2020 has been a challenging year for journalists in Albania

By Loneta Progni

2020 has been a challenging year for journalists in Albania, who in addition to the pandemic have also faced attacks of various forms. Initially, a series of offensive words were used against journalists by the Prime Minister Edi Rama himself, such as: cauldrons, cadres, pigs, villains, unread, lazy, liars, parasites, etc. At least 12 journalists were directly attacked, escorted to police stations while they were doing their job, raped, their apartments or vehicles were attacked, etc. These events have provoked international reactions from Reporters Without Borders, Mapping Media Freedom, the International Press Institute, etc.

Various international organizations have criticized Albania in recent years, regarding the freedom of the media and the relations of the authorities in relation to journalists. Below we bring to the attention of journalists who have been detained, attacked, raped during the past year.

On the evening of December 10, on the second day of protests after the murder of 25-year-old Klodian Rasha by the Eagles, Ora News journalist Xhoi Malësia was detained by the police while he was on a live broadcast. The journalist also denounced the violence against him at the police station. Reporters Without Borders called for an independent investigation into the police’s abusive behavior.

“The feeling of being detained for me was an unprecedented experience, whether as a journalist or an ordinary person. It was a big mistake in all possible procedural aspects; an extremely serious action in accessing fundamental rights and freedoms.

My case is being represented by the Albanian Helsinki Committee. Currently, however, we face several “fronts” of justice. First, we filed a criminal report with the Tirana Prosecutor’s Office, where we claim that several criminal offenses were committed throughout the incident. Among the most important are “abuse of office” and “unlawful deprivation or obstruction of liberty”. Secondly, we are facing at the administrative level at the Internal Affairs and Complaints Service (CIA) at the State Police. There we allege procedural violations by police officers. And third, after concluding these two steps, we will file a civil lawsuit claiming civil and moral damages. The fourth step, if our justice will not provide an answer that we consider necessary, will be the lawsuit in the European Court of Human Rights (Strasbourg Court). This institution has handled similar cases and has a sufficient precedent for handling my case “, says Malësia.

Another act of violence during the December protests was committed by the police against the journalist and editor-in-chief of the newspaper Koha Jonë, Qamil Xhani. The aggression against Xhani was done while he was doing his job as a journalist very close to his editorial office. The arrest, handcuffing and ill-treatment of Xhani was also condemned by the Albanian Media Council as a disturbing signal that the police no longer respect any democratic standard, where the basic one is to allow free reporting from the field and not to harass journalists on duty.

The morning of October 30, 2020 marked another shocking event, after a quantity of explosives exploded in the courtyard of the house of the journalist of Nea 24 in Lezha, Elidon Ndreka. Thankfully there were no injured persons, but only material damage. Ndreka connects the event with the task he has been exercising for years as a field journalist, as he emphasizes that he and his family do not have personal conflicts.

On August 14, 2020, Ora News published the messages, which according to them, were sent to the phone of the president of “Yldon Media Group”, Ylli Ndroqi by the mayor Erion Veliaj. What stands out in these messages are the constant insults and threats against the journalist and the then director of information on this television, Beti Njuma. “I do not forgive her, we will be here.” “I cooperate with you, not with the idiot you got.” “You let a beast come in between us.” “A lot of courage after all.” These are just some of the messages where the journalist’s name appeared, and among other things there was pressure to change the editorial line.

On June 17, 2020, Report TV journalist Elvis Hila was escorted by police while reporting on the IKMT action in Shengjin, where several illegal constructions were demolished. The journalist denounced that the Chief of Order at the Lezha police station, Agron Qullhaje, took his phone and the police escorted him to the police station. According to Hilë, the chief of order Agron Qullhaje checked the journalist’s phone, violating his privacy.

May 17, 2020, after the collapse of the National Theater, marked another moment which provoked many reactions in Albania and abroad: violence against journalist Alfred Lela. Videos circulated in traditional and online media clearly showed the rape and escort of the journalist.

‘Mapping Media Freedom’ which has focused on the restrictions, threats and violations that affect media professionals in Europe, while they do their job, has reflected the arrest of the director of Politiko.al, Alfred Lela during the protest against the demolition of the National Theater. Through this reaction he condemned the arrest and called for public pardon. Similar reactions were posted by the International Press Institute and many national and international organizations. On the other hand, Prime Minister Edi Rama publicly denied the violence exercised by the police against the journalist.

After the demolition of the National Theater, episodes of violence and insults were recorded against reporters and field operators, including Report TV operator Mirsald Hajdarmataj, who was severely beaten and insulted by police.

On April 25, 2020, the road officer who was later suspended from duty Anxhelo Bardhi, accompanied by one of his friends, raped the journalist of Fier Xhoen Osmënaj, damaging his car.

March 10, 2020 marked another arbitrary escort to the police station by the police against Fax News journalist Bekim Bici. The European Center for Press and Media Freedom reacted to the illegal escort of journalist Bekim Bici, seeking clarification from the Albanian authorities. The Vienna-based International Media Institute also joined the reaction. On January 14, 2020, the car of the Lezha journalist, Gjergj Figuri, was deliberately attacked.

Will 2021 be the end of pandemic and also violation of freedom of speech?

Viti 2020 ka qenë një vit sfidues për gazetarët në Shqipëri

Nga Loneta Progni

Viti 2020 ka qenë një vit sfidues për gazetarët në Shqipëri, që përveç pandemisë janë përballur edhe me sulme të formave të ndryshme. Fillimisht, kundrejt gazetarëve janë përdorur një varg fjalësh ofenduese nga vetë kryeministri Edi Rama, si: kazanë, kadrinj, derra, zuzarë, të palexuar, dembelë, gënjeshtarë, parazitë, etj. Drejtëpërdrejtë janë sulmuar të paktën 12 gazetarë, me shoqërime në komisariat në momentin që ishin duke kryer punën e tyre, janë dhunuar, iu kanë sulmuar banësat apo automjetet, etj. Ngjarje këto që kanë nxitur edhe reagime ndërkombëtare nga Reporterët pa Kufij, Mapping Media Freedom, Instituti Ndërkombëtar i Shtypit, etj.

Organizata të ndryshme ndërkombëtare e kanë kritikuar shumë Shqipërinë gjatë viteve të fundit, lidhur me lirinë e medias dhe marrëdhëniet e autoriteteve në raport me gazetarët. Më poshtë po sjellim në vëmendje gazetarët që janë ndaluar, sulmuar, dhunuar gjatë vitit që lamë pas.

Mbrëmjen e 10 dhjetorit, në ditën e dytë të protestave pas vrasjes së 25-vjeçarit Klodian Rasha nga efektivi i Shqiponjave, gazetari i Ora News, Xhoi Malësia është ndaluar nga policia ndërkohë që ishte në transmetim live. Gazetari ka denoncuar edhe dhunën e ushtruar ndaj tij në komisariat. “Reporterët pa Kufij” lidhur me këtë rast bënë thirrje për hetim të pavarur të sjelljes abuzive të policisë.

Ndjesia e ndalimit për mua ishte eksperiencë e paprecedentë, qoftë si gazetar apo njeri i thjeshtë. Ishte një gabim i madh në të gjitha aspektet e mundshme procedurale; një veprim tejet i rëndë në qasjen e të drejtave dhe lirive themelore.

Çështja ime po përfaqësohet nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit. Aktualisht por përballemi në disa “fronte” të drejtësisë. Së pari, kemi bërë një kallëzim penal në Prokurorinë e Tiranës, ku pretendojmë se gjatë gjithë incidentit janë konsumuar disa vepra penale. Ndër më kryesoret “shpërdorimi i detyrës” dhe “heqja ose pengimi i paligjshëm i lirisë”. Së dyti, po përballemi në nivel administrativ pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesave (ShÇBA) pranë Policisë së Shtetit. Aty pretendojmë për shkelje procedurale nga efektivët e policisë. Dhe së treti, pas konkludimit të këtyre dy hapave, do të ngremë një padi civile ku do të pretendojmë për dëm civil dhe moral. Hapi i katërt, nëse drejtësia jonë nuk do të japë një përgjigje që ne e konsiderojmë të nevojshme, do të jetë padia në Gjykatën Europiane për të Drejtat e Njeriut (Gjykata e Strasburgut). Ky institucion ka trajtuar raste të ngjashme dhe ka precedent të mjaftueshëm për trajtimin e çështjes sime.”, shprehet Malësia.

Një tjetër akt dhune gjatë protestave të dhjetorit u krye nga policia ndaj gazetarit dhe kryeredaktorit të gazetës Koha Jonë, Qamil Xhani. Agresioni ndaj Xhanit është bërë, ndërsa ai po bënte punën e tij si gazetar fare pranë redaksisë së tij. Arrestimi, prangosja e keqtrajtimi i Xhanit është dënuar edhe nga Këshilli Shqiptar i Medias si një sinjal shqetësues që policia tashmë nuk respekton asnjë standard demokratik, ku ai bazë, është lejimi i raportimit të lirë nga terreni dhe mos-ngacmimi i gazetarëve në krye të detyrës.

Mëngjesi i datës 30 tetor 2020 shënoi një tjetër ngjarje tronditëse, pasi një sasi lëndë plasëse shpërtheu në portën e oborrit të shtëpisë së gazetarit të Neës 24 në Lezhë, Elidon Ndreka. Fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Ndreka e lidh ngjarjen me detyrën që ushtron prej vitesh si gazetar terreni, pasi thekson se ai dhe familjarët nuk kanë konflikte personale.

Më 14 gusht 2020, Ora Neës publikon mesazhet, që sipas tyre, ishin dërguar në telefonin e presidentit të “Yldon Media Group”, Ylli Ndroqi nga kryebashkiaku Erion Veliaj. Ajo që bie në sy në këto mesazhe janë ofendimet dhe kërcënimet e vazhdueshme për gazetaren dhe drejtoreshën e atëhershme të informacionit në këtë televizion, Beti Njuma. “Nuk ia fal asaj, këtu do jemi.” “Unë bashkëpunoj me ty, jo me atë idioten që ke marrë.” “Lejove një hajvane të futej mes nesh.” “Shumë kurajo paska.” Këto janë vetëm disa nga mesazhet ku shfaqej emri i gazetarës, e ndër të tjera bëhej presion për të ndryshuar linjën editorial.

Më 17 qershor 2020, gazetari i Report TV, Elvis Hila është shoqëruar nga policia në momentin që ishte duke raportuar për aksionin e IKMT në Shëngjin, ku u prishën disa ndërtime pa leje. Gazetari denoncoi se shefi i Rendit në komisariatin e policisë Lezhë, Agron Qullhaje i ka marrë telefonin dhe policët e kanë shoqëruar me forcë në komisariat. Sipas Hilës, shefi i rendit Agron Qullhaje i ka kontrolluar telefonin gazetarit, duke cënuar privatësinë e tij.

17 maji 2020, pas shembjes së Teatrit Kombëtar, shënoi dhe një tjetër moment i cili ngjalli reagime të shumta në Shqipëri dhe jashtë saj: dhuna ndaj gazetarit Alfred Lela. Videot që qarkulluan në mediat tradicionale dhe ato online treguan qartë dhunimin dhe shoqërimin e gazetarit.

‘Mapping Media Freedom’ që ka më fokur kufizimet, kërcënimet dhe shkeljet që prekin profesionistët e mediave në Europë, ndërsa ata bëjnë punën e tyre, ka pasqyruar arrestimin e drejtuesit të Politiko.al, Alfred Lela gjatë protestës kundër prishjes së Teatrit Kombëtar. Përmes këtij reagimi dënoi arrestimin dhe bëri thirrje për falje publike. Reagime të ngjashme postuan edhe Instituti Ndërkombëtar i Shtypit dhe shumë organizata kombëtare dhe ndërkombëtare. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama mohoi publikisht dhunën e ushtruar nga policia ndaj gazetarit.

Pas shembjes së Teatrit Kombëtar u regjistruan episode dhune dhe ofendimesh edhe ndaj reporterëve dhe operatorëve në terren, mes të cilëve edhe operatori Mirsald Hajdarmataj i Report TV, i cili u godit dhe fye rëndë prej policëve.

Më 25 prill 2020, efektivi i rrugores që më pas u pezullua nga detyra Anxhelo Bardhi, i shoqëruar nga një i shok i tij, dhunoi gazetarin e Fierit Xhoen Osmënaj, duke i dëmtuar edhe makinën.

10 marsi 2020 shënoi një tjetër shoqërim arbitrar për në komisariat nga ana e policisë ndaj gazetarit të Fax News Bekim Bici. Qendra europiane për lirinë e shtypit dhe të medias reagoi për shoqërimin e paligjshëm të gazetarit Bekim Bici, duke kërkuar sqarime nga autoritetet shqiptare. Po ashtu edhe Instituti Ndërkombëtar i Medias me qendër në Vjene iu bashkua këtij reagimi. Ndërsa më 14 janar 2020 është sulmuar qëllimisht makina e gazetarit të Lezhës, Gjergj Figuri.

A do të jetë viti 2021 fundi i pandemisë dhe gjithashtu i cënimit të lirisë së fjalës?

Edlira Petri – Fiks Fare

LOVE IS AN ALTERNATIVE TO HATE: BLOCK THE HATRED, SHARE THE LOVE!

The European Union and the Council of Europe launch a new campaign aimed at fighting hate speech in the Western Balkans

15 December 2020 – Hate speech is on the rise across Europe, jeopardising social cohesion and putting human rights under threat. The Western Balkans region is not immune to hate speech that particularly targets individuals from vulnerable groups, who have already been affected by stigma and discrimination during the COVID-19 pandemic. To counter this phenomenon in the region, the European Union and the Council of Europe are launching today a new campaign for the Western Balkans – “Block the hatred. Share the love.”

Considering the epidemiological situation, the campaign will take place entirely online, through dedicated Facebook, Instagram and Twitter pages: “Block the hatred. Share the love.” and will be ongoing in the years to come. Civil activists, journalists, students and all those who think that love can fight hate, are invited to be part of this campaign by following and sharing the posts, by using their messages to respond to various forms of hate affecting their private and community life or that of family members, friends or any other individuals.

Not only institutions, but also people, each and every individual, should be ready to respond to hate speech. Today, I joined the campaign to say ‘BLOCK THE HATRED, SHARE THE LOVE’ and I’m inviting you to do the same. Join us and keep following the campaign in the years to come”, said the Head of the EU Delegation to the Council of Europe, Meglena Kuneva.

The Director of the Office of Council of Europe Directorate General of Programmes, Verena Taylor, added: “Our anti-discrimination body, the European Commission against Racism and Intolerance, has produced clear guidelines for states, and for civil society, on how to address hate speech. One visible and strong instrument is the No Hate Speech campaign, launched in the framework of the Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey. We invite all to join the Europe-wide movement against hate speech, to take a stand for diversity and equality”.

The No-Hate Speech Ambassadors, prominent public figures from the Western Balkans who came forward to respond to the call of the movement against hate speech, will actively take part in the campaign.

The videos and other materials can be found on the campaign’s social media channels and on the  website of the Horizontal Facility programme.

The campaign is implemented under the action on “Promotion of diversity and equality in the Western Balkans, that is a part of the joint European Union/Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, implemented by the Anti-Discrimination Department of the Council of Europe.

***

Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022

The Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022 (Horizontal Facility II) is a co-operation initiative of the European Union and Council of Europe with the Western Balkans region and Turkey. The programme supports tailored reform processes agreed with the authorities, in line with relevant Council of Europe monitoring and advisory bodies’ recommendations, in the fields of human rights, rule of law and democracy.

The programme enables the beneficiaries to meet their reform agendas and to comply with the European standards, including where relevant within the framework of the EU enlargement process. Tailor-made and demand-driven support is provided to further improve legal and policy frameworks and build institutional capacities, reinforcing the functioning of institutions. The programme aims at bringing substantial improvements directly to the lives of citizens through its actions.

 

DASHURIA ËSHTË NJË ALTERNATIVË NDAJ URREJTJES: BLLOKOJE URREJTJEN, SHPËRNDAJE DASHURINË!

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës nisin një fushatë të re që ka për qëllim luftimin e gjuhës së urrejtjes në Ballkanin Perëndimor

15 Dhjetor 2020 – Gjuha e urrejtjes është në rritje në mbarë Evropën, duke vendosur në rrezik kohezionin shoqëror si dhe po cënon të drejtat e njeriut. Në Ballkanin Perëndimor, gjuha e urrejtjes shënjestron veçanërisht grupet vulnerabël, të cilat janë prekur edhe më parë nga stigmatizimet dhe diskriminimi, përgjatë periudhës së pandemisë të COVID-19. Për të luftuar këtë fenomen, Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës nisën sot një fushatë të re për Ballkanin Perëndimor – “Bllokoje Urrejtjen. Shpërndarje Dashurinë.”

Duke konsideruar situatën epidemiologjike, fushata do të mbahet tërësisht online përmes faqeve të dedikuara në Facebook, Instagram and Twitter: “Bllokoje Urrejtjen. Shpërndaje Dashurinë.” dhe do të shtrihet përgjatë viteve të ardhshme. Aktivistët e shoqërisë civile, gazetarë, studentë dhe të gjithë ata të cilët mendojnë se dashuria mund të fitojë mbi urrejtjen, i ftojmë të bëhen pjesë të kësaj fushate duke ndjekur dhe shpërndarë postimet, duke përdorur mesazhet e tyre në përgjigje ndaj formave të ndryshme të urrejtjes që prekin jetën e tyre private ose në komunitet si dhe jetën e familjarëve të tyre, miqve apo dhe individëve të tjerë.

Jo vetëm institucionet, por dhe njerëzit, çdokush dhe secili individ, duhet të jenë gati për të reaguar ndaj gjuhës së urrejtjes. Sot, iu bashkova fushatës për të thënë “BLLOKOJE URREJTJEN, SHPËRNDAJE DASHURINË” dhe ju ftoj edhe ju të bashkoheni. Na u bashkoni dhe ndiqeni fushatën në vazhdimësi edhe në vitet e ardhshme”, tha Shefja i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Këshillin e Evropës, Meglena Kuneva.

Drejtoresha e Drejtorisë së Përgjithshme së Programeve të Zyrës së Këshillit të Evropës, Verena Taylor, shtoi: “Organi ynë kundër diskriminimit, Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës, ka zhvilluar udhëzime të qarta për shtetet dhe shoqërinë civile rreth mënyrës së si duhet trajtuar gjuha e urrejtjes. Një mjet i dukshëm dhe i fuqishëm është fushata e Aleancës Kundër Urrejtjes, iniciativë e sjellë në kuadrin e Instrumentit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. I ftojmë të gjithë t’i bashkohen lëvizjes mbarë Evropiane kundër gjuhës së urrejtjes dhe të mbajnë një qëndrim të dukshëm për diversitetin dhe barazinë”.

Ambasadorët kundër Gjuhës së Urrejtjes, personalitete publike të famshëm nga Ballkani Perëndimor, të cilët dolën hapur në mbështetje të thirrjes së  kësaj lëvizjeje kundër gjuhës së urrjejtjes, do të marrin pjesë në mënyrë aktive në këtë fushatë.

Video dhe materiale të tjera mund të gjenden në kanalet e mediave sociale të fushatës si dhe në faqen e internetit të programit të Instrumentit Horizontal.

Fushata zbatohet nën projektin mbi “Promovimin e Diversitetit dhe Barazisë në Ballkanin Perëndimor, pjesë e programit të përbashkët të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës “ Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022”, i zbatuar nga Departamenti i Antidiskriminimit i Këshillit të Evropës.

***

Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022

Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë (Instrumenti Horizontal II) është një nisëm bashkëpunimi e ndërmarrë nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë. Programi mbështet procese reforme të përshtatura dhe të dakordësuara me autoritetet, në përputhje me rekomandimet përkatëse të organeve këshilluese dhe vëzhguese të Këshillit të Evropës në fushat e të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit dhe demokracisë. 

Programi mundëson që përfituesit të përmbushin agjendat e reformave përkatëse dhe standardet Evropiane, përfshirë standardet e rëndësishme në kuadrin e procesit të zgjerimit të BE-së. Ofrohet një mbështetje e përshtatur dhe e drejtuar nga kërkesat për përmirësimin e kuadrit politik dhe kuadrit ligjor si dhe për ngritjen e kapaciteteve institucionale, dhe forcimin e funksionimit të institucioneve. Programi ka për qëllim të sjellë përmirësime themelore drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve përmes zbatimit të projekteve të tij.

DEKLARATË E PËRBASHKËT PËR SHTYP E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE

Tiranë, më 16.12.2020

 1. Shqipëria ka nevojë për reagime qytetare sa herë cënohen të drejtat e njeriut, sa herë autoritetet ndërmarrin akte kundër tyre dhe sa herë liritë tona kushtetuese e ligjore vihen në diskutim apo sprovë. Protesta në demokraci është instrument i pazëvendësueshëm dhe ne duhet ti shprehim mirënjohjen çdo qytetari të ndërgjegjshëm që e përdor këtë instrument në funksion të mbrojtjes së dëmokracisë, shtetit të së drejtës dhe të drejtave të njëriut. Edhe pse Ministri i Brendshëm ka dhënë dorëheqjen, protestat nuk janë ndalur dhe aktet e dhunës ndaj infastrukturës publike po ashtu, të cilat i përkasin kryesisht moshave të reja. Protëstat paqësore dhe demokratike janë shoqëruar edhe me akte të veçuara që tejkalojnë të drejtën e protestës, pasojë e situatës kaotike apo e ndikimeve të tjera. Por në thelbin e tyre, protestat i janë përmbajtur praktikave të njohura perëndimore të protestës, në kushtet e mospasjes së një organizatori të qartë dhe koordinimi midis tyre. Përveç shtrirjes në qytetet kryesore të vendit të këtyre protestave konstatohet një reagim disproporcional i organeve të rendit, e shprehur në përdorimin në të gjitha rastet (të paktën në Tiranë) e gazit lotsjellës, numrin shumë të lartë të arrëstimeve pas çdo proteste, mbajtën në komisariatet e policisë e një numri shumë të madh të shoqëruarish dhe të ndaluarish përtej kapaciteteve të këtyre institucioneve duke rrezikuar dukshëm përhapjen e Covid-19 ndërmjet tyre; ushtrimin e dhunës fizike dhe psiqike ndaj protestuesve të shoqëruar, mosnjoftimin e prindërve/kujdestarëve për të shoqëruarit minorenë, marrjen e deklarimeve nga këta të fundit pa praninë e prindërve edhe/osë të avokatit, pengimin e mas-medias për të përmbushur detyrën e vet për informim dhe transparencë, etj.

 

 1. Problematika e kërkesave të protestuesve, përveç dorëheqjes së kërkuar dhe realizuar për Ministrin e Brendshëm përfshin edhe kërkesën për dorëheqjen e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit dhe në disa rastë është kërkuar edhe dorëheqja e Kryeministrit Rama.

 

 1. Deri më tani, pavarësisht akuzave të qeverisë ndaj opozitës për nxitje dhe financim të këtyre protestave dhe hedhjes poshtë nga këta të fundit të këtyre akuzave si përpjekje për politzimin e protestave që dukshëm janë drejtuar kundër qeverisë dhe kanë të bëjnë me situatën e përgjitshme social-ekonomike që po kalon vendi, nuk është shfaqur ndonjë grupim i qartë apo organizim drejtues i tyre. Drejtimi dhe bashkërendimi i kohës së protestave dhe shtrirjes së tyre është bërë nëpërmjet rrjeteve sociale dhe informimit mediatik. Vlen të vihet në dukje se televizionet kombëtare, duke filluar me radio-televizionin publik kanë qëndruar indiferent dhe nuk kanë mbuluar në kohë reale asnjë prej protestave të derisotme.

 

 1. Shqetësim paraqet qëndrimi mohues i qeverisë për problematikën serioze që shprehin protestuesit, sidmos ajo pjesë që duke qenë me moshë të re nuk janë votues të ndonjë force politike të caktuar, por që janë përfaqësues të një brezi që kërkon një Shqipëri të jëtushme, dmth që qeveriset më mirë, që krijon mundësi shkollimi dhe punësimi në vend, pa patur nevojën e marrjes së rrugëve të botës… Po kështu, një shqetësim serioz, madje edhe ndërkombëtar përbën brutaliteti i policisë ndaj gazetarëve që në mjaft raste janë penguar në ushtrimin e detyrës së tyre, deri edhe janë ndaluar forcërisht nga forcat e rendit.

 

 1. Si organizata të shoqërisë civile, ne apelojmë fuqimisht institucionet përgjegjëse: qeverinë, Kuvendin e Shqipërisë, mas-median publike e kombëtarë si dhe organet e rendit publik dhe ato të drejtësisë për respektim rigoroz të ligjit, maturi dhe vetë-përmbajtje në ushtrimin e dhunës ndaj protestuesve, debat të shëndetshëm publik rreth problemeve jetësore që lidhen me vetë demokracinë dhe shtetin e së drejtës në vendin tonë që artikulojnë protestuesit; për respektimin rigoroz të kuadrit ligjor në fuqi për të drejtat e njeriut duke filluar me të drejtën e jetës dhe duke përfshirë edhe konventat ndërkombëtare sidomos ato për mbrojtjen e fëmijëve dhe lirinë e mas-medias; për vëndim-marrje transparencë të mbështetur në Kushtetutën e vendit dhe ligjet në fuqi dhe jo nën presion politik për të qetësuar në mënyrë arbitrare situatën e krijuar nga protestat; për transparencë dhe komunikim profesional me publikun duke iu përgjigjur interesimit të natyrshëm në rritje të qytetarëve për fatin e rinisë si e ardhmja e vendit.

 

 1. Duke mbështetur pa rezerva të drejtën legjitime për protesta paqësore të secilit qytetar të Republikës së Shqipërisë, ne vlerësojmë se çështjet e ngritura nga një javë protesta rinore në Tiranë dhe në qytetet kryesore të vendit mund të duhet të shndërrohen në subjekte të debatit politik, publik dhe elektoral për zgjedhjet e 25 Prillit 2021, me synim që të përfshihen për zgjidhje në programet elektorale të partive politike garuesë në atë proces zgjedhor.

 

Lista e organizatave:

 • Civil Rights Defenders
 • Instituti i Studimeve Politike
 • Keshilli Shqiptar i Medias
 • Levizja Rinore Egjiptiane Rome
 • Minority Right’s activist
 • Qendra “Gratë në Shërbim Publik”/ WPS Albania
 • Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Femijëve në Shqipëri
 • Qendra Res Publica
 • Qendra Shqiptare per Kerkime Ekonomike
 • Qendra TREJA
 • Aleanca LGBT
 • Qendra Zeri Integrimit
 • Rrjeti i Profesionisteve te Rinj
 • Useful to Albanian Women
 • Shoqata “Lëvizja për Zhvillimin e Turizmit” Ksamil

Reaction to police violence against Ora News journalist Xhoi Malësia

AMC condemns another act of violence against journalists, that against the journalist and Editor-in-Chief of the newspaper Koha Jonë, Qamil Xhani.
The aggression against Xhani was done while he was doing his job as a journalist very close to his editorial office.

The arrest, handcuffing and ill-treatment of Xhani is a bad omen for the freedom of the media and a disturbing signal that the police no longer respect any democratic standard, where the basic one is to allow free reporting from the field and not to harass journalists at the top. of duty.

Journalist Xhani in a statement on FB, published by the newspaper Koha Jonë, states among others:
I, who was handcuffed in front of the newsroom when I was photographing the violent arrest of two juveniles, was signing letters for “Participation in an illegal gathering!”. I was not in protest nor part of any group of protesters. “I was 5 meters away from the entrance of the newspaper’s editorial office and came out after the sound of police sirens and screams coming from the yard.”

AMC once again asks the Director of the State Police, Mr. Ardi Veliu and senior police leaders to educate police forces to respect the freedom of expression that begins with the journalist’s freedom to report.

AMC once again asks the Director of the State Police, Mr. Ardi Veliu, to apologize for the repeated cases of rape of journalists while on duty in reporting on the riots of recent days, instigated by the murder of 25-year-old Klodian Rasha.

SafeJournalists: Concerns about continuous pressures against media in Albania

In the past weeks, several cases have been threatening independence of journalists’ work in Albania through increased number of lawsuits against them, particularly investigative journalists. SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) are becoming frequent in the Albanian media landscape as a mechanism to censor, intimidate or silence independent media, investigative journalists, and critics by burdening them with the cost of legal defense until they abandon their opposition or criticism. There have been three cases of SLAPP in Albania only in December 2020, contributing to deterioration of media freedom.

The SLAPP cases in December 2020 are related to the public-private partnership of the Government of Albania regarding incinerators in Elbasan. In the first week of December 2020, BIRN Albania was sued  for articles about the incinerator deal it had published. The second SLAPP case is against Artan Rama, an investigative journalist, who published an investigative article “Behind the scenes of a second contract for the Elbasan Incinerator” on 6 November 2020. Earlier, the Chief of Cabinet of the Ministry of Defense sued the journalist Juli Ristani, who published in the newspaper Shqip an investigative article about obtaining scholarships for military medical studies in Greece, offered by NATO.

BIRN Albania stood by the report and said they are ready to fight the matter in court. The lawsuit came after BIRN Albania published an article about incinerators. “The lawsuit is unfounded and intended to intimidate journalists through costly and lengthy legal processes to make them reluctant to report,” said BIRN Albania Executive Director, Kristina Voko for Citizen ChannelAsked by BIRN Albania, Artan Rama said that he stands by the published article and will defend it in court. “I think it has two purposes. First, an attempt by the company to present a positive image to the public, as by passing the case on to a court in hopes that it can publicly convey, a priori, the idea that an injustice has been done to it and second, a threat for any journalist involved in reporting on public-private partnership concession contracts, including these companies,” Rama said for Citizen Channel.

Media experts, civil society organizations, and other independent media organizations have reacted, emphasizing that these lawsuits have little legal basis but are being used as a mechanism to intimidate and censor the investigation of corruption.

Blerjana Bino, SafeJournalists Network researcher, points out that “In Albania, we are witnessing continuous attempts to crack down on independent media such as the case with SLAPP cases against investigative journalists and increase in criminal penalties for defamation. Recently, a working document of the Ministry of Justice, leaked in the media, shows the Government’s attempts to tighten further penalties for defamation, which is already a criminal offense in Albania contrary to international best practices. Thus, few independent media in the country face pressures, intimidation, and threats in various manners and who need support to counter abusive power.”

SafeJournalists Network, representing more than 8,200 media professionals in the Western Balkans, stands in solidarity with Albania colleagues and expresses concern about unfavorable court practices against the media. Also, SafeJournalists Network condemns the Government’s attempts to passrestrictive regulations by increasing defamation penalties and impacting independent media work.

Each attack on journalists is an attack on all citizens’ public interest, democracy, and rights.

 

Skopje – Belgrade – Podgorica – Pristina – Sarajevo – Zagreb, 11.12.2020.

 

Association of Journalists of Kosovo

Association of Journalists of Macedonia

BH Journalists Association

Croatian Journalists’ Association

Independent Journalists Association of Serbia

Trade Union of Media of Montenegro

 

SafeJournalists reagon me shqetësim për presionin e vazhdueshëm kundër medias në Shqipëri

Në javët e fundit, disa raste kanë qenë kërcënim i lirisë së punës së gazetarëve në Shqipëri përmes rritjes së numrit të padive kundër tyre, veçanërisht gazetarëve investigativ. SLAPP (Paditë Strategjike Kundër Pjesëmarrjes Publike) po bëhen gjithnjë më të shpeshta në panoramën e medias shqiptare si një mekanizëm i censurës, intimidimi ose heshtja e medias së pavarur, gazetarëve investigativ dhe kritikëve duke i ngarkuar me kostot e mbrojtjes ligjore deri në momentin që heqin dorë nga opozitarizmi ose kritika e tyre. Vetëm në muajin dhjetor 2020 në Shqipëri janë bërë tri çështje të SLAPP që çojnë në përkeqësojnë lirinë e medias.

Rastet SLAPP e dhjetorit lidhen me qeverinë shqiptare, bashkëpunimin publik-privat në lidhje me inceneratorët në Elbasan. Në javën e parë të dhjetorit, BIRN Albania u padit për artikujt e tij rreth marrëveshjes së inceneratorëve që pati publikuar. Rasti i dytë i SLAPP është padia kundër Artan Ramës, gazetar investigativ i cili ka publikuar një shkrim më 6 nëntor 2020 linku i artikullit. Më herët, shefi i kabinetit në ministrinë e Mbrojtjes ka paditur gazetarin Juli Ristani, i cili publikoi në gazetën Shqip një investigim për marrjen e bursave të studimeve mjekësore ushtatake në Greqi të ofruara nga NATO.

BIRN Albania qëndron në mbështetjen e gazetarit dhe tha se janë të gatshëm të luftojnë në gjykatë për çështjen. Procesi gjyqësor erdhi pasi BIRN Albania publikoi një artikull rreth inceneratorëve. “Procedimi gjyqësor është i pabazë dhe synon të frikësojë gazetarët nëpërmjet procesevee të gjata gjyqësore dhe të kushtueshme që i bëjnë ata të ngurrojnë për të raportuar,” u shpreh për Citizens Channel drejtoresha ekzekutive e BIRN Albania, Kristina Voko. I pyetur nga BIRN Albania, Artan Rama u shpreh se i qëndron deri në funs shkrimit të publikuar dhe do ta mbrojë në gjykatë. “Unë mendoj se ka dy qëllime. Së pari, një përpjekje nga kompania për të paraqitur një imazh pozitiv për publikun, si duke kaluar çështjen në një gjykatë me shpresë se ajo mund të përcjellë publikisht, a priori, idenë që ka një padrejtësi i është bërë asaj dhe së dyti, një kërcënim për çdo gazetar të përfshirë në raportimin e kontratave të koncesionit të partneritetit publik-privat, duke përfshirë këto kompani,” tha Rama për Citizens Channel.

Ekspertët e medias, organizatat e shoqërisë civile dhe organizata të tjera të pavarura të mediave kanë reaguar, duke theksuar se këto procese gjyqësore kanë pak bazë ligjore por po përdoren si një mekanizëm për të frikësuar dhe censuruar hetimin e korrupsionit.

Blerjana Bino, kërkuese e Rrjetit të Gazetarëve të Sigurt vë në dukje se “Në Shqipëri ne po dëshmojmë përpjekje të vazhdueshme për të goditur median e lirë siç janë rastet e SLAPP kundër gazetarëve investigativ dhe rritje të penaliteteve kriminale kundër shpifjes. Së fundmi, një dokument i Ministrisë dë Drejtësisë i cili rrodhi në media tregon përpjekjet e Qeverisë për të ngushtuar më tepër penalitetet për shpifjen, e cila tashmë është vepër penale në Shqipëri në kundërshtim me praktikat më të mira ndërkombëtare.
Kështu, pak media të pavarura në vend përballen me presione, kërcënime dhe kërcënime në mënyra të ndryshme dhe që kanë nevojë për mbështetje për të kundërshtuar pushtetin abuziv.”

Rrjeti i Gazetarëve të Sigurt përfaqëson më shumë se 8200 profesionistë të medias në Ballkanin Perëndimor, qëndron në solidatitet me kolegët shqiptar dhe shpreh shqetësimin rreth praktikave gjyqësote të pafavorizuezhme ndaj medias. Gjithashtu Rrjeti i Gazetarëve të Sigurt dënon përpjekjet e Qeverisë për rregullime paraprake shtrënguese duke rritur dënimet për shpifje dhe duke dënuar në punën e pavarur të medias.

Çdo sulm ndaj gazetarëve është një sulm ndaj interesit publik të qttetarëve, demokracisë dhe të drejtave.

Shkup – Beograd – Podgorica – Prishtina – Sarajevë – Zagreb, 11.12.2020.

Shoqata e Gazetarëve të Kosovës
Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë
Shoqata e Gazetarëve të BH
Shoqata e Gazetarëve Kroatë
Shoqata e Gazetarëve të Pavarur të Serbisë
Sindikata e Mediave të Malit të Zi

KSHM dënon me forcë arrestimin e gazetarit Qamil Xhani gjatë kryerjes së detyrës

KSHM dënon një tjetër akt dhune ndaj gazetarëve, atë ndaj gazetarit dhe Kryeredaktorit të gazetës Koha Jonë, Qamil Xhani.
Agresioni ndaj Xhanit është bërë ndërsa ai po bënte punën e tij si gazetar fare pranë redaksisë së tij.

Arrestimi, prangosja e keqtrajtimi i Xhanit, është një shenjë e keqe pë lirinë e medias dhe një sinjal shqetësues që policia tashmë nuk respekton asnjë standart demokratik, ku ai bazë, është lejimi i raportimit të lirë nga terreni dhe mos-ngacmimi i gazetarëve në krye të detyrës.

Gazetari Xhani në një deklaratë në FB, të botuar dhe nga gazeta Koha Jonë, deklaron ndër të tjera:
“Unë që u prangosa para redaksisë kur po fotografoja arrestimin e dhunshëm të dy të miturve, po më firmoseshin letrat për “Pjesëmarrje në tubim të paligjshëm!”. Nuk isha në protestë dhe as pjesë e ndonjë grupi protestuesish. Isha 5 metra larg hyrjes së redaksisë e gazetës dhe dola pas zhurmës së sirenave të policisë dhe ulërimave që vinin nga oborri.”

KSHM i kërkon dhe një herë Drejtorit të Policisë së Shtetit, z. Ardi Veliu dhe drejtuesve të lartë të policisë të edukojnë trupat policore për respektin e lirisë së shprehjes që zë fill tek liria për të raportuar e gazetarit.

KSHM i kërkon dhe një herë Drejtorit të Policisë së Shtetit, z. Ardi Veliu, të kërkojë falje për rastet e përsëritura të dhunimit të gazetarëve gjatë kryerjes së detyrës në raportimin e revoltave të ditëve të fundit, nxitur nga vrasja e 25-vjeçarit Klodian Rasha.