Deklaratë e Këshillit Shqiptar të Medias mbi propozimin për kriminalizimin e shpifjes

Këshilli i Medias i ka ndjekur me vëmendje zhvillimet në lidhje me propozimin për kriminalzimin e shpifjes duke e vlerësuar si një hap mbrapa në raport me lirinë e medias, por edhe me direktivat e BE-së në raport me procesin e integrimit.

Këshilli beson se liria e shprehjes është instumentale për Shqipërinë, një vend që preket herë pas here nga tendecat e politikës për të ushtruar trysni mbi median dhe zërat kritikë të shoqërisë.

E vetmja mënyrë për të imponuar etikë më të lartë në gazetari është lehtësimi dhe mbështjetja e proceseve të vetërregullimit të medias, që është dhe objektivi kryesor i Këshillit Shqiptar të Medias.

Regjistrimin e portaleve, në anë tjetër, e shohim si një proces adekuat dhe të vlefshëm, por jo edhe procesin publik të ushtrimit të presionit, siç ishte rasti i publikimit të listës nga ana e AKEP. Listë e cila rezultoi pjesërisht e pasaktë dhe e padrejtë me disa prej portaleve të regjistruara me procese të rregullta ligjore.

Po ashtu nuk mbështesim përpjekjet për ta parë këtë hap normal legalizimi jo si databazë por si bazë për intimidim të gazetarëve të pavarur apo kritikë me qeverinë.

Këshilli do të oganizojë së afërmi një konferencë me faktorët relevantë të medias, politikës, shoqërisë civile dhe komunitetit ndërkombëtar me qëllim konfigurimin e një kornize profesionale, ligjore dhe integruese qe bazohet te shembujt më të mirë europianë.

Këshilli i nxit të gjitha palët drejt të kuptuarit se Media dhe liria e fjalës janë thelbësore në procesin, jo vetëm të integrimit europian, por edhe atij të brendshëm.

Complaint: News report in “Fiks Fare”

Article Title: TV Chronicle on “Fiks Fare” show

Video Release Date: September 18th, 2018

Reference link:

http://top-channel.tv/video/fiks-fare-17-shtator-2018-pjesa-1/

Complainant: 

 

Description of the complaint

In the tv story demonstrating the case, the identity of the little girl is not preserved.

 

DECISION

 

After watching the video, we think that there is a violation of Article 14 of the Code of Ethics of the Journalist, concerning the “Protection of Children and Persons with Disabilities”.

We find that the anonymity of the child is not respected in the tv story above, and despite an attempt to cover the eyes, the child is completely identifiable.

 

We recommend that the video be removed from YouTube, from the Fiks Fare page and from any re-broadcast or complete coverage of the child’s identity.

 

SOLUTION

After contacted by AMC, AMA decided to urge the program to remove the video and ban any form of broadcasting

 

 

Ankesë: kronikë në “Fiks Fare”

Titulli i artikullit: Kronikë Tv në emisionin Fiks Fare
Data e publikimit të vidoes: 18 shtator 2018
Lidhje reference:

http://top-channel.tv/video/fiks-fare-17-shtator-2018-pjesa-1/

Ankuesi:

Përshkrimi i ankesës

Në videon ilustruese që shoqëron çështjen, vajzës së vogël nuk i ruhet identiteti.

VENDIMI

 

Duke parë videon, ne mendojmë që ka shkelje të nenit 14 të Kodit të Etikës së Gazetarit, që ka të bëjë përkatësisht me “Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Personave me Aftësi të Kufizuara”.

Ne gjykojmë se në videon më sipër nuk është respektuar anonimati i fëmijës, dhe pavarësisht se ka një tentativë për t’i mbuluar sytë, fëmija është tërësisht i identifikueshëm.

 

Ne rekomandojmë që video të hiqet nga youtube, nga faqja e Fiks Fare dhe nga çdo ritransmetim ose të realizohet mbulimi i plotë i identitetit të fëmijës.

 

ZGJIDHJA

Pas kontaktit me AMA-n, ajo vendosi që të urdhërojë porgramin të heqë videon nga të tëra mjetet e komunikimit masiv.