A thank you note for the Venice Commission!

The Albanian Media Council would like to thank the Venice Commission for the extraordinary assistance it has provided to the Albanian society, the media community and journalists, as well as the cause of freedom of speech, with its report on the so-called Anti-Defamation Package.

AMC notes with satisfaction that in its report, the Commission, besides confirming unequivocally the problems raised by AMC and the community of civil society, journalists and media, has managed to detect other major problems in this controversial law on freedom of speech and of information.

AMC is expecting the Albanian Government to properly analyze and read the document, in order to understand not only the deepproblems within this law, but also the fact that the report of the Venice Commission highlights other related issues, such as the independence and impartiality of the AMA, which requires political will from the side of the Government to solve.

AMC expects after this Report, the Albanian Government to finally abandon the plans to a further push for this project. AMC hopes the government will read correctly the conclusions of the Commission, which shows that the problems and damages of the law are much more serious than the benefits perceived by it.

Finally, AMC would like to congratulate and thank the member media of the Alliance for Ethical Media, the fellow journalists, the Albanian and foreign associations and organizations, and international partners who fought or systematically supported the resistance to this regressive law on freedom of speech and the media.

The elimination of this law is a stronger impetus on us to finalize the process of self-regulation launched at the beginning of the year with the support of the EU, which was halted briefly by the pandemic. The self-regulatory mechanisms of the Alliance for Ethical Media will be operational within September, bringing about a qualitative change in ethical reporting and opportunities for citizens to complain.

Një falenderim për “Venecian”

Këshilli Shqiptar i Medias, dëshiron të falenderojë Komisionin e Venecias për ndihmën e jashtëzakonshme që i ka dhënë shoqërisë shqiptare, komunitetit të mediave e të gazetarëve si dhe kauzës së lirisë së fjalës, me raportin e vet mbi të ashtuquajturën Paketa Antishpifje.

KSHM vëren me kënaqësi se në raportin e tij, Komisioni, përveç konfirmon në mënyrë të patjetërsueshme problemet e ngritura nga KSHM dhe komuniteti i shoqatave, gazetarëve e mediave, kishte arritur të detektonte edhe probleme të tjera madhore në këtë ligj kundërthënës për lirinë e fjalës e të informacionit.

KSHM, uron që Qeveria shqiptare të analizojë e të lexojë siç duhet dokumentin, për të kuptuar që problemet me këtë ligj nxjerrin në pah dhe probleme të tjera të lidhura, si psh pavarësia dhe pa-anshmëria e AMA-s, çka kërkojnë vullnet politik të qeverisjes për ta rehabilituar.

KSHM, pret që pas Qeveria shqiptare të braktisë përfundimisht planet për të arnuar këtë projekt dhe të arrijë të lexojë drejt konkluzionet e Komisionit, që problemet dhe dëmet e ligjit janë shumë më të rënda sesa përfitimet e perceptuara prej tij.

Së fundi, Kshm dëshiron të përgëzojë e falenderojë mediat anëtare të Aleancës për Media Etike, kolegët gazetarë, shoqatat e organizatat shqiptare e të huaja, partnerët ndërkombëtarë që luftuan apo mbështetën në mënyrë sistematike rezistencën ndaj këtij ligji regresiv për lirinë e fjalës e të medias.

Eleminimi i këtij ligji është një shtysë më e fortë për të finalizuar procesin e vetërregullimit të nisur në fillimi të vitit me mbështetjen e BE-së, por ët ndërprerë nga pandemia. Mekanizmat vetërregullues të Aleancës për Media Etike do të jenë operative brenda shtatorit duke sjellë një ndryshim cilësor në raportimin etik dhe mundësitë e ankimimit nga qytetarët.

The AMC statement regarding the latest case of sexual abuse of a 15-year-old minor

The Albanian Media Council expresses its concern over the recent case of sexual abuse of a 15-year-old minor and the manner in which she was reported.

In such extremely delicate cases, we urge the media to be careful in reporting the event, especially where the victim is a minor. The media plays a crucial negative role in the child’s future if he is careless and does not protect his privacy.

Seeing the ethical violations in the reporting, the AMC has decided to publish an ethical guide to be noticed by journalists in other cases.

The media should NOT publish in any case, the name of the school that the child attends, the name of the neighborhood / area or village where the child resides. In case of their publication, the child is more easily identifiable and this is in complete contradiction with the protection of his privacy. In addition, the publication of the name of the school increases the negative pressure on other minors who attend the same school.

The media should in no way identify the parents of the abused child. The publication of the name and appearance of the parents / family members also violates the anonymity of the child and his right to privacy. Even when parents or family members willingly agree to make a statement or interview to the media (often unaware of the consequences of this exposure for the minor in the future), the media must protect the interest with it. above the abused child and forward these interviews / statements by covering up the images or hiding the identity of the family members.

In such cases, the attention of journalists and the public interest should be directed to the phenomenon, and not to the perverse details of the event.

The Albanian Media Council hopes that these guidelines will be valid for the media and for a more professional reporting, in cases where minors are victims of abuse.

AMC statement based on the reaction of the Venice Commission regarding the Anti-Defamation package

June 6, 2020

A group of civil society organizations listed in the fund to issue a statement welcoming the opinion of experts and experts on the representation of Europe for Democracy through Law (Venice’s approval) and to thank the experts formulated for the analysis of the capital who made proposals. more Ministers in the so-called Anti-Defamation Package.

Organizations of the remark that those interested in making money for us from December 2018 visit when the first draft was proposed by the Council of Ministers until December 19, 2019, when the changes in the laws were approved in the Albanian Parliament, confirm as major lessons on freedom of expression, democracy and the rule of law from the Venice Opinion.

We call on Prime Minister Edi Rama as a legitimate initiator and parliamentary majority to accept the opinion of Venice as final and exhaustive and to constantly create the law in question.

As stated in the opinion of Venice “… tools to introduce in the modification of the use of opportunities more to provide more services for the release of expressions in Albania.”

We call on the Prime Minister and the Socialist majority to allow more demonstrations to be made on how we can gather publicly reflecting on the mistakes of the tires in thinking about freedom of expression.

The organizations thank the many citizens who offer the opportunity to understand the 18 months in defense of freedom of expression in Albania.

List of organizations
BIRN Albania
Defenders of civil rights
Citizens’ Channel
bring proofs
Albanian group for everything human
Albanian Media Institute
Albanian Media Council
Albanian Helsinki Committee
Albanian Journalists Association
New Media Network
Res Publica Center
Albanian MediaLook Center
Albanian Center for Quality Journalism
Albanian Association of Professional Journalists
Albanian Association of European Journalists
Union of Albanian Journalists

Deklaratë e organizatave mbi raportin e Komisionit të Venecias për Paketën Anti-Shpifje

Tiranë më 6 Qershor 2020

Një grup organizatash të shoqërisë civile të renditura në fund të kësaj deklarate dëshirojnë të përshëndesin opinionin e ekspertëve të Komisionit Europian për Demokraci Përmes Ligjit (Komisioni i Venecias) dhe të falënderojnë ekspertët e Komisionit për analizën e thellë që i bënë propozimeve shumë shqetësuese të Këshillit të Ministrave në të ashtuquajturën Paketë Antishpifje.

Organizatat vërejnë se të gjitha shqetësimet e ngritura prej nesh që nga dhjetori i vitit 2018 kur drafti i parë u propozua nga Këshilli i Ministrave e deri më 19 dhjetor 2019, kur ndryshimet në ligje u miratuan në Kuvendin e Shqipërisë, janë konfirmuar si shqetësime madhore për lirinë e shprehjes, për demokracinë dhe Shtetin e së Drejtës nga Opinioni i Venecias.

Ne i bëjmë thirrje Kryeministrit Edi Rama si nismëtar i këtij ligji dhe maxhorancës parlamentare të pranojnë opinionin e Venecias si përfundimtar e shterues dhe rrjedhimisht, të tërheqin ligjin në fjalë.

Siç theksohet në opinionin e Venecias “…mjetet ligjore të futura në amendimet e ligjit mund të bëjnë më shumë dëm se sa mirë në drejtim të lirisë së shprehjes në Shqipëri.”

Ne i bëjmë thirrje kryeministrit dhe maxhorancës socialiste të shfrytëzojnë këtë mundësi për të demonstruar se janë të gatshëm të reflektojnë publikisht mbi gabimet e tyre në të menduarit mbi lirinë e shprehjes.

Organizatat falënderojnë qytetarët e shumtë që mbështetën përpjekjen tonë 18 mujore në mbrojtje të lirisë së shprehjes në Shqipëri.

Lista e organizatave
BIRN Albania
Civil Rights Defenders
Citizens Channel
Faktoje
Grupi Shqiptar per te drejtat e njeriut
Instituti Shqiptar i Medias
Këshilli Shqiptar i Medias
Komiteti shqiptar i Helsinkit
Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë
Neë Media Netëork
Qendra Res Publica
Qendra Shqiptare MediaLook
Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore
Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë
Shoqata e Gazetarëve Europianë të Shqipërisë
Unioni i Gazetarëve Shqiptarë

Komsioni i Venecias: “Paketa shqiptare e anti-shpifjes cënon lirinë e shprehjes”.

Postuar në Zëriamerikës.com

Komisioni Europian për Demokraci përmes Ligjit vlerësoi në Draft – Opinionin e vet paketën ligjore të Shqipërisë, e ashtuquajtura paketa anti-shpifje.

Komisioni Europian, i njohur si Komisioni i Venecias, shqyrtoi ndryshimet ligjore, që iu bënë dhjetorin e kaluar ligjit për shërbimet mediatike audio-vizuale.

Në përfundimet e Draft-Opinionit, Komisioni thekson se projekt-amendamentet e ligjit nuk janë gati për t’u zbatuar në formën e tyre aktuale.

“Ligji vuan nga paqartësitë dhe rrezikon të shtypë në mënyrë të ngurtë diskutimin e lirë dhe shprehjen politike përmes internetit në Shqipëri” – theksoi Komisioni i Venecias.

Ai tha se një prej të metave kryesore është synimi i hartuesve për të zgjeruar komptencat e AMA-s dhe Këshillit të Ankesave për të ushtruar kontroll editorial ndaj përmbajtjes së botimeve në mediat online.

“Kjo nuk është e përcaktuar qartë në ligj dhe ekziston rreziku që blogerët individualë, përdoruesit e platformave sociale do të goditen nga ky ligj, ndaj është thelbësore që projekt-ligji të përjashtojë nga fusha e veprimit çdo prodhim joprofesional në mediat online – thuhet në Draft – Opinion.

Si një tjetër mangësi kryesore renditet edhe kërkesa e ligjit për të zbuluar burimet e mediave shqiptare online.

“Kjo mund të shkojë në kundërshtim me standartin ndërkombëtar, sipas të cilit, duhet respektuar gjithmonë dëshira e përdoruesve të internetit për të mos zbuluar identitetin e tyre” – thekson Draft-Opinioni i Komisionit të Venecias.

Në të thuhet se AMA-s dhe Këshillit të Ankesave u janë dhënë fuqi të mëdha administrative ndaj mediave online, gjë që është problematike në lidhje me lirinë e shprehjes së mediave online, duke nisur që nga kufizimet, pasi ka dyshime mbi pavarësinë e këtyre institucioneve.

“Këto fuqi të reja nuk duhet t’u besohen institucioneve të tilla pa u siguruar më parë nëse janë të pavarura nga partitë politike, bizneset e mëdha të mediave, ose interesat e korporatave të lidhura me politikën” – thotë Komisioni i Venecias.

Ai thekson në Draft-Opinion se AMA dhe Këshilli i Ankesave mund të ndërhyjnë në ushtrimin e lirisë së shprehjes, ndërsa pavarësia e saj është në dyshim, ndaj procedura e ankesave nuk ofron masa mbrojtëse të mjaftueshme, pasi vendimet mund të merren në mënyrë shumë të shpejtë për gjoba të rënda për t’u zbatuar menjëherë dhe për heqjen e menjëhershme të shkrimeve nga interneti.

“Kapaciteti ekonomik i këtyre mediave nuk është një faktor që merret parasysh në përmasat e gjobës, e cila mund të sjellë paralizimin e mediave të vogla (edhe të blogerëve individualë) me gjoba joproporcionale në raport me fuqitë e tyre” – thuhet në Draft-Opinion.

Sipas Komisionit të Venecias, kjo do të zmadhojë rreptësinë e këtyre masave dhe do të nxitë auto-censurën, duke dëmtuar debatin politik, që është thelbësor për demokracinë.

Për këto arsye, Komisioni i Venecias rekomandoi të rishqyrtohet miratimi i projekt-ndryshimeve në ligj përkatës, të votuara nga parlamenti shqiptar në dhjetor 2019.

“Problemet e ngritura nga autoritetet mund të jenë serioze, por mjetet ligjore të përfshira në këto projekt-ndryshime mund t’i bëjnë më shumë dëme se sa të mira lirisë së shprehjes në Shqipëri, për të cilat mediat online janë të shqetësuara” – theksohet në Draft-Opinion.

Komisioni i Venecias nxiti autoritetet shqiptare të mbështesin ngritjen e një njësie vetë-rregulluese, me funksionim të efektshëm, ku të përfshihen gjithë aktorët përkatës në fushën e medias, të aftë për të siguruar një sistem të respektueshëm për media të përgjegjshme në fushën e gazetarisë online.

“Do të ishte e dobishme të rishikohet metoda e zgjedhjes së anëtarëve të AMA-s dhe Këshillit të Ankesave, për t’u siguruar që këto institucione kanë një përbërje pluraliste, me individë të kualifikuar, përfaqësues të bashkësisë së medias, dhe që gëzojnë një autonomi të besueshme prej qeverisë dhe kontrollit të korporatave” – thuhet në Draft-Opinion.

Madje, sipas tij, është e nevojshme po ashtu të sigurohet efektiviteti i mjeteve ligjore ekzistuese që godasin shpifjen dhe fjalimet e urrejtjes në publikimet online.

Presidenca reagoi e para për këtë qëndrim të Komisionit të Venecias. Zëdhënësi i Presidentit, Tedi Blushi, deklaroi se Draft – Opinioni i Komisionit të Venecias për paketën antishpifje konfirmoi qëndrimin e drejtë të Presidentit të Shqipërisë, Ilir Meta.

“Paketa antishpifje është antikushtetuese, ndaj pa liri të shprehjes nuk ka demokraci dhe për rrjedhojë as çelje të negociatave” – tha zoti Blushi.

Sipas tij, presidenti Meta vërtetoi përmes dekreteve, se paketa antishpifje bie ndesh me parimet themelore kushtetuese, me dispozitat kushtetuese, që mbrojnë të drejtën e lirisë së shprehjes, të lirisë së shtypit dhe të drejtës së informimit, nuk janë në harmoni me standartet e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut as me jurisprudencën e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

Qeveria socialiste tha se propozoi të ashtuquajturën paketën anti – shpifje për të frenuar shpifjet dhe fyerjet në mediat online, dhe e miratoi atë më 18 dhjetor në parlament, megjithë protestat e vazhdueshme nga bashkësia e gazetarëve shqiptarë.

Deputetët socialistë u tërhoqën nga paketa ligjore, duke thënë se do të pritnin Opinionin e Komisionit të Venecias.

Deklarata e KSHM-së në lidhje me rastin e fundit të abuzimit seksual të minorenes 15 vjeçare

Këshilli Shqiptar i Medias shpreh shqetësimin e  tij në lidhje me rastin e fundit të abuzimit seksual të së miturës 15- vjeçare dhe me mënyrën e raportimit të tij.

Në raste të tilla tepër delikate, ne i bëjmë thirrje medias të tregohet e kujdesshme në raportimin e ngjarjes, sidomos ku viktima është një minoren/e. Media luan një rol vendimtar negativ në të ardhmen e fëmijës, nëse tregohet e pakujdesshme dhe nuk mbron privatësinë e tij.

Duke parë shkeljet etike në raportim, KSHM ka vendosur të botojë një udhëzues etik për t’u patur në vëmendje nga gazetarët në raste të tjera.

  • Media NUK duhet të publikojë në asnjë rast, emrin e shkollës të cilën fëmija frekuenton, emrin e lagjes/zonës apo fshatit ku fëmija banon. Në rast publikimi të tyre, fëmija është më lehtësisht i identifikueshëm dhe kjo bie në kundërshtim të plotë me mbrojtjen e privatësisë së tij. Përveç kësaj, publikimi i emrit të shkollës rrit presionin negativ edhe mbi minorenët e tjerë që frekuentojnë të njëjtën shkollë.

 

  • Media nuk duhet të identifikojë në asnjë rast prindërit e fëmijës së abuzuar. Publikimi i emrit dhe pamjeve të prindërve/familjarëve shkel gjithashtu anonimatin e fëmijës dhe të drejtën e tij të privatësisë. Edhe në rastet kur prindërit apo familjarët pranojnë me vullnetin e tyre të dalin në një deklaratë apo intervistë për median (shpeshherë jo të ndërgjegjshëm për pasojat që do të ketë ky ekspozim për minorenin/en në të ardhmen), media duhet të mbrojë interesin me të lartë të fëmijës së abuzuar dhe këto intervista/deklarata t’i përcjellë duke mbuluar pamjet ose fshehur identitetin e familjarëve.

 

  • Në raste të tilla vëmendja e gazetarëve dhe interesi i publikut duhet drejtuar drejt fenomenit, dhe jo ndaj detajeve perverse të ngjarjes.

 

Këshilli Shqiptar i Medias shpreson që këto udhëzime do të jenë të vlefshme për mediat dhe për një raportim sa më profesional, në raste ku minorenët janë pre e abuzimit.