Dhurim Çenko – Jugu lajm

Transformimi dixhital në një botë mediatike që po ndryshon

Më 30 tetor, Zyra e Zhvillimit të Mediave të Radios Suedeze mbajti një seminar, bazuar në përvojën e SVT-së për mbulimin e sulmit terrorist në Paris në vitin 2015, i cili zbuloi mangësi serioze në këtë media  si për ofertën në transmetim dhe veçanërisht në internet. SVT është tani një nga ofruesit kryesorë të lajmeve në internet në Suedi.

Transformimi dixhital e ka bërë SVT një ofrues më të mirë dhe më të shpejtë të lajmeve në të gjitha platformat e disponueshme. Seminari u organizua në bashkëpunim me Këshillin Shqiptar të Medias dhe TElevizionin Publik Shqiptar (RTSh) dhe morën pjesë gazetarë të mediave anëtare të Aleancës për Median Etike, të RTSh, dhe studentë të Fakultetit të Gazetarisë në Universitetin e Tiranës.

Për të përshpejtuar transformimin dixhital të medias shqiptare, Zyra Suedeze e Zhvillimit të Medias së Radios po kryen gjithashtu një rast studimi për të mbështetur transformimin dixhital brenda peizazhit mediatik në Shqipëri.

Ndër temat e diskutuara ishin: Bota po ndryshon – dhe kështu peizazhi mediatik. Si SVT News kaloi nga transmetimi në aplikacion dhe 8 faktorët e suksesit për një transformim dixhital.

Digital transformation in a changing media landscape

On October 30, Swedish Radio Media Development Office held a seminar, based on SVT’s experience of covering the terrorist attack in Paris in 2015, which revealed serious shortcomings in the organization for both the offer in broadcast and especially online. SVT is now one of the leading news providers on the internet in Sweden. The digital transformation has made SVT a better and faster news provider on all available platforms.

The seminar was organized in cooperation with Albanian Media Council and the Albanian Public Provider (RTSh), and was attended by journalists of the media members of the Alliance for Ethical Media, of RTSh and students of the Faculty of Journalism in the Tirana University.

To accelerate the digital transformation of Albanian media the Swedish Radio Media Development Office is also performing a case study in order to support the digital transformation within the media landscape in Albania.

Among the topics discussed were:

The world are changing – and so the media landscape. How SVT News moved from broadcast to app, and thte 8 success factors for a digital transformation.