Aleanca për Media Etike mbidhet për herë të dytë për përcaktimin e një mekanizmi vetërregullues

Tiranë më, 30 Shtator 2020


16 media anëtare të Aleancës për Media Etike u mblodhën ditën e sotme për të finalizuar procesin e vetërregullimit dhe përzgjedhjen e  grupit të Bordit të Etikës.

Gjatë këtij takimi u përzgjodh“Bordi i Etikës”, në përbërje të të cilit do të jenë personalitet  në fushën e gazetarisë, jurispudencës dhe shoqërisë civile të njohur për integritet profesional me propozim të anëtarëve të Aleancës, Këshillit Shqiptartë Medias si dhe Departamentit të Gazetarisë në Universitetin e Tiranës. Pesë anëtarët e propozuar janë: Dorian Matlija, avokat, Mark Marku, pedagog nga Departamenti i Gazetarisë dhe ekspert i etikës, Klodiana Kapo nga Faktoje.al, Alice Taylor nga Exit.al si dhe Lorin Kadiu nga Citizens-Channel.

Bordi, i votuar pa kundërshtime nga anëtarët e Aleancës, do të shqyrtojë ankesat e qytetarëve për mediat e Alencës dhe rekomandimet e veta do ia përcjellë medias përkatëse.

Çdo qytetar do të mund të ankohet për etikën e shkrimeve në mediat e Aleancës. Në takim u prezantua edhe logo “e cilësisë”, që do të simbolizojë angazhimin e anëtarëve të Aleancës për raportim cilësor, bazuar në kodin e etikës së gazetarit. Logoja do të jetë e klikueshme dhe do të vendoset në faqet e mediave anëtarëve të Aleancës, ku publiku do të mund të regjistrojë ankesa që lidhen me shkeljet e etikës ose dëmtimit për shkak të raportimit abuziv.

“Ne duhet t’i tregojmë publikut që kur sheh logon e aleancës e kupton që kjo media ka përgjegjshmëri etike, nuk është media pirate dhe është e hapur të presë ankesat e tyre.” – u shpreh Koloreto Cukali, kryetari i Këshillit Shqiptar të Medias.

Ylli Rakipi  përfaqësues i Tpz.al sugjeroi se kjo nismë është shumë e mirë, por nuk konsiderohet si nismë e çuar deri në fund nëse nuk kthehet në kuadër ligjor. Sipas Rakipit “parlamenti shqiptar ose bashkësia ndërkombëtare duhet të detyrojnë autoritetet shqiptare që kjo të kthehet në ligj. Po nuk mori një fuqi ligjore kjo mbledhje nuk shon deri  në fund si nismë.” Gjykata shqiptare nuk e merr parasysh kodin e etikës së gazetarit në proceset gjyqësore që hapen ndaj gazetarëve.

Mark Marku  përfaqësues i Departamentit të Gazetarisë u shpreh se ky takim duhet të të shfrytëzohet si një mundësi, si një fazë e përafrimit të legjislacionit të medias, me legjislacionin europian.

“Kjo është një fazë parapregatitore që rrit fuqinë. Mendoj që  në një fazë më të largët mediat do të jenë të interesuara që të kenë një vulë etike, duan  garanci. Pra, vula etike do të shërbejë si një markë për mediat, portalet për të dalluar nga prodhuesit që nuk japin garanci për cilësinë e informacionit. Mendoj se do të funksionojë si organizim.”, u shpreh Mark Marku.

Sami Neza, drejtues i Dron.al, kërkoi që Aleanca të gjejë një zgjidhje për armatën e “trolls” dhe “boots” të cilët të paguar nga institucione të caktuara arrijnë të eleminojnë shkrime investigative nga FB ose mediat e tjera sociale. Valmora Gogo, përfaqësuese e Hashtag.al dhe Gogo.al kërkoi që Këshilli i Medias të monitorojë mediat e Aleancës e të bëjë publike kush janë shkelësit më të mëdhenj të etikës.  Alfred Lela, drejtues i Politiko.al kërkoi që Aleanca të ketë mbështetje maksimale nga institucionet Europiane.

Këshilli Shqiptar i Medias, njëkohësisht mbështetësi logjistik i Aleancës, ka në strategjinë e vet të gjejë zgjidhje për të gjitha këto probleme, një ndër të cilat është dhe shkelja e kopirajtit, që dëmton shumë punën e gazetarëve që lodhen për të krijuar përmbajtje cilësore.

Aktiviteti u organizua me mbështetjen  e  projektit  “Liria e Shprehjes dhe Liria e Medias në Evropën Jug-Lindore (JUFREX)” të zbatuar në kuadër të Programit të Përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II”.

Mediat anëtare të AME-s të bashkuara me iniciativën e KëshillitShqiptartë Medias janë:

 

 1. 27.al
 2. Citizens-Channel.com
 3. Dita.al
 4. Droni.al
 5. Dosja.al
 6. Exit.al
 7. Faktoje.com
 8. Gazeta-Shqip.com
 9. Hashtag.al
 10. Gogo.al
 11. Lapsi.al
 12. Mapo.al
 13. NOA.al
 14. Opinion.al
 15. ORA News
 16. ORA TV
 17. Politiko.al
 18. Shqiptarja.com
 19. Syri.net
 20. Report Tv
 21.  Gazeta Fjala
 22. TvT
 23. Tpz.al

 

 

 

 

Cukal’s reaction on “Për të fol” and “Ilva Now” shows on anti-defamation package

The Chairman of the Media Council, Koloreto Cukali has been invited to a live broadcast on the show Për të fol by journalist Omer Saraçi where he has spoken out against the anti-defamation package.

“The government demands control over the media, especially when the upcoming elections are expected, after several months. It is very necessary to control the narrative of what is said. If this law is passed violently now, it will be a tool of self-censorship because no one will be able to write for fear of receiving 2-3 fines which will take him out of business. “It is a totally regressive law and at the wrong time,” said Cukali.

He added that to his knowledge it is a draft which is kept secret and is in consultation with the Council of Europe and also specified that the OSCE is not involved in the review of this draft. Cukali also said that this law deprives the Court of its right.

“The purpose of the first law, what we have seen and not the draft that we do not know what it is, was this, that AMA makes an enforceable decision immediately and you go to court after two years, but in the meantime you have been penalized and the fine is “harvested within three days of execution,” he said.

Asked if there could be another out-of-court institution that could rectify the situation, Koloreto Cukali said that self-regulation is the best way to resolve it and that members of the Alliance for Ethical Media Alliance through the Council are working to build a self-regulation mechanism. , which requires its own time.

“Europe has given it a solution, the best way is self-regulation. An institution, a grievance council but not set up by the government or government institutions. An institution set up by the journalists themselves who undertakes to resolve all grievances that citizens have with the relevant media. Will this work best? Will it solve all the problems? Of course not. In Germany there are media councils which have set up these mechanisms, but when the parties do not find a solution in These self-regulatory mechanisms have the final say only in the court, which is an intermediary institution for resolving problems amicably, but if the parties are not convinced of the decisions of these institutions, they always go to court and have all the necessary instruments to find a solution We are working to build such a mechanism. It takes some time. The pandemic did not help us because our whole life stopped but we will take the process for granted  on September and early October and we will build these mechanisms even if the government insists on passing the law by force in parliament. “These will be lifelong mechanisms, that law is not lifelong,” said the chairman of the Media Council.

Koloreto has taken the same stance about the anti-defamation pact on the show “Ilva Now” under the direction of journalist Ilva Tare where he was invited in direct contact during the discussion with other media experts.

Reagimi i Cukalit në emisionet “Për të fol” dhe “Ilva Now” mbi paketën anti-shpifje

Kryeatri i Këshillit të Medias, Koloreto Cukali ka qenë i ftuar në lidhje të drejtpërdrejtë në emisionin Për të fol nga gazetari Omer Saraçi ku është shprehur kundra paketës anti-shpifje.

“Qeveria kërkon kontroll mbi mediat sidomos kur priten zgjedhjet e afërta, mbas disa muajsh. Është shumë i nevojshëm kontrolli i narrativës së asaj që thuhet. Nëse ky ligj kalon tani dhunshëm, do jetë një mjet autocensure sepse askush nuk do shkruajë dot nga frika se do të marri 2-3 gjoba të cilat do e nxjerrin jashtë biznesit. Është një ligj totalisht regresiv dhe në momentin e gabuar.”,- tha Cukali.

Ai shtoi se në dijeninë e tij është një draft i cili mbahet i fshehur dhe është i konsultuar me Këshillin e Europës gjithashtu specifikoi se OSBE nuk është përfshirë në shqyrtimin e këtij drafti. Gjithashtu Cukali tha se ky ligj i heq të drejtën Gjykatës.

“Qëllimi i ligjit të parë, atë që kemi parë e jo draftin që nuk e dimë ç’është, ishte ky, që AMA merr vendim të ekzekutueshëm menjëherë dhe ti shkon në Gjykatë pas dy vjetësh por ty ndërkohë të kanë penalizuar dhe gjoba të është vjelur brenda tre ditësh nga përmbarimi”,- tha ai.

Pyetjes së gazetarit nëse mund të ketë një institucion tjetër jashtë gjykatës që mund të rregullojë këtë situatë Koloreto Cukali u përgjigj se vetërregullimi është mënyra më e mirë për zgjidhjen dhe se mediat anëtare të Aleancës për Media Etike përmes Këshillit po punojnë për të ndërtuar një mekanizëm vetërregullimi, i cili kërkon kohën e vet.

“Europa ja ka dhënë zgjidhjen, mënyra më e mirë është vetërregullimi. Një institucion, këshill ankësash por, jo i ngritur nga qeveria, as nga institucionet e qeverisë. Një institucion i ngritur nga vetë gazetarët i cili merr përsipër të zgjidhë të gjitha ankesat që qytetarët kanë me mediat përkatëse. A do të funksionojë kjo më së miri? A do t’i zgjidhë të gjithë problemet? Sigurisht që jo. Në Gjermani ka këshilla të medias të cilat kanë ngritur këto mekanizma, por kur palët nuk e gjejnë zgjidhjen në këto mekanizma vetërregullues fjalën përfundimtare do ta thotë vetëm gjykata. Ky ështe një institucion ndërmjetës për të zgjidhur probleme me mirëkuptim por, nëse palët nuk janë të bindura as te vendimet e këtyre institucioneve gjithmonë shkohet në gjykatë dhe ka gjithë instrumentat e duhur për të gjetur zgjidhjen e çfarëdolloj problemi. Ne po punojmë për të ndërtuar një mekanizëm të tillë. Kërkon pak kohë. Pandemia nuk na ndihmoi spese e gjithë jeta frenoi por, do ta marrim procesin në fund të shtatorit dhe në fillim të tetorit dhe do t’i ndërtojmë këto mekanizma edhe sikur qeveria të ngulmojë për ta miratuar ligjin me dhunë në parlament. Këto do të jenë mekanizma jetëgjatë, ai ligj nuk është jetëgjatë”, – u shpreh kryetari i Këshillit të Medias.

Koloreto ka mbajtur të njëjtin qëndrim rreth paktës anti-shpifje në emisionin “Ilva Now” nën drejtimin e gazetares Ilva Tare ku u ftua në lidhje të drejtpërdrejtë gjatë diskutimit me ekspertët e tjerë të medias.

The second cycle of training for young journalists has started this Wednesday

This Wednesday, the Media Council launched the second cycle of training for young journalists working in online media. Three young journalists are monitored daily in connection with the news they publish on a daily basis during their work in order to improve the ethical standards in the media where they work, for a period of 4 weeks.

The meetings take place once a week on the Zoom platform, where journalist with long experience in the media, Alfred Lela, and ethics expert Mark Marku give their assessments of what are considered ethical violations and what improvements can be made.

The purpose of the training in cooperation with the Dutch Embassy is to stimulate debate on media ethics with the working group of journalists.

Nis cikli i dytë i trajnimeve të gazetarëve të rinj

Këtë të mërkurë Këshilli i  Medias nisi ciklin e dytë të trajnimeve të gazetarëve të rinj që punojnë në median online. Tre gazetarë të rinj monitorohen çdo ditë në lidhje me lajmet që publikojnë në përditshmëri gjatë punës së tyre në mënyrë që të përmirësohen standardet etike në mediat ku punojnë, për një periudhë 4 javore.

Takimet realizohen një herë në javë në platformën Zoom, ku gazetari me një përvojë të gjatë në media, Alfred Lela dhe eksperti i etikës, Mark Marku japin vlerësimet e tyre se cilat konsiderohen shkelje etike dhe çfarë përmirësimesh mund të bëhen.

Qëllimi i trajnimit në bashkëpunim me ambasadën holandeze është nxitja e debatit mbi etkën në media me grupin e punës së gazetarëve.

KSHM pjesëmarrëse në workshopin i fundit të Gazarisë Konstruktive

Këshilli Shqiptar i Medias u ftua ditën e djeshme në aktivitetin  e organizuar nga Qendra për Studime të Avancuara dhe Zhvillim të Qëndrueshëm me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Hollandës në lidhje me Workshpin finalpër Gazetarinë Konstruktive.

Qëllimi kryesor i nismës mbi gazetarinë  konstruktive në Shqipëri është trajnimi nga një grup ekspertësh kombëtar dhe ndërkombëtar për gazetarët sesi të përdoret sa më shumë mbulimi i temave të rëndësishme sociale.

Workshopi u nda në dy sesione ku  pjesa e parë u moderua nga drejtorja ekzekutive e  QSAZHQ-së Ani Plaku. Pas fjalës përshëndetëse së ambasadores Guusje Korthals Altes, gazetarja  Valbona Sulçe prezantoi një përmbledhje të projektit për t’i lënë fjalën gazetares dhe lektores Veronik Mistien e cila shpjegoi Gazetarinë Konstruktive në botë.

Veronikë Mistien është lektore me eksperiencë të gjatë në gazetari, fituese e çmimit të gazetarisë dhe nominuese për çmimin Pultizer. E diplomuar në Komunikim dhe Kriminologji në Universitetin e Louvanit, Belgjikë  dhe master në Gazetari nga Universiteti i Kalifornisë,  ajo është drejtuese e  Gazetarisë Konstruktive në Mbretërinë e Bashkuar.

Gazetaria Konstruktive mund të ndihmojë në rilidhjen me audiencën, përfshirjen e tyre me probleme jetësore si ndryshimet klimaterike dhe krizat e refugjatëve si dhe t’i shërbejë shoqërisë dhe demokracisë më mirë, tha  Mistien.

Ndërsa në sesionin e dytë nën moderimin e gazeatres Valbona Sulçe u la hapësira e prezantimit të fundit nga reporterja e huaj për NRC Media, Maral Noshad Sharifi e cila tregoi rreth eksperiencave të saj gjatë mbulimit të krizës së refugjatëve. Çfarë duhet pasur parasysh gjatë raportimit të çështjeve të refugjatëve në një terren të panjohur, si të gjendet informacioni, vërtetësia e informacionit dhe pyetjet që duhen drejtuar. Nuk munguan pyetjet nga të pranishmit si dhe diskutimi rreth situatës së refugjatëve në Shqipëri.

 

Raportuesi i Lirisë së Medias në Këshillin e Europës kërkon nga qeveria shqiptare të heqë ligjin për mediat

Raportuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës (APKE)  i është bashkuar   zërave lokalë dhe ndërkombëtarë për lirinë e medias, duke i kërkuar  qeverisë shqiptare të heqë dorë nga  ligji “anti-shpifje”.

Stefan Schennach shprehu shqetësimin e tij serioz në lidhje me mundësinë që parlamenti mund të miratojë ndryshimet që do të synojnë dhe kufizojnë mediat në internet, pavarësisht nga “kritikat e ashpra ndërkombëtare” duke përfshirë atë të Komisionit të Venecias.

“Legjislacioni i propozuar nga Kryeministri shqiptar si një ‘paketë anti-shpifje’ synon të krijojë një organ administrativ që do të fuqizohet të urdhërojë mediat të heqin raportet e lajmeve për çështje të tilla si ‘cënimi i dinjitetit të individëve’, nën kërcënimin të gjobave të rënda. Është e qartë se një ligj i tillë mund të ketë një efekt tronditës mbi lirinë e medias për shkak të kushteve të tij të gjera, ”tha relatori.

“Unë i referohem Opinionit të Komisionit të Venecias Nr. 980/2020 të datës 19 qershor 2020, i cili thotë qartë se ligji vuan nga paqartësia dhe do të ketë të ngjarë të ketë një” efekt ftohës “, duke shtypur diskutimin e lirë dhe fjalën politike në sektorin shqiptar të internet. Unë ndaj mendimin e Komisionit të Venecias se teksti i projekt-amendamenteve, nëse nuk rishikohet shumë, rrezikon t’i bëjë më shumë dëm sesa dobi lirisë së shprehjes në Shqipëri, për sa i përket mediave në internet, ”shtoi Z. Schennach.

“Prandaj, unë e nxis parlamentin shqiptar të heqë dorë nga propozimet aktuale dhe të rifillojë të gjithë procesin,” përfundoi raportuesi.

Ambasadoret e vendeve Europiane reagojnë për ligjin e medias online

Ambasadorja e Suedisë dhe ambasadorja e Holandës në Shqipëri kënë shprehur mbështetjen e tyre për lirinë e shprehjes  në rrjete sociale në lidhje me lajmin se qeveria nuk i merr në konsideratë rekomandimet e Komisionit të Venecias për paketën anti-shpifje.

Dje ambasadori i BE-së, Luigi Soreca përsëriti se çdo ndryshim në ligj duhet të jetë në përputhje me Komisionin. Ai inkurajoi qeverinë të ndërmarrë konsultime të duhura me organizatat e medias dhe shoqërinë civile si dhe organizatat e mediave kombëtare dhe ndërkombëtare. Soreca arriti në përfundimin se BE do të vëzhgojë për të siguruar që ajo të jetë në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare dhe evropiane.

Këtë postim e rishpërndau në twitter ambasadorja e Suedisë, Elsa Hastad me mbishkrimin ” është vendimtare për demokracinë që të ketë një media të pavarur dhe të fortë ”

Të njëjtë gjë bëri  dhe ambasadorja holandeze, Guusj Korthals Altes e cila shkroi se elemente thelbësore për një demokraci të shëndetshme janë një shoqëri  civile e fortë dhe një media e pavarur.

Këmbëngulja e qeverisë shqiptare për të zbatuar ligjin e medias mund të rrezikojë aspiratat e saj për intergiminnë BE. Komisioni Evropian deklaroi se “ndryshimi i ligjit për media në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias” mbetet një përparësi e rëndësishme përpara hapjes së bisedimeve të pranimit.

 

The Safe Journalists Network speaks out against the “Anti-Defamation” Law

The Safe Journalists Network has expressed concern about the government’s plans to pass the controversial “anti-defamation package” law without taking into account the recommendations of the Venice Commission.

The Safe Journalists Network is a regional platform represents more than 8,200 professional media outlets in the Western Balkans.

“While it is important to address issues of hate speech, defamation, disinformation and other related phenomena attributed usually to the online media, it has to be done by consulting relevant stakeholders and with the meaningful participation of civil society and media organisations. Self-regulation is paramount here as well as supporting the professionalism and independence of media”., said Blerjana Bino from the Network of Safe Journalists.

According to Bino, if the government is determined to pass the media law, then it will have to face a small part of the opposition left in the Assembly, as the Parliament is currently with one party.

From December 2018 when the first draft of the Anti-Defamation package was proposed by the Council of Ministers until December 19, 2019, when the amendments to the laws were approved by the Albanian Parliament, have been confirmed as major concerns for freedom of expression, for Democracy and the Rule of Law by the Venice Opinion on Albanian and foreign media organizations.

Rrjeti i Gazetarëve të Sigurt shprehet kundër ligjit Anti-shpifje

Rreti i Gazetarëve të Sigurt ka shprehur shqetësimin e tij në lidhje me planet e qeverisë për miratimin e ligjit kontravers “paketa anti-shpifje” pa marrë në konsideratë rekomandimet e Komisionit të Venecias.

Rrjeti i Gazetarëve të Sigurt është platformë rajonale e cila përfaqëson më shumë se 8200 media profesioniste në Ballkanin Perëndimor.

“Ndërkohë që është e rëndësishme të adresosh problemet e gjuhës së urrejtjes, shpifjes, dizinformimit dhe fenomene të tjera të ngjashme që u atribuohen medias online. Kjo duhet bërë duke u konsultutar me aktorët dhe me pjesëmarrjen e shoqërisë civile dhe organizatave të medias, tha Blerjana Bino nga Rrjeti i Gazetarëve të Sigurt. Vetë-rregullimi është i rëndësishëm si dhe mbështetja e profesionalizmit dhe lirisë së medias.

Sipas Binos nëse qeveria është e vendosur të miratojë ligjin e medias atëherë ajo do të duhet të duhet të përballet me një pjesë të vogël të opozitës të ngelur në Kuvend pasi aktualisht Parlamenti është me një parti.

Që nga dhjetori i vitit 2018 kur drafti i parë i paketës Anti-shpifje u propozua nga Këshilli i Ministrave e deri më 19 dhjetor 2019, kur ndryshimet në ligje u miratuan në Kuvendin e Shqipërisë, janë konfirmuar si shqetësime  madhore për lirinë e shprehjes, për demokracinë dhe Shtetin e së Drejtës nga Opinioni i Venecias për organizatat shqiptare të medias si dhe ato të huaja.