Shqipëria bie 7 vende në renditjen botërore të “Reporterëve Pa Kufinj”

“Kush dobëson lirinë e shtypit, dobëson edhe shtetin e shoqërinë” citon Dojçe Vele raportin e organizatës “Reporterë pa Kufinj” (RSF).

Ky raport, e ka ulur Shqipërinë me 7 vende në renditjen botërore, çka e ka bërë presidentin Meta ta quajë kambanë alarmi.

Indeksi i lirës së shtypit publikohet çdo vit nga Organizata ndërkombëtare Reporterë pa Kufinj, e cila përcaktoi se fyerjet, sharjet dhe procedimet ligjore ndaj gazetarëve janë shkaktarë të rënies. Kryeministri Rama mohoi akuzat për shantazhim të medias dhe këmbënguli se do të miratojë një “paketë anti-shpifje”. “Sulmet ndaj medias si nga qeveria ashtu edhe nga krimi i organizuar mbërritën në një nivel të paprecedent gjatë vitit 2018,” shkruhet në raportin e RSF, cituar dhe nga reporter.al.

Këshilli Shqiptar i Medias gjykon që fryma që KM Rama i ka dhënë qeverisjes së tij dhe përcillet në krejt shoqërinë shqiptare është dhunuese ndaj medias e punës së gazetarëve. Problem tjetër i vetë-censurës janë edhe marrëdhëniet okulte të pronarëve të medias me pushtetin dhe pasiguria në punë e gazetarëve, të pambrojtur me kontrata siç duhet.

Ky raport është një kambanë Alarmi, por, kambanat bien për ata që kanë veshë.

AMA gjobit televizionet KLAN, News 24 e Report TV, ndërsa i tërheq vëmendjen “Ora News”-it

Sipas njoftimi për shtyp të datës 17 prill 2019, AMA ka marrë vendim për të gjobitur televizionet KLAN, News 24 dhe Report TV për shkelje etike ndërsa një tërheqje vëmendjeje ndaj TV Ora News. Sanksionet e AMA-s vlejnë për të kuptuar nivelin e shkeljeve të etikës në televizionet shqiptare.

Sipas njoftimit për shtyp nga AMA, Televizioni Ora News propozohet të gjobitet me masën administrative me gjobë në vlerën 400.000 lekë, ndaj Televizionit Ora News, për emisionin “Ju flet Moska”, të transmetuar në datën 18 Mars 2019 me temën “Skënderbeu dhe vrasjet në xhamitë e Zelandës së Re”. Këto deklarime, sipas njoftimit për shtyp, nxisin intolerancën ndërmjet shtetasve, nxisin dhe justifikojnë dhunën, nuk respektojnë gjuhën dhe larminë e traditave, besimeve fetare, kulturës dhe moralit të qytetarëve. Shkelja e këtyre parimeve ligjore gjatë këtij transmetimi përbën nxitje të urrejtjes mbi baza fetare dhe, si e tillë, është e dënueshme nga ligji.

Televizioni Report TV po ashtu propozohet për masën administrative me gjobë në vlerën 200.000 lekë, pasi në emisionin “Pa gjurmë”, të datës 14.01.2019, janë dhunuar të drejtat e një fëmije, duke cenuar privatësinë dhe dinjitetin e tij.

Një masë administrative me gjobë në vlerën 120.000 lekë, propozohet ndaj Televizionit News 24, për edicionin informativ qendror të datës 15.03.2019 ora 19.00. Këshilli i Ankesave evidentoi dy reklama të fshehta të dhëna njëra pas tjetrës. Gjithashtu, transmetimi brenda edicionit të lajmeve i dy kronikave shkel edhe nenin 44 të Ligjit 97/2013, për “vendosjen e produkteve gjatë programeve”, pasi insertet konsiderohen produkte.

Televizioni Klan propozohet për masën administrative me gjobë në vlerën 120.000 lekë, pasi në programin “Rudina”, të datës 27.03.2019, nuk janë respektuar kërkesat për reklamat dhe komunikimet tregtare. Përmbajtja e transmetuar në pjesën e dytë të programit “Rudina” kishte dhe reklamë të fshehur, që përbën mosrespektim të kërkesave të Ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nenin 42, pika 1, si dhe nenin 44.

Ndërkohë, që të intervistuarit kanë shkelur dhe “Kodin e etikës dhe deontologjisë mjekësore”, pika 3 e nenit 60 ku ndalohet për mjekun, “të merret me reklama a publicitet të çfarëdo lloji, me përjashtim të rasteve kur këto kanë qëllim shkencor apo edukativ. Në këtë rast, mjeku duhet të bëjë kujdes që publiciteti të jetë objektiv dhe në përshtatje me rregullat e deontologjisë mjekësore. Mjekut nuk i lejohet të bëjë asnjë publicitet në favor të aktivitetit të tij personal, apo të një institucioni të caktuar”.

