të Shqipërisë ndiqet nga mijëra qytetarë dhe shumë media raportuan mbi ngjarjen duke zgjedhur të kishin në titull pikërisht shprehjen denigruese ‘’mish për top’’, është përforcuar kështu impaktin e diskriminimit në opinionin publik.

Së fundmi, Kryeministri ka nënvlerësuar publikisht aftësinë e Romëve për tu vetë-organizuar e për të kërkuar të drejtat e tyre, të cilën ata e kanë bërë më së miri prej vitesh. Kryeministri nuk duhet ta minojë dhe delegjitimojë organizimin e komunitet e vetëmarxhinalizuara me konceptin e ‘’nxitjeve dhe inskenimeve politike’’, por tu përgjigjet nevojave të tyre.

I bëjmë thirrje Kryeministrit të Shqipërisë, të ndalojë përdorimin e gjuhës denigruese dhe diskriminuese ndaj Romëve dhe të kërkojë falje publike.

I bëjmë gjithashtu thirrje qeverisë shqiptare të pranojë dhe tu përgjigjet nevojave të komuniteteve të marxhinalizuara pasi për ta pandemia është një krizë mbi krizat.

 

Organizatat nëshkruese:

 1. Qendra Treja
 2. Qendra Për Aksion Komunitar
 3. Lëvizja Rinore Egjiptiane dhe Rome
 4. Civil Rights Defenders
 5. Citizens Channel
 6. Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS)
 7. Këshilli Shqiptari Medias
 8. Pro LGBT
 9. Qendra Europiane
 10. Qendra ALTRI
 11. Aleanca LGBT
 12. Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN)
 13. Qendra Për Nisma Ligjore Qytetare (QNL)

KShM u ftua në prezantimin online të studimit mbi pedofilinë nga MediaLook

Këtë të hënë satfi i KShM-së u ftua që të merrte pjesë mes gazetarësh dhe studentësh  në prezantimin online të studimit cilësor  “Krimet seksuale me të mitur: Një qasje e re për pedofilinë!” organizuar nga nga MediaLook

Pjesë e panelit ishin drejtori i Qendrës Shqiptare MediaLook, Dr. Elvin Luku, akademiku Artan Fuga, gjyqtarja pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, Atalanta Zeqiraj, pedagogia e Fakultetit të Mjekësisë, Dr. Anita Pilik si dhe studuiuesi i medias, Dr Hasan Saliu.

Në qasjen e tij Luku u shpreh se sisitemi shqiptar  i drejtësisë nuk është i përgatitur për të trajtuar rastet e pedofilisë dhe se qytetet më të rrezikuara janë Tirana, Durrësi, Elbasani dhe Korça.

“Sistemi i drejtësisë është i papërgatitur për të trajtuar problematikën e pedofilisë. Vetëm në 1 nga 151 vendime për krime seksuale me të mitur nën 14-vjec në 10-vitet e fundit përmendet termi “pedofili” dhe është kryer ekspertim për të diagnostikuar atë, por nuk është dhënë asnjë dënim plotësues për trajtim mjekësor të tyre (neni 60/11), pavarësisht se 25% e tyre janë konfirmuar nga organet e hetimit si recidivistë.

Nga 98 abuzuesit seksual që kanë rifituar lirinë asnjë prej tyre nuk është identifikuar nga drejtësia si pedofilë e nuk i është nënshtruar mjekimit të detyruar duke u kthyer në kërcënim për fëmijët. Qytetet më të rrezikuara janë Tirana, Durrësi, Elbasani e Korça ku banojnë 61 pedofilë. Nga këta, 41 kanë kryer veprën e marrëdhënieve seksuale me të mitur, 8 prej të cilëve me dhunë. Në Tiranë ka 2 policë për gjurmimin e 48 pedofilëve të lirë.” tha drejtori i Qendres Shqiptare MediaLook, Dr. Luku.

Një pikë tjetër që ju kushtua rëndësi  gjatë diskutimit ishte dhe ruajtja e një e etike nga media në lidhje me zbulimin e identitetit të abuzuesit. Sipas gjyqtares Zeqiraj duhet ruajtur një balancë mes interesit publik dhe të drejtës së ruajtjes së privatësisë.

“Rekomandohet krijimi i një regjistri elektronik për autorët e krimeve seksuale duke i profilizuar ato me kategori sipas rrezikshmërisë. Mbikëqyrja nga ana e Policisë Vendore përmes dosjeve të gjurmimit duhet të plotësohet nga një program riintegrimi të tyre në shoqëri duke përfshirë në këtë proces dhe Shërbimin e Provës, sikurse ndodh në vendet e zhvilluara. Ky informacion do të ndihmonte që vendimet penale të mos kenë vetëm karakter ndëshkues por dhe rehabilitues.” u shpreh Atalanta Zeqiraj

Pjesë e fundit e diskutimit ishin rastet e abuzimeve seksuale me të mitur në rajonin e KosovëS të prezantuar nga gazetari dhe studiuesi i medias, Dr. Hasan Saliu

“Fëmijët në Kosovë janë në kontakt të vazhdueshëm me përmbajtjet seksuale në internet dhe rrjetet sociale. Rreth 29% për qind e të miturve dhe fëmijëve të moshës 11-16 vjeç kanë parë të paktën dy herë në javë imazhe me përmbajtje seksuale në Kosovë në 12 muajt e fundit.” tha Dr. Saliu.

 

Të dhënat e plota të studimit mund t’i gjeni këtu.

Deklaratë e organizatave të shoqërisë civile kundër dënimeve të propozuara në Kodin Penal për parandalimin e pandemisë #COVID19

Në emër të një grupi organizatash të shoqërisë civile dëshirojmë të vlerësojmë në tërësi masat e marra nga qeveria për parandalimin dhe luftën ndaj pandemisë globale #COVID19 në vendin tonë. Bazuar në deklaratat zyrtare dhe ato të stafit mjekësor, këto masa shtrënguese kanë kontribuar në një numër më të ulët të shtetasve të infektuar në Shqipëri. Shumica dërrmuese e qytetarëve është ndërgjegjësuar dhe kanë zbatuar masat parandaluese që janë marrë deri më tani prej institucioneve përgjegjëse.

Në kushtet kur organizatat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut po rekomandojnë në mbarë globin uljen e popullatës në sistemin e burgjeve, për shkak të rrezikut të shtuar që kanë shtetasit e privuar nga liria në institucionet e mbyllura për t’u prekur nga COVID 19, në Kuvendin e Shqipërisë po diskutohen propozime ligjore që vijnë në kundërshtim me këto rekomandime. Organizatat që ne përfaqësojmë ngrenë sot shqetësimin për ndryshimet e fundit të propozuara në Kodin tonë Penal, të cilat dënojnë penalisht disa forma të mosbindjes së qytetarëve ndaj masave të organeve kompetente shtetërore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ose gjendjes së fatkeqësisë natyrore (neni 242/1) dhe disa forma të shkeljes së rregullave të karantinës për parandalimin e përhapjes së sëmundjeve infektive (242/2). Në vlerësimin tonë, dënimet penale të propozuara në Kodin Penal janë jo humane, jo proporcionale si dhe cenojnë liritë dhe të drejtat e shtetasve.

Në këtë situatë emergjence, në emër të organizatave që ne përfaqësojmë i kërkojnë Kuvendit të Shqipërisë të rrëzojë në parim amendamentet e propozuara, veçanërisht nenin 242/2, bazuar në argumentat e mëposhtëm:

1 – Duke qenë se Kodi Penal bën pjesë në kategorinë e akteve që miratohen me shumicë të cilësuar, ndryshimet e tij nuk mund të bëhen në asnjë rast nga Kuvendi me procedurë të përshpejtuar. Kjo mbështetur në nenin 83, pika 3 e Kushtetutës ku ndalohet zbatimi i procedurës së përshpejtuar për shqyrtimin e projektligjeve që kërkojnë miratimin me 3/5 e votave të të gjithë anëtarëve të Kuvendit me përjashtim të ligjit për gjendjen e jashtëzakonshme (shih Vendimin e Gj.Kushtetuese nr. 5, datë 05.02.2014).

2 – Për rastet kur qytetarët shkelin urdhrat e organeve publike për masat e marra në kuadër të gjendjes së fatkeqësisë natyrore, Këshilli i Ministrave ka miratuar disa akte normative që parashikojnë sanksione administrative.

3 – Propozimet ligjore parashikojnë dënime tejet represive dhe jo humane që shkojnë deri në 15 vite burg dhe cenojnë dinjitetin njerëzor, në kushtet kur ritheksojmë se shumica dërrmuese e shtetasve shqiptarë janë kufizuar nga liria e lëvizjes dhe po qëndrojnë të karantinuar në banesat e tyre. Këto dënime janë jo proporcionale, pasi çdo dënim duhet të jetë në një raport të drejtë me rrezikshmërinë e veprës penale dhe me shkallën e fajit të autorit (Shih vendimet e Gj.Kushtetuese nr.19, datë 01.06.2011 dhe nr. 9, datë 26.02.2016). Dënimi penal i çfarëdolloj natyre duhet të synojë vetëm riedukimin dhe më pas integrimin e të dënuarit në jetën shoqërore. Ndërkohë, dispozitat që kërkohen të miratohen në Kuvend kanë si qëllim vetëm ndëshkimin për efekt të parandalimit të përhapjes së infeksionit Covid 19.

4 – Në këto dispozita është shqetësues fakti që nuk bëhet asnjë dallim sa i takon subjektit që kryen këto vepra nëse është mbartës ose jo i sëmundjes infektive. Formulime të tilla mund të çojnë në vlerësime të ndryshme arbitrare dhe në cenimin e lirive dhe të drejtave të shtetasve.

5 – Këto propozime krahas parashikimit të dënimeve të ashpra parashikojnë në të njëjtën kohë dy dënime kryesore, dënimin me gjobë dhe dënimin me burgim. Sjellim në vëmendje se Gj.Kushtetuese, me vendimin nr.47 të vitit 2012 ka deklaruar antikushtetues dhënien e dënimit kryesor me gjobë, krahas dënimit me burg.  Ky parashikim nuk është në proporcion me gjendjen që e ka diktuar si dhe bie ndesh me parimin e individualizimit të dënimit e si rrjedhojë me parimin e dhënies së drejtësisë nga ana e gjykatës, pasi i heq kësaj të fundit mundësinë e përcaktimit, rast pas rasti, të dënimit penal sipas rrethanave të çështjes konkrete në shqyrtim.

Në përfundim, ne besojmë se parimi i humanizmit dhe respektimit të dinjitetit njerëzor i sanksionuar që në preambulën e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë duhet të prevalojë mbi çdo nismë që shqyrtohet në Kuvend, aq më tepër në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.

CRD publikon studimin mbi lirinë e internetit në Ballkanin Perëndimor

Civil Right Defenders (CRD) ka publikuar raportin  e studimit të thelluar mbi gjendjen e lirisë së internetit për vendet a Ballkanit Perëndimor: Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë dhe Shqipëri. Ai siguron një përmbledhje krahasuese e treguesve specifike  sipas Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si dhe zhvillon një seri rekomandimesh për qeveritë e këtyre vendeve për të përmirësuar gjendjen e lirive të qytetarëve në internet.

Studim i thelluar për lirinë e mediad botuar nga Civil Right Defenders

“Një studim i tillë është i nevojshëm për të identifikuar zonat më problematike në secilin vend dhe në të njëjtën kohë për të analizuar rreziqet që janë të zakonshme për qytetarët në të gjithë rajonin. Kjo qasje gjithëpërfshirëse është thelbësore për të siguruar që rekomandimet janë praktikisht të zbatueshme dhe me rëndësi kritike për të ardhmen e lirive të internetit në Ballkanin Perëndimor.” thuhet në raportin e CRD-së.

(Për të lexuar raportin e plotë kliko këtu.)

Sipas përmbledhjes, nëShqipëri ndryshimet në kornizën ligjore në lidhje me median në kanë  parashikuar regjistrimin e mediave online dhe policimin e përmbajtjeve të lajmeve, me gjoba potencialisht shumë të mëdha dhe gjithashtu me mbylljen e mundshme të faqeve të internetit.

Rasti Shqiptar:

 MJEDIS MUNDËSUES PËR LIRINË E INTERNETIT

Ndryshimet në kornizën ligjore në lidhje me median në Shqipëri parashikuan regjistrimin e mediave online dhe policimin e përmbajtjeve të lajmeve, me gjoba potencialisht shumë të mëdha dhe gjithashtu me mbylljen e mundshme të faqeve të internetit.

E DREJTA E LIRISË SË SHPREHJES

Interneti në Shqipëri është mjaft i shtrenjtë dhe nuk ka masa për të siguruar një shpejtësi interneti të pranueshme me çmime të pranueshme. Shpejtësia e Internetit në Shqipëri është e ulët (nga 1 Mbps deri në 8 Mbps në lidhjet në shtëpi) dhe çmimi varion nga 10 euro në muaj deri në 100 euro në muaj për shpejtësi më të larta.

LIRIA E MEDIAS Disa media online në Shqipëri pretendojnë se përmbajtja e tyre në internet po censurohet dhe hiqet edhe nga faqet e tyre në Facebook.

SIGURIA E GAZETARËVE Gazetarët dhe punonjësit e mediave në Shqipëri kanë parë presione të shumta që vijnë nga instancat më të larta të qeverisë. Shpesh ata përballen me kërcënime dhe janë viktima të sulmeve.

E DREJTA PËR JETË PRIVATE DHE FAMILJARE

Ndryshimet e fundit të ligjit shqiptar për përgjimin dhe Kodit të Procedurës Penale krijojnë më shumë hapësirë për përgjimin e komunikimit.

Komisionerja e KE-së paralajmëron qeveritë të mos cënojnë lirinë e shtypit në lidhje me pandeminë

Komisionerja e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut, Dunja Mijatovic paralajmëron qeveritë përmes një deklarate që të mos kufizojnë lirinë e shtypit në lidhje me pandeminë COVID-19.

Deklaratë e komisioneres së KE-së për të drejtat e njeriut mbi kufizimin e lirisë së mediave lidhur me COVID-19

“Problemet globale shëndetësore të shkaktuara nga COVID-19 kërkojnë masa efektive për të mbrojtur shëndetin dhe jetën e njerëzve. Kjo përfshin luftimin e dezinformatave që mund të shkaktojnë panik dhe trazira sociale. Për fat të keq disa qeveri po e përdorin këtë imperativ si pretekst për të vendosur kufizime joproporcionale për lirinë e shtypit; kjo është një qasje kundërproduktive që duhet të ndalet. Veçanërisht në kohë krize, ne duhet të mbrojmë liritë dhe të drejtat tona të çmuara, “tha Komisioneri i Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut, Dunja Mijatović.

Mijatovic  denoncoi një numër qeverish që kanë cënuar lirinë shtypit dhe u bëri thirrje atyre për t’i shfuqizuar menjëherë kufizimet që shkelin të drejtat e gazetarëve dhe i pengojnë në punën e tyre.

(Deklaratën e plotë mund ta lexoni këtu)

Gjithashtu edhe Shqipëria po përballet me probleme lidhur me ushtrimin e profesionit të gazetarëve gjatë pandemisë COVID-19, ku një grup gazetarësh dhe organizatash të të drejtave të të njeriut akuzojnë qeverinë shqiptare për monopolizimin e informacionit mbi epideminë .

Kryeministri Edi Rama ka dërguar një mesazh me zë dhe tekst në telefonat celular të qytetarëve, duke u thënë atyre: “mbroni veten nga media”. Kjo masë është parë si një sulm i drejtpërdrejtë ndaj mediave dhe gazetarëve.

Dy javë më parë, Rama ndau një video të policisë algjeriane duke rrahur njerëzit në rrugë. Ai pretendoi se ishin autoritetet spanjolle që po përpiqeshin t’i mbanin njerëzit jashtë rrugëve gjatë Coronavirus duke kërcënuar se do të urdhërojë policinë dhe ushtrinë shqiptare të veprojnë në një mënyrë të ngjashme.