Round table on copyright in the online media

Albanian Media Council organized a round table on copyright in the online media.

 

On June 25th, Albanian Media Council hosted a roundtable discussion on copyright and intellectual property in the Online Media.

The event intended to create a debate about the issues and challenges regarding copyright and intellectual property faced by the so-called new media. Participants in the panel of experts that was moderated by journalist Alfred Lela were professor Artan Fuga, journalist Ilva Tare, Neritan Sejamini and Brikena Kasmi, a lawyer specialized in the media copyright.

Director of the Albanian Media Council, Mr. Koloreto Cukali emphasized that copyright is an important part of the ethics and the Code of Ethics of the journalist.

The participants appreciated that the flourishing of on line media in Albania has created great opportunities for communication and expression, but also a series of challenges for copyright and intellectual property. This right has undergone a major transformation.

Alfred Lela, head of Politiko.al, spoke of the need to set the first steps in what he called the portal sphere, an inevitable source of information and influence. If there is a need for change it should be started from the most acute needs and this is a ‘program’ that avoids online theft.

Lawyer Brikena Kasmi spoke about the lack of legislation addressing the new media and the need for self-regulation, which the Media Council can do.

At the end of the roundtable the participants came with the idea of ​​creating a new group of media members that would sign a memorandum of understanding for the redistribution of news, based on criteria and rules agreed by all. In addition this memorandum would be an engagement to maintaining standards of journalism as a guarantee for self-regulation in the new media.

This table was praised by attendees as a first step to the long and complicated process of proper functioning of the new media.

The event was made possible thanks to a grant under the joint EU / CoE “Strengthening Judicial Expertise on Freedom of Expression and Media in South East Europe (JUFREX)”.

 

Tryezë diskutimi për të drejtën e autorit në median online

Këshilli Shqiptar i Medias organizoi tryezën e diskutimit për të drejtën e autorit në median online.

 

Këshilli Shqiptar i Medias organizoi sot tryezën e rrumbullakët “E drejta e autorit ne media dhe median on line”.

Kjo tryezë kishte si synim të nxiste një debat rreth sfidave me të cilat përballet e drejta e autorit dhe pronësia intelektuale në të ashtuquajturën media e re. Të ftuar në panelin e moderuar ngagazetari Alfred Lela, ishin AkademikuArtan Fuga, gazetarja Ilva Tare, Neritan Sejamini, drejtues i Exit.al dhe Brikena Kasmi, juriste e specializuar për të drejtën e autorit në media.

Koloreto Cukali, drejtori i Këshillit të Medias,theksoi see drejta e autorit është një pjesë e rëndësishme e etikës dhe e Kodit të Etikës së gazetarit.

Të pranishmit vlerësuan se lulëzimi i medias online, në Shqipëri ka krijuar mundësi të mëdha për komunikimin dhe shprehjen,por gjithashtu dhe një seri sfidash për të drejten e autorit dhe pronësinë intelektuale. Kjo e drejte  ka pësuar një transformim të madh.

Alfred Lela, drejtues i Politiko.al foli për nevojën e hedhjes së hapave të pare, në atë që ai quajti portalosferë, një burim i pashmangshëm informacioni dhe ndikimi. Nëse ka nevojë për ndryshime duhet filluar nga nevojat më akute dhe ky është një ‘program’ që shmang vjedhjen pa kriter online”.

Juristja Brikena Kasmi foli për mungesën e legjislacionit që trajton median e re dhe nevojën e një vetërregullimi, detyrë që mund ta bëjë Këshilli i Medias.

Në përfundim të tryezës u hodh ideja e krijimit të nje grupimi mediash të reja që do të nënshkruajnë një memorandum mirëkuptimi me kritere dhe rregulla të rishpërndarjes së lajmeve, por edhe për të ruajtur standardet e gazetarisë së mirëfilltë si garanci për vetëregullimin në median e re.

Kjo tryezë u vlerësua nga të pranishmit si një hap i parë për procesin e gjatë dhe të komplikuar të funksionimit të mirëfilltë të medias së re.

 

Aktiviteti u bë i mundur falë një granti në kuadër tëprojektit tëpërbashkët rajonal tëBE/CoE “Përforcimi i Ekspertizës Gjyqësore për Lirinë e Shprehjes dhe Mediave në Evropën Juglindore (JUFREX)”.

Ankesë: Sula kundër Balkanweb

Titulli i artikullit: Pas Elbasanit, tjetër rast në Tiranë, një 35-vjeçar kafshohet nga tre qen te “Myslym Shyri”
Data e publikimit: 2018-05-02
Lidhje reference:

http://www.balkanweb.com/site/fotot-pas-elbasanit-tjeter-rast-ne-tirane-nje-35-vjecar-e-kafshon-qeni-te-myslym-shyri/

Përshkrimi i ankesës

Ky është një lajm i rremë dhe i sajuar nga propaganda e Bashkisë. Nuk ka qen të tërbuar dhe as të rrezikshëm në Myslym Shyri. ju lutem publikojeni dhe denonconi Balkan Web dhe gjithë mediat e tjera që janë vegël e propagandës. Faleminderit.

VENDIMI
Në mbledhjen e dt 19 qershor 2018, Bordi arriti në përfundimin që:

  • Lajmi është i pasaktë dhe i paverifikuar. Burimet janë të paplota dhe të paqarta. Nuk qartësohet se cili Komisariat e ka dhënë burimin e informacionit.
  • Lidhja mes ngjarjes dhe projektit të Bashkisë është PR i fshehtë që nuk ka lidhje me lajmin.
  • Ka shkelje të nenit 1 të Kodit të Etikës, “Saktësia dhe Shkelja e Informacionit”:

    “Gazetari duhet të verifikojë informacionin përpara botimit me qëllim që të sigurohet që është i saktë, i bazuar në faktedhe i besueshëm. Të gjitha të dhënat dhe informacionet i duhen nënshtruar shqyrtimit të kujdesshëm: qoftë kur ështëpërftuar nga burime njerëzore, qoftë nga dokumentet.”

    dhe

    “Media nuk duhet të çorientojë publikun. Media duhet të bëjë të qarta rastet kur janë përdorur tekste, dokumente, imazhedhe tinguj të manipuluar.”

Decision for the “Anxhelo Case”

The crime is such that the public needs to be informed.

But, first The presumption of innocence has been violated, the person must be presumed innocent until convicted by the Court.

And second: The way the news is published has violated the rights of child and the principles declared in the UN Convention “On the Rights of the Child” and Law no. 10347, “On the Protection of the Rights of the Child”, for the preservation of the child’s confidentiality and privacy.

The Board considers that the publication of the news in the present form is a breach of the Code of Ethics and recommends the involved media to delete the publication online.

Gjykimi i rastit të Anxhelos

Vendimi:

Për rastin në fjalë krimi është i tillë që publiku duhet të informohet.

Por, së pari është shkelur prezumimi i pafajësisë. Çdo individ duhet të konsiderohet i pafajshëm derisa të dënohet me vendim të prerë nga Gjykata.

Së dyti, nga mënyra si është publikuar lajmi konstatohet që janë shkelur të drejtat e fëmijës dhe parimet e sanksionuara në Konventën e OKB “Për të Drejtat e Fëmijës” dhe Ligjin Nr. 10347, “Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve”, për ruajtje të kofidencialitetit dhe të privacisë së fëmijës.

Bordi gjykon që publikimi në këtë formë i lajmit është shkelje e Kodit të Etikës dhe rekomandon mediat përgjegjëse ta tërheqin nga botimi sa më parë.

The public launch of the Board of Ethics and the site of kshm.al

 On June 7th during a roundtable discussion with journalists, media, civil society organizations, international partners and interest groups, Albania Media Council launched at the Tirana International Hotel the Board of Ethics, public complaint portal at kshm.al. The event opening was welcomed by Deputy Speaker of Parliament, Mrs. Vasilika Hysi, Chairwoman of the Media Commission Mrs. Albana Vokshi, Ambassador of Eu Delegation in Albania Mrs Romana Vllahutin and the Head of the Council of Europe Office in Tirana, Mr.Claus Neukrich.

The meeting that was supported by CoE also revealed the strategy for the promotion of self-regulation in the media. Once again, the self-regulation was highlighted as the only way to establish a rule in the chaos that exists in the media and to put in place the uncontrolled violations of the Code of Ethics.

Deputy Speaker of Parliament, Vasilika Hysi and the chairman of the commission for means of information Mrs. Albana Vokshi welcomed the initiative by expressing the need for the rule mechanisms as well as the support for legal initiatives that support the work of the council.

The Ambassador of the EU Delegation, Romana Vllahutin said that “Good journalism is about the responsibility to use freedom of speech to tell only the truth. The change towards ethical and fact-based journalism needs to come from you, in the daily practice of your work.

Chair of KiE office in Tirana welcomed this important step by media professionals toward a more ethical journalism by choosing self-regulation as a way for the media to fulfill its responsibilities and to maintain public confidence.

During the meeting was presented the Board of Ethics, consisting of public figures, professionals and media people who through an independent mechanism will enable resolution of complaints involving newspapers, magazines, websites and other digital media, giving priority to freedom of expression and public interest.

The Media Council is an organization that promotes the highest professional standards as the only way to ensure freedom of expression.

Lançimi publik i Bordit të Etikës dhe sajtit të kshm.al

Në datën 7 Qershor, Këshilli Shqiptar i medias,  gjatë një tryeze diskutimi me gazetarë, media, organizata të shoqërisë civile, partner ndërkombëtarë dhe grupe të interesit lancoi në Hotel Tirana International Bordin e Etikes të ngritur pranë këtij këshilli dhe portalin e ankesave për publikun.  Hapjen e përshëndetën zv/Kryetarja e Parlamentit znj. Vasilika Hysi, Kryetarja e Komisionit të Mediave znj. Albana Vokshi, Ambasadorja e BE-së znj. Romana Vllahutin dhe shefi I zyrës së Këshillit të Europës në Tiranë z.Claus Neukrich.

Në takimi e mbështetur nga KiE u shpalos gjithasht edhe strategjia e këshillit për nxitjen e vetë-rregullimit në media. Edhe një herë, vetërregulimi u theksua si rruga e vetme për të vendosur rregull në  kaosin që ekziston në media dhe për të vënë në fre shkeljet e pakontrolluara të Kodit të Etikës.

Nenkryetarja e parflamentit Znj. Vasilika Hysi dhe kryetarja e komisionit per mjete te informimit znj. Albana Vokshi pershendeten inisiativen duke shprehur nevojën për mekanizmat rregulles si edhe mbeshtjetjen per inisiativa ligjore që mbështesin punën e këshillit

Ambasadorja e Delegacionit të Eu, Znj. Romana Vllahutin the se “Gazetaria e mirë ka të bëjë me përgjegjësinë për ta përdorur lirinë e shprehjes për të thënë vetëm të vërtetën. Duke iu drejtuar gazetareve te pranishem ajo the se “Ndryshimi drejt gazetarisë etike dhe të bazuar në fakte duhet të vijë nga ju, në praktikën e përditshme të punës suaj”.

Kreu i Zyrës se Kie e mirëpriti këtë hap të rëndësishëm të profesionistëve të medias drejt një gazetarie më etike duke zgjedhur vetë-rregullimin si një mënyrë për median që të përmbushë përgjegjësitë e saj dhe të mbajë besimin e publikut.

GJatë takimit u prezantua bordi i etikës i ngirtur pranë këshillit që përbëhet nga figura publike, profesionistë dhe njërëz të mediave të cilët nëpërmjet një mekanimi të pavarur do të mundësojnë zgjidhjen e ankesave që përfshijnë gazetat, revistat, faqet e internetit dhe media të tjera digjitale, duke i dhënë prioritet lirisë së shprehjes dhe interesit publik.

Këshilli i Medias është një organizatë që promovon standardet më të larta profesionale si mënyra e vetme për të siguruar lirinë e shprehjes.

Shkeljet e Kodit të Etikës, Maj 2018

[table id=8 /]