Bordi vendos tërheqjen e vëmendjes për Televizionin Ora News, pasi në Emisionin “Why not”, të datës 07.04.2019, ora 19.00, që rezulton në shkelje të normave ligjore dhe etike. Bordi vëren se “fjalori i përdorur gjatë bashkëbisedimit dhe përgatitja e cigareve në studio, para kamerave, promovon përdorimin e duhanit dhe produkteve të tjera të tij, si dhe nxit fëmijët për përdorimin e këtyre produkteve të dëmshme jo vetëm për shëndetin e fëmijëve”. Kjo jo vetëm që dëmton dhe cënon fëmmijet por gjithashtu bie ndesh me Ligjin organik dhe Kodin e Transmetimit, i cili detyron OSHMA-të të vendosin shenja paralajmëruese.

AMC among the students in Shkodra: “priests” or “sinners” in relation to ethics?

The Albanian Media Council during its tour through student towns visited the University “Luigj Gurakuqi” of Shkodra where, accompanied by the Professor Vinçens Marku, students of journalism in Shkodra discussed with experts of Ethics and Media, Mr. Alfred Lela, Mr. Sokol Shameti and Ms. Aleksandra Bogdani.
The students were very attentive to fake news and especially to biased reports that favored one party. The question that arose was, why, even well-known journalists fail to be ethical in the online media they run.

During the debate, were discussed issues related to ethics and, whether you should be a “priest” or a “sinner”, in a time when ethical standards are strict and the need to adapt to the market requires to be flexible.
The project, funded by EU funds, is an attempt to introduce students to self-regulation, the Code of Ethics and the standards of an ethical media.

KSHM me studentët në Shkodër: “priftërinj” apo “mëkatarë” në raport me etikën?

Këshilli Shqiptar i Medias gjatë turit të tij nëpër qytetet studentore, vizitoi Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi ku, nën shoqërinë e pedagogut Vinçens Marku, studentët e gazetarisë së Shkodrës diskutuan me ekspertët e Etikës e të Medias, z. Alfred Lela, z. Sokol Shameti dhe znj. Aleksandra Bogdani.
Studentët ishin shumë të ndjeshëm ndaj lajmeve të pavërteta dhe sidomos ndaj raportimeve dukshëm të pandershme ku favorizohet njëra palë. Pyetja që lindi ishte pse edhe gazetarët e njohur nuk arrijnë të jenë etikë në mediat online që ata drejtojnë.

Gjatë debatit, u diskutuan problemet që lidhen me etikën dhe fakti nëse duhet të jesh “prift” apo “mëkatar”, përderisa standartet e Etikës janë strikte ndërsa nevoja për t’ju përshtatur tregut kërkon të jesh elastik.

Projekti, i financuar me fondet e BE-së, është një përpjekje për të njohur studentët me vetë-rregullimin, Kodin e Etikës dhe standartet e një mediaje etike.

 

Ethics “lands” at the Aleksandër Moisiu University

 

Over 50 students of Communication Sciences at Aleksander Moisiu University of Durres (UAMD) attended a meeting with journalists Alfred Lela and Sokol Shameti.

The meeting was aimed at promoting self-regulation as a concept and as a practice, as well as open debate on ethics and violations of the Code of Ethics.

Students complained of violations commonly encountered in online portals, such as camouflaged advertising or exaggerated or bogus titles (that function as click-baits).

Student Isa K., who also works as a journalist raised the problem that most of the fake news unfortunately come from the government’s propaganda bureaus.

The meeting, as part of the SELFREGULATION – ACT 1, project funded by the European Union, lasted about 2 and a half hours.

 

 

Etika “zbret” në Universitetin Aleksandër Moisiu

 

Mbi 50 studentë të Shkencave të Komunikimit në Universitetin Aleksandër Moisiu të Durrësit (UAMD) morën pjesë në një takim me gazetarët Alfred Lela e Sokol Shameti.

Takimi kishte si qëllim promovimin e vetërregullimit si koncept e si praktikë, njëkohësisht dhe debatin e hapur për etikën dhe shkeljet e Kodit të Etikës.

Studentët u ankuan për shkeljet që rëndom hasen në portalet online, si reklamat e kamufluara apo titujt e ekzagjeruar ose të rremë (që funksionojnë click-baits).

Gjithashtu Studenti Isa K. që punon njëkohësisht dhe si gazetar, ngriti problemin që shumica e lajmeve të rreme për fat të keq vijnë nga zyrat e propagandës së qeverisë.

Takimi, si pjesë e projektit “SELFREGULATION – ACT 1” të financuar nga Bashkimi Europian, zgjati rreth 2 orë e gjysëm.