How should media treat the case of recent private data leaks

Albanian Media Council and the Alliance for Ethical Media, is critically assessing the situation created by the leak of personal data of citizens, such as salaries, license plates, etc.

While the leaked documents may not be legitimately obtained documents (as global examples like Wikileaks, Liste LeGarde, Pandora Papers, etc.) they may often contain information of public interest.

Based on this, AMC and the Alliance for Ethical Media consider that while this data has already fallen into the hands of many, it is even more crucial for the media to responsibly steer the public debate to that part of the information that is in the public interest, not unjustly violating the privacy of citizens.

KSHM and AME, call on all media to take into account these important standards:

1. The media has the right to process the leaked data to inform the public. Data processing should be oriented only towards topics that are of public interest and not that represent public curiosity.
2. Media must try to protect from this processing, as much as it is possible, the personal details of the citizens.
3. In case the media considers that the salary and the institution that pays an individual constitute issues of high public interest, before the processed data are published, the mentioned individuals should definitely be given space to comment.

AMC and AME, consider that the responsible behavior of the media in this situation is a basic condition to steer the debate on these lists where it should be: to the highest public interest.

 

Çfarë duhet të respektojnë mediat në rastin e rrjedhjes së informacioneve mbi pagat

KSHM dhe Aleanca për Media Etike, e vlerësojnë kritike situatën e krijuar me rrjedhjen e të dhënave personale të shtetasve, si pagat, targat, etj.

Ndërsa rrjedhjet mund të mos jenë dokumente të marra në mënyrë legjitime (shembuj botërorë janë që nga Wikileaks, tek Lista LeGarde, deri te Pandora Papers, etj) shpesh ato mund të përmbajnë dokumente me interes publik.

Nisur nga kjo, KSHM dhe Aleanca për Media Etike konsiderojnë që përderisa këto të dhëna kanë rënë në duar të shumëkujt, aq më shumë i takon medias që në mënyrë të përgjegjëshme të orientojë publikun tek ajo pjesë e informacionit që është me interes publik, duke mos cënuar pa të drejtë privatësinë e shtetasve.

Aleanca e Mediave Për Etikën

Aleanca e Mediave Për Etikën

KSHM dhe AME, i bëjnë thirrje të tëra mediave që të kenë parasysh disa elementë të rëndësishëm.

  • Media ka të drejtë për të përpunuar të dhënat e rrjedhura për të informuar publikun. Përpunimi i të dhënave duhet të orientohet vetëm drejt temave që kanë interes publik dhe jo që paraqesin kërshëri publike.
  • Të shmangen nga ky përpunim, sa më shumë të jetë e mundur, detajet personale të shtetasve.
  • Në rast se media, konsideron se rroga dhe institucioni që e paguan një individ përbën çështje me interes të lartë publik, para se të publikohen të dhënat e përpunuara, individëve të përmendur duhet t’u jepet patjetër hapësira për të komentuar mbi akuzat.

KSHM dhe AME, konsiderojnë se sjellja e përgjegjëshme e mediave në këtë situatë është kusht themelor për ta orientuar debatin mbi këto lista aty ku duhet: tek interesi më i lartë publik.

 

Deklarata Rajonale e Këshillëve të Mediave në Evropën Juglindore, Sarajevë, 17 nëntor 2021

Ne, përfaqësuesit e Këshillëve të Mediave nga Evropa Juglindore dhe Turqia,

Duke njohur rolin e gazetarisë në prodhimin dhe shpërndarjen e informatave me interes publik, sidomos në kohë krizash, dhe duke theksuar rëndësinë e madhe që ky rol të mos jetë i kapur e të mos i nënshtrohet ndikimit;

Duke ditur rolin qenësor që ka vetërregullimi i mediave për të mbështur lirinë e mediave përmes sigurimit të respektimit të standardeve etike të mediave, duke ndihmuar në zvogëlimin e ndërhyrjes shtetërore në fushën e lirisë së mediave, dhe duke shërbyer për t’i zvogëluar veprimet gjyqësore kundër mediave;

Duke theksuar rëndësinë e besimit publik në media dhe sfidat e ruajtjes së profesionalizmit të mediave në një mjedis ku format e reja të mediave janë duke u zhvilluar vazhdimisht;

Duke rikujtuar përpjekjen e këshillëve të mediave për të përshtatur kodet e tyre të etikës me ekosistemin e ri të mediave digjitale duke u siguruar gazetarëve udhëzime specifike se si të punojnë në këtë mjedis;

Të alarmuar nga gjendja e tmerrshme financiare e këshillëve të mediave që shkakton kërcënime ekzistenciale për pavarësinë dhe qëndrueshmërinë e këtyre organeve;

Duke dënuar kërcënimet e vazhdueshme ndaj sigurisë së gazetarëve në rajon dhe të alarmuar nga rishfaqja e kërcënimeve politike ndaj pavarësisë së mediave, siç është keqpërdorimi i resurseve shtetërore duke përfshirë reklamat, përpjekjet e figurave politike për të kapur mediat, heqjen e akreditimit të gazetarëve, sulmet e ashpra që kanë për qëllim stigmatizimin dhe diskreditimin e mediave, si dhe shënjestrimin e mediave përmes keqpërdorimit të procedurave gjyqësore;

Duke theksuar kërcënimet potenciale të përpjekjeve të qeverisë për të rregulluar mediat online, në veçanti ndikimin e mundshëm në rolin e vetërregullimit të mediave dhe me këtë ekzistencën e këshillëve të mediave;

Duke ditur se mungesa e transparencës së pronësisë së mediave mund të nxisë përqendrimin joadekuat të pronësisë së mediave dhe kësisoji të kufizojë diversitetin e mediave;

Të vetëdijshëm për mundësitë e reja që platformat e rrjeteve sociale u ofrojnë gazetarëve për shpërndarjen e punës së tyre, por edhe duke vërejtur se platformat nuk janë neutrale por kanë marrë rol aktiv kuratorial e redaktorial, duke përfshirë përdorimin e sistemeve algoritmike për shpërndarjen e përmbajtjes së përmbajtjes së prodhuar nga mediat dhe aktorët e tjerë;

Të alarmuar nga rritja e numrit të aktorëve keqdashës që shënjestrojnë dhe sulmojnë mediat e pavarura në platformat e rrjeteve sociale për të zvogëluar apo për të parandaluar përhapjen dhe shtrirjen e tyre në këto platforma;

Të shqetësuar me rritjen e numrit të ankesave të marra nga këshillët e mediave në lidhje me përhapjen, shumëzimin dhe nxitjen e përmbajtjeve potencialisht të dëmshme online, duke përfshirë dezinformimin dhe gjuhën e urrejtjes;

Duke parë shumëllojshmërinë e aktorëve të rinj të mediave online që bëjnë punë mediale dhe rëndësinë e bashkëpunimit mes tyre në realizimin e gazetarisë si e mirë publike;

Duke theksuar nevojën e pajisjes së qytetarëve me aftësi dhe njohuri të mediave dhe informacionit për t’u mundësuar atyre të lëvizin në peizazhin e informatave, veçanërisht aftësinë për të dalluar informatën e besueshme nga informata e paqëndrueshme dhe për të mbështetur gazetarinë profesionale;

U bëjmë thirrje profesionistëve të mediave në rajon:

TË RESPEKTOJNË standardet profesionale të mediave dhe kodet e etikës të zhvilluara nga këshillët e mediave dhe aktorët e tjerë mediale dhe të sigurojnë se janë të vetëdijshëm dhe mjaft të trajnuar lidhur me standardet profesionale;

TË SIGUROJNË vizibilitetin e përkatësisë në sistemin e vetërregullimit të mediave dhe kësisoji t’i mbështesin qytetarët për të dalluar mediat e përkushtuara ndaj sistemit të vetërregullimit të mediave nga ato që janë jashtë këtij sistemi, dhe për t’i informuar lidhur me ekzistencën e një mekanizmi ankesash falas kur ndodh ndonjë shkelje potenciale e standardeve profesionale të mediave;

TË SIGUROJNË transparencën e pronësisë së tyre dhe t’i mbështesin mediat dhe organizatat e gazetarëve në përpjekjet e tyre për të përmirësuar kushtet e punës së të gjithë punëtorëve të mediave, duke kontribuar kësisoji në rikthimin e besimit në media;

TË KONTRIBOJNË në financimin e këshillëve të mediave për të siguruar pavarësinë dhe qëndrueshmërinë e vetërregullimit të mediave;

U bëjmë thirrje autoriteteve publike dhe institucioneve:

TË PROMOVOJNË pluralizmin e mediave dhe të mbrojnë qëndrueshmërinë e gazetarisë nëpërmjet mbështetjes së mediave që lidhet me sigurimin e respektimit të standardeve profesionale ose të vetërregullimit të mediave;

TË PROMOVOJNË njohuritë për media dhe informacion në arsimin formal dhe joformal;

TË SIGUROJNË që përfaqësuesit e këshillëve të mediave të këshillohen dhe të angazhohen në të gjitha nismat që lidhen ose që kanë të bëjnë me (vetë) rregullimin e mediave online dhe offline;

TË TËRHIQEN nga rregullimi i tepërt i mjedisit të mediave digjitale që nuk është në përputhje me standardet ndërkombëtare që lidhen me lirinë e shprehjes;

U bëjmë thirrje platformave të internetit:

TË BASHKËPUNOJNË me organizatat e vetërregullimit të mediave dhe të shoqërisë civile në nivel lokal për të mbrojtur e për të zgjeruar garancitë për ushtrimin e plotë të së drejtës së informimit dhe lirisë së shprehjes, si online ashtu edhe offline;

TË BASHKËPUNOJNË me mediat dhe këshillët e mediave për të nisur dialog dhe për të zhvilluar veprime të duhura që kanë për qëllim zbutjen e përmbajtjes së dëmshme online duke u dhënë prioritet informatave me interes publik në platformat e internetit;

T’U OFROJNË mundësi anëtarëve të këshillëve të mediave me mekanizma të veçantë për ankesa dhe hetime lidhur me përmbajtjen e tyre mediale që hiqet nga platformat e rrjeteve sociale;

TË CAKTOJNË përfaqësues lokalë që janë në dispozicion për të komunikuar me mediat dhe këshillët e mediave;

TË SIGUROJNË që konteksti lokal – sidomos në lidhje me aspektet politike dhe përmbajtja e dëmshme online – të merret parasysh me rastin e moderimit të përmbatjes, gjatë heqjes, rankimit më të ulët dhe rritjes së vizibilitetit të përmbajtjes mediale online, duke rritur nivelin e moderatorëve të trajnuar lidhur me aspektet e ndjeshme politike, kulturore, etnike dhe socio- ekonomike.