Dutch MPs: Controversial ‘Anti-defamation’ Law Must Be Amended Before EU Accession Talks Start

Members of Dutch Parliament have asked their government to ensure that Albania amends the controversial “anti-defamation” law in line with the forthcoming recommendations of the Venice Commission reported today Exit.al

Dutch Parliament

The parliamentary record for a debate on European Integration states that Dutch MPs will support the opening of negotiations for accession talks with Albania. They said however that a number of issues need to be addressed including the judicial vetting process, corruption, organised crime, unfounded asylum applications amongst others. It also states that the initiation of proceedings against those accused of vote-buying should be a key priority.

It also clearly states that the media law must be amended to reflect the recommendations of the Venice Commission, noting that this is also an important priority. (Read more at Exit.al)

Concerns have been raised by local and international media freedom organisations, the OSCE, CoE, EU and members of EU Parliament over fears the law will be used as a political tool to control independent media.

The Albanian Media Council has reacted with interest to this law and infringed on freedom of the press more than reincarnations to fulfill.

Deputetët Holandezë: Ligji ‘Anti-shpifje’ duhet të ndryshohet përpara se të fillojnë bisedimet e pranimit në BE

Anëtarët e Parlamentit Holandez  kanë kërkuar nga qeveria e tyre të sigurojnë që Shqipëria të ndryshojë ligjin e diskutueshëm “kundër shpifjes” në përputhje me rekomandimet e ardhshme të Komisionit të Venecias, raportoi sot Exit.al.

Parlamenti Holandez

Procesverbali parlamentar për debatin e mbajtur mbi Integrimin Evropian thotë se deputetët Holandezë do të mbështesin hapjen e negociatave për bisedimet e pranimit me Shqipërinë. Megjithatë ata thanë që një numër çështjesh duhen adresuar përfshirë procesin e verifikimit gjyqësor, korrupsionin, krimin e organizuar, kërkesat e pabaza të azilit ndër të tjera. Gjithashtu theksohet që duhet të jetë një përparësi kryesore fillimi i procedurave kundër atyre që akuzohen për blerje votash.

Thuhet qartë se ligji për media duhet të ndryshohet për të pasqyruar rekomandimet e Komisionit të Venecias, duke vërejtur se ky është gjithashtu një përparësi e rëndësishme (Për më shumë, lexoni në  Exit.al)

Shqetësimet për ligjin janë ngritur nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare të lirisë së mediave, OSBE, CoE, BE dhe anëtarët e Parlamentit të BE-së për frikën se ligji do të përdoret si një mjet politik për të kontrolluar median e pavarur.

Këshilli Shqiptar i Medias ka reaguar me shqetësim për këtë ligj dhe cëninim e lirisë së shtypit shumë herë, gjatë rimishërimeve të ndryshme të tij.

UNESCO mirëpret thirrjen e këshillëve të shtypit për raportim të përgjegjshëm mbi COVID-19 në Evropën Jug-Lindore

“Raportimi joprofesional për COVID-19 çon në frikë dhe panik të panevojshëm. Mund të jetë një rrezik më i madh sesa vetë koronavirusi, “paralajmëroi Marina Tuneva, Drejtore e Këshillit të Etikës së Mediave në Maqedoni (KEMM).

Më 27 shkurt 2020, Këshilli i Etikës së Mediave të Maqedonisë (CMEM) mori drejtimin në lëshimin e një njoftimi për shtyp duke bërë thirrje për mediat në Maqedoninë e Veriut që të jenë të kujdesshëm në zgjedhjen e tyre të burimeve të informacionit. Deklarata, e mirëpritur dhe e miratuar gjerësisht nga media, i nxiti ata të shmangnin sensacionalizmin dhe nënvizonte përgjegjësinë që mbajnë gazetarët. Ky veprim i hershëm për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të dezinformatave, kujtoi mediat për rolin e tyre vendimtar në informimin me përgjegjësi dhe saktësi të publikut.

“Ne nuk jemi duke luftuar vetëm një epidemi, por jemi duke luftuar një infodemi”, paralajmëroi Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetit

Sidoqoftë, Këshilli i Mediave pranoi disa ankesa nga qytetarët në lidhje me raportimet joetike mbi COVID-19. Prandaj Këshilli i Mediave bashkoi forcat me Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë Veriore për të lëshuar Udhëzime specifike për raportim etik, të përgjegjshëm dhe profesional mbi koronavirusin në gjuhët maqedonase dhe shqipe, të dërguara në të gjitha organizatat e mediave të vendit më 17 mars 2020.

“Ne nuk jemi duke luftuar vetëm një epidemi, por jemi duke luftuar një infodemi”, paralajmëroi Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetit (OBSH). “Mënyra se si këshilli i mediave në Maqedoninë e Veriut  reagoi menjëherë ndaj krizës COVID-19 duke lëshuar udhëzime specifike për media në vend është shumë e nevojshme dhe e mirëpritur. Këshillat e shtypit kanë një rol vendimtar për të siguruar që media të angazhohen ndaj standardeve profesionale, të shmangin qarkullimin e thashethemeve për virusin dhe madje të ndihmojnë në zbulimin e gënjeshtrave të përhapura në mediat sociale, “theksoi Adeline Hulin nga Zyra e Brukselit e UNESCO-s.

Ndërsa Evropa Juglindore është e ekspozuar ndaj përhapjes së dezinformatave,  projektit të UNESCO-s  për ndërtimin e besimit ndaj medias Evropën Juglindore dhe Turqi në të financuar nga BE – Faza 2 dëshmon veçanërisht  rëndësinë. Projekti synon të forcojë përgjegjshmërinë e mediave dhe të sensibilizojë shoqërinë për zbulimin e “dezinformimit”. Për ta arritur këtë, projekti ofron mbështetje të drejtpërdrejtë për këshillat e shtypit dhe medias për të forcuar përkushtimin e mediave ndaj standardeve profesionale dhe etike të gazetarisë. Në të njëjtën kohë, ajo forcon Edukimin për Median dhe Informacionin në rajon për të fuqizuar qytetarët, veçanërisht rininë e rajonit, të mendojnë në mënyrë kritike për informacionin që marrin përmes mediave, veçanërisht, mediave sociale.

“Këshillat e shtypit kanë një rol vendimtar për të siguruar që media të angazhohen ndaj standardeve profesionale, të shmangin qarkullimin e thashethemeve për virusin dhe madje të ndihmojnë në zbulimