KshM reagon ndaj censurës së AMA-s ndaj programeve të humorit

Këshilli Shqiptar i Medias ka ndjekur me shqetësim reagimin e AMA’s ndaj rubrikës së humorit “Be Coffee” të Emisionit “E Diela Shqiptare”, transmetuar në TV Klan më datë 03.02.2019.

Vendimi i AMA-s është bazuar mbi gjykimin e “Këshillit të Ankesave” të AMA-s se situatat e humorit të kësaj rubrike mbi figurën e dëshmorit Mujo Ulqinaku kanë krijuar “situata të papërshtatshme që zbehin dhe nënvlerësojnë rolin, kontributin dhe nderimin e figurave historike të kombit” dhe për këtë arsye i ka tërhequr vëmendje televizionit Klan por dhe OSHMA-ve të tjera (radiove e televizioneve). Sipas AMA’s “Përmendja me emër dhe mbiemër e tij në një krijim artistik dhe karakterizimi me nota qesharake e cinike shkojnë në favor të denigrimit për ata që konkretisht kontribuuan në mbrojtje të atdheut.”

Duke qenë se rubrikat e humorit nuk mund të jenë objekt i normave etike, KSHM gjykon se ky vendim është më e pakta jo profesional, dhe është ushtrim censure mbi programin “Be Coffee” por dhe premisë vetë-censure për programet e tjera që AMA i këshillon.

Rasti i Charli Hebdo-së tregoi qartë që pavarësisht se sa provokative mund të jenë materialet humoristike në botën demokratike duhet të ketë vend dhe për to, dhe asnjë lloj censure nuk është e pranueshme.

KSHM i kërkon AMA-s të marrë parasysh që:
1. Normat Etike NUK aplikohen për veprat e humorit, ndaj vendimi në këtë rast është akt i pastër censure.
2. Këshilli i Ankesave i AMA-s nuk ka, nuk duhet të ketë e nuk mund të ketë kualifikimin e duhur për të vlerësuar programet e humorit, ndaj nuk i takon atij të gjykojë shijen e humorit të kujtdo artisti e programi.
3. Termat e përdorur në vendimin e AMA-s janë jo-profesionalë sepse shprehin opinione e ndjeshmëri personale të atyre që kanë përpiluar gjykimin.
4. Të tërheqë vendimin e t’u kërkojë ndjesë artistëve.

AMA punishes the humour program “Be Coffee”

The Audiovisual Media Authority (AMA), in its meeting of 16.05.2019, has considered the feedback on the attitudes held in the “Be Coffee” section of the “Albanian Sunday” (“E djela shqiptare) broadcast on the national television “Klan” date 03.02.2019, on the figure of the martyr Mujo Ulqinaku.

Having heard the report of the Appeals Council on the handling of this issue, he noted that:

The act of resistance and contribution with the most sublime sacrifice by the martyr Mujo Ulqinaku in tragic moments for the country, has obviously received inadequate and unethical ratings by the authors and actors of humorous material. Mention by his name and surname in an artistic creation and characterization of ridiculous and cynical grades goes in favor of denigration for those who specifically contributed to the defense of the homeland.

We appreciate the inclusion of humorous and satirical content for the entertainment and entertainment of followers of audiovisual broadcasts, but we also seek the understanding of creators and actors not to overcome ethical norms that cause negative reactions to the public, especially in historical figures and national.

Therefore, AMA draws attention to “Klan” television as well as other “OSHMA”-s to take into consideration the avoidance of creating inappropriate situations that weaken and underestimate the role, contribution, and reverence of the nation’s historical figures.

AMA dënon programin e humorit “Be Coffee”

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbledhjen e datës 16.05.2019, ka marrë në shqyrtim reagimet mbi qëndrimet që janë mbajtur në rubrikën “Be Coffee”, të emisionit “E diela shqiptare”, transmetuar në televizionin kombëtar “Klan”, më datë 03.02.2019, mbi figurën e dëshmorit Mujo Ulqinaku.

Pasi ka dëgjuar relacionin e Këshillit të Ankesave mbi trajtimin e kësaj çështjeje vërejti se:

Akti i rezistencës dhe kontributi me sakrificën më sublime nga dëshmori Mujo Ulqinaku në momente tragjike për vendin, dukshëm ka marrë vlerësime të papërshtatshme dhe joetike nga autorët dhe aktorët e materialit humoristik. Përmendja me emër dhe mbiemër e tij në një krijim artistik dhe karakterizimi me nota qesharake e cinike shkojnë në favor të denigrimit për ata që konkretisht kontribuuan në mbrojtje të atdheut.

Ne vlerësojmë përfshirjen e përmbajtjeve humoristike dhe satirike në dobi të argëtimit dhe zbavitjes së ndjekësve të transmetimeve audiovizive, por kërkojmë dhe mirëkuptimin e krijuesve dhe aktorëve, për të mos tejkaluar normat etike, që shkaktojnë reagime negative në publik, sidomos në rastet e figurave historike dhe kombëtare.

Ndaj, AMA tërheq vëmendjen ndaj televizionit “Klan”, si dhe OSHMA-ve të tjera, për të pasur në konsideratë shmangien e krijimit të situatave të papërshtatshme që zbehin dhe nënvlerësojnë rolin, kontributin dhe nderimin e figurave historike të kombit.

Këshilli i Medias, takim në universitetin e Korçës

Studentë dhe pedagogë të Universitetit “Fan Noli” të qytetit të Korçës pritën në një takim përfaqësues të Këshillit Shqiptar të Medias.

Takimi u zhvillua në kuadrin e turit informues që Këshilli i Medias po organizon në qytete të ndryshme universitare të Shqipërisë me qëllim informimin dhe rritjen e shkallës së njohjes nga të rinjtë, të kodit të etikës dhe veprimtarisë së këtij Këshilli.

Në takim, KSHM u përfaqësua nga drejtuesi i bordit të ankesave Mark Marku si dhe nga gazetarët Alfred Lela dhe Sokol Shameti.

Mark Marku bëri një prezantim të qëllimeve të KSHM-së dhe veprimtarinë e bordit të ankesave ku merren në shqyrtim raste të ndryshme të shkeljes së rregullave etike nga ana e medias.

Sokol Shameti shtjelloi para të pranishmëve rezultatet e monitorimeve që KSHM kryen në mënyrë të vazhdueshme dhe shkeljet më të pranishme të cilat shoqërojnë sot punën e përditshme të gazetarëve në Shqipëri.

Alfred Lela foli mbi rëndësinë e raportimit të paanshëm dhe profesional pavarësisht prirjeve personale të gazetarëve apo linjës editoriale të medias.

Studentët dhe pedagogët e pranishëm ndoqën me shumë interesim të gjithë takimin dhe bënë pyetje të ndryshme të cilat kryesisht shprehnin shqetësimin mbi humbjen e vlerave të etikës në media si dhe cënimit të vazhdueshëm të pavarësisë së saj.

Takimi zgjati mbi dy orë dhe biseda e pyetje të tjera u bënë nga të pranishmit edhe pas përfundimit të tij.

UNESCO boton udhëzuesin e ri për praktikat më të mira të këshillave mediatikë në epokën dixhitale

Si janë përshtatur këshillat e shtypit në epokën digjitale? A kanë zhvilluar ata fjala vjen udhëzime për përdorimin e algoritmave nga mediat sociale? A i trajtojnë ata çështje të tilla si gjuha e urrejtjes në internet dhe dezinformimi? A po përdorin ICT-të për të përmirësuar aksesin ndaj përdoruesve të mediave?
Këto janë disa nga pyetjet e adresuara nga studimi i sapo publikuar i UNESCO “Udhëzues për Praktikat më të Mira në Epoken Dixhitale – Vetë-Rregullimi i Medias në Evropën Juglindore”.
Ky botim ofron një përmbledhje analitike të kombinuar me praktikat më të mira që organet vetë-rregulluese të medias në Evropën Juglindore po përdorin për tu përshtatur me epokën dixhitale.
“Këshillat e medias në Evropën Juglindore janë duke u përshtatur dhe duke iu përgjigjur sfidave rregullatore të paraqitura nga forcimi i mediave të reja. Në këtë drejtim, shumica e tyre kanë zgjeruar anëtarësimin e tyre me mediat online, duke zgjeruar spektrin e punës së tyre nëpërmjet përshtatjes së kodeve ndaj dilemave të reja etike digjitale, siç janë trajtimi i përmbajtjeve të krijuara nga përdoruesit ose çështjet e autorit online “, thekson raporti.

Ky botim unik hedh dritë mbi praktikat e vendosura tashmë nga këshillat e mediave të Evropës Juglindore. Ai gjithashtu trajton sfidat me të cilat ata përballen për të përfituar nga bota online. Raporti tregon se si mediat po përdorin teknologji të reja për të rritur funksionimin dhe shikueshmërinë e tyre. Një faqe interneti funksionale me një bazë të dhënash transparente të ankesave të pranuara dhe gjykuara, mundësinë që lexuesit e medias të paraqesin një ankesë nëpërmjet një forme online, përdorimi i faqeve të mediave sociale në Facebook dhe Instagram janë bërë normat për këshillat e mediave në rajon .
Praktikat më të mira të identifikuara nga sondazhi përfshijnë: zhvillimin e udhëzimeve të reja rreth automatizimit të lajmeve dhe inteligjencës artificiale; shpërblimi i pajtueshmërisë me etikën përmes përdorimit të etiketave në internet për anëtarët e këshillave të shtypit; inkurajimin e reklamuesve që të mos e mbajnë reklamën kur mediat nuk po respektojnë kritere të caktuara etike; zhvillimin e aplikacioneve të telefonisë celulare, dhe investimin në literaturën mediatike dhe informative (MIL).
Duke ofruar praktika dhe këshilla më të mira, është shpresë e UNESCO-s se mekanizmat e tjerë vetë-rregullues mund të përfitojnë nga përvoja e këshillave të shtypit dhe medias në Evropën Juglindore, të cilat kanë marrë mbështetje përmes projektit “Ndërtimi i besimit në media në Evropën Juglindore dhe Turqi” . Projekti përfundoi në maj të vitit 2019 dhe u zbatua nëpërmjet bashkëpunimit me partnerë të ndryshëm rajonalë dhe ndërkombëtarë, së bashku me organet vetërregulluese dhe shoqatat e gazetarëve dhe me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian.
Në përgjithësi, projekti rezultoi shumë i suksesshëm në përforcimin e vetë-rregullimit të medias dhe qeverisjen e mirë të medias në rajon. Në këtë drejtim, UNESCO sapo lëshoi një tjetër botim për të nxjerrë në pah ndikimin kryesor dhe rezultatet e projektit. Për më shumë informacion, kliko këtu.

Declaration of AMC for International Press Freedom Day

We are living the time of the global degradation of Press Freedom in a large part of the world, but it is more vulnerable in countries with unconsolidated democracies, such as Albania.
The biggest problems facing journalism, journalists and the public today are:
1. The massive production of biased reporting, the so-called fake news, which by ironically are produced by those who use the term fake-news the most, the administrative power, mainly the Government and the Municipality (of Tirana).
2. The non-transparent financing of many media, mainly online portals. This money comes often from people in power, wealthy politicians or oligarchs. Often, media freedom is purchased directly through state funding or advertising of large companies.
3. Security of journalists, whether physical or of the job. Journalists are often threatened by the owners of editors to not do their job, or worse, report biased news. They are not protected by contracts, they do not enjoy functional unions and are literally under the mercy of media owners for their survival.

In today’s situation, when the government has drafted a regressive draft-law on media which creates conditions for censorship and self-censorship specifically targeted to online media, the media freedom becomes even more hard to maintain.

The first step towards a process of improving the work of journalists and the media is the creation of legal space for self-regulation of the media (despite attempts by government to regulate it); the creation of unions and the application of collective contracts in every media where journalists work. Without these three conditions we can not expect an improvement of journalist’s work or of media products.

Deklaratë e KSHM për Ditën ndërkombëtare të Lirisë së Shtypit

Liria e shtypit ka degradim në një pjesë të madhe të botës, por është më e ndjeshme në vende me demokraci të pakonsoliduar, si Shqipëria.
Problemet më të mëdha që përballet sot gazetaria, gazetarët dhe publiku janë:

  1. Prodhimi masiv i lajmeve të rreme, të ashtuquajturave fake news, një pjesë e madhe me burim pushtetin, kryesisht Qeverinë dhe Bashkinë e Tiranës.
  2. Financimi jo-transparent i shumë mediave, kryesisht online. Ky financim vjen shpesh nga njerëz me pushtet, politikanë të pasur ose oligarkë. Jo rrallë, liria e medias blihet dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë përmes financimeve shtetërore ose reklamave të kompanive ët mëdha.
  3. Siguria e gazetarëve qoftë ajo fizike apo siguria e vendit të punës. Gazetarët janë të kërcënuar shpesh nga pronarët e kryeredaktorët që të mos bëjnë punën e tyre, ose më keq, të raportojnë lajme të pavërteta. Ata nuk mbrohen me kontrata, nuk kanë sindikata funksionale dhe janë në mëshirën, fjalë për fjalë, të pronarëve për mbijetesë.

Në kushtet e sotme, kur Qeveria ka hartuar një projektligj regresiv që krijon kushte për censurë e vetë-censurë me synim median online, situata e medias bëhet dhe më e vështirë.

Hapi i parë drejt një procesi të përmirësimit të punës e të kushteve të medias është krijimi i hapësirave ligjore për vetërregullimin e medias (përkundër tentativave për rregullim nga Qeveria), krijimi i sindikatave dhe aplikimi i kontratave kolektive në çdo media ku gazetarët punojnë. Pa këto 3 kushte nuk mund të presim një përmirësim të punës së gazetarit e as produkteve mediatike.