University of Elbasan: Is it the time for the “Order of Journalism”?

Unlike many other universities that AMC has visited during the universities’ tour where most students aspire to a future in communication or PR positions, at the Univ. A. Xhuvani in elbasan, most of them dreamed of journalism.

Prof. Mark Marku with students of Journalism in the Uni. “A. Xhuvani” of Elbasan

The students were well aware of the ethical problems that the media present in the country and presented their concerns during the debate. They expressed the need to regulate the lack of ethics in the country, although they were well aware that this could not be done through state regulation. According to Mr. Mark, if it were necessary to choose between a quality but state-controlled journalism and a non-quality but free journalism, the scales should skew the latter.

Jornalists S. Shameti (center) and A. Lela (right) during the visit in the “A. Xhuvani” University of Elbasan

One of the ideas hinted by the students was to create an institution similar to the Journalist Order (as it is in Italy) which would be able to “certify” journalists employed in the media to guarantee their ethics. Although the journalist Lela considered it necessary to have a qualitative hierarchy in journalism, Mr. Cukali argued that this would affect the freedom of anyone who does not have a certificate to engage in journalism, or even in the form of citizen journalism.

Jornalists S. Shameti debating with the students of “A. Xhuvani” University

Students and professors of the University asked AMC to raise the standards of journalism of today, but in the end the overriding idea was that the public, who through their “clickings” is the ultimate “certifier” of the media quality, was of primary importance.

If the audience prefers to click on the journalism of “spectacle” and abusive media, it will create space for this journalism to flourish. The more illiterate the media audience is, the more the unethical media will thrive.

Univ. A. Xhuvani: A mos ka ardhur koha e Urdhërit të Gazetarëve?

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” ishte stacioni i fundit për këtë vit i turneut të KSHM-së nëpër universitetet e vendit, mbështetur nga Bashkimi Europian.

Mbi njëqind studentë të gazetarisë ishin mbledhur në sallën e madhe të Bibliotekës së Universitetit për të diskutuar për problemet e etikës së gazetarisë dhe të medias në përgjithësi, me gazetarët Alfred Lela e Sokol Shameti, si dhe Profesorin e Fakultetit të Gazetarisë në UT, z. Mark Marku.

KSHM – Z. Mark Marku mes studentëve të Univ. A. Xhuvani, Elbasan

Ndryshe nga shumë universitete të tjera që KShM ka vizituar gjatë turit të vizitave e ku shumica e studentëve aspirojnë për një të ardhme në pozicione komunikimi ose PR, në Univ. A. Xhuvani pjesa më e madhe e tyre kishin si ëndërr gazetarinë.

Studentët ishin të mirëinformuar për problemet etike që paraqet media në vend dhe i paraqitën shqetësimet e tyre gjatë debatit. Ata shprehën nevojën për rregullim të mungesës së etikës në vend, edhe pse ishin shumë të ndërgjegjshëm që kjo nuk mund të bëhet përmes rregullimit të shtetit. Sipas z. Marku, nëse do ishte e domosdoshme të zgjidhej mes një gazetarie cilësore por të kontrolluar nga shteti dhe asaj jo cilësore por të lirë, peshorja duhet të anojë nga e dyta.

KSHM – gazetarët Sokol Shameti (në nqedër) dhe Alfred Lela (djathtas) mes studentëve të Univ. A. Xhuvani, Elbasan

Një nga idetë e hedhura nga studentët ishte krijimi i një institucioni të ngjashëm me Urdhërin e Gazetarit (siç funksionon në Itali) dhe që të mund të “çertifikonte” gazetarët që punësohen në media për të garantuar etikën e tyre. Edhe pse nga gazetari Lela u konsiderua e domosdoshme nevoja e një hierarkie cilësore në gazetari, z. Cukali argumentoi që kjo do të cënonte lirinë e kujtdo që nuk ka një çertifikatë për t’u angazhuar në gazetari, apo edhe në formën e gazetarisë qytetare.

KSHM – gazetari Sokol Shameti duke debatuar me studentët e Univ. A. Xhuvani, Elbasan

Studentët dhe profesorët kërkuan nga KShM që të ngrejë standartet e gazetarisë që bëhet sot, por, në fund ideja mbizëtoruese ishte që rëndësi parësore ka publiku, i cili është “çertifikuesi” final me anë të klikimeve e shikueshmërisë i cilësisë së medias. Nëse audienca preferon të klikojë gazetarinë e “spektaklit” e të abuzimit, ajo do krijojë hapësirë që kjo gazetari të lulëzojë. Sa më e paarsimuar mediatike të jetë audienca, aq më shumë do lulëzojnë mediat joetike.

In the newsroom of NEWS24 TV Channel: Ethics on revealing a child’s identity

  AMC paid a visit today to the Channel News24’s newsroom, one of the oldest information television stations in the country, as part of a toru through Albanian media newsrooms. This visit was the first in a television newsroom, and moreover, a newsroom that “feeds” with news many portals and newspapers.The conversation included recent events related to ethics in the country, the situation of journalists, the responsibility for unethical journalism of the media owners.The conversation tackled the ethical question of whether the child’s identity should be protected in the news if his/her life depended on this news. In the News 24 newsroom there were cases where the child’s parents sought the public’s help to crowdfund the medication of sick children, but in order to build credibility on these cases and to encite the empathy and citizen engagement, newsroom journalists were forced to reveal the image of the child. Mark Mark, an ethics expert, argued that the child’s life is the most important, and ethical violations (such as not revealing the child’s identity) can be circumvented in order to protect life. Journalist Klodiana Lala noted the declining quality of newsrooms, which employ unprepared and unread journalists. In relation to the “ready-made tapes” produced by the City Hall, the Government and political parties, and broadcasted by television without being verified as news, the journalists stated that this is a problem caused by the owners and that the journalists are threatened with “job lose” . Regardless, the AMC said that the professional conduct asks of a journalist to resist if owners and editors try to distort reporting, force them to produce unethical reporting, or pressure them to take away their independence.NEWS 24 journalists were very interested in joining the fight against media law, a law aimed at controlling the media from the Government through the AMA, using fines and sanctions on ethical issues.Visits to newsrooms, supported by OSFA’s media project, will continue in the coming weeks in other Albanian media outlets.

Në redaksinë e NEWS24: pikëpyetje etike mbi identitetin e fëmijëve

KSHM zhvilloi sot një vizitë në redaksinë e News24, një prej televizioneve informative më të vjetër në vend, si pjesë e turit të redaksive të mediave shqiptare. Kjo vizitë ishte e para në një redaksi televizive, dhe për më tepër, një redaksi e cila “ushqen” me lajme shumë portale e gazeta.

Biseda përfshiu ngjarjet e fundit që lidhen me etikën në vend, gjendjen e gazetarëve, përgjegjësinë për gazetarinë joetike të pronarëve.

Në bisedë u trajtua çështja etike nëse duhet mbrojtur identiteti i fëmijës në lajme, Në redaksinë e NEWS24nëse jeta e tij varet nga ky lajm. Në redaksinë e News 24 kishte raste kur prindërit e fëmijës kërkojnë ndihmën e publikut për të mundësuar shërimin e fëmijëve të sëmurë, por, për të krijuar besueshmëri mbi këto raste dhe për të ngacmuar empatinë dhe angazhimin e qytetarëve, gazetarët e redaksisë janë të detyruar ta zbulojnë imazhin e fëmijës. Pedagogu Mark Marku, ekspert i etikës, u shpreh që jeta e fëmijës është më e rëndësishmja, dhe shkeljet etike (si moszbulimi i identitetit të fëmijës) mund të anashkalohen me qëllim mbrojtjen e jetës.

Gazetarja Klodiana Lala vuri në dukje cilësinë në rënie të redaksive, ku punësohen gazetarë të papregatitur e të palexuar.

Në raport me “kasetat e gatëshme” që prodhohen nga Bashkia, Qeveria e partitë politike, dhe që transmetohen nga televizionet pa u verifikuar si lajme, gazetarët u shprehën se ky është problem i shkaktuar nga pronarët dhe që gazetarët kërcënohen me “heqjen e bukës”. Pavarësisht, KShM u shpreh se profesioni i gazetarit është të bëjë rezistencë në rast se pronarët e kryeredaktorët tentojnë t’u shtrembërojnë raportimin, t’i detyrojnë të prodhojnë raportime joetike ose t’u bëjnë presion që u heq pavarësinë.

Gazetarët e NEWS 24 ishin shumë të interesuar të bashkohen në luftën kundër ligjit për median, një ligj që ka si synim kontrollin e mediave nga Qeveria përmes AMA’s, duke përdorur gjoba e sanksione për çështje etike.

Vizitat në redaksitë, mbështetur nga projekti për mediat nga OSFA, do të vijojë në javët e ardhëshme në redaksi të tjera mediatike shqiptare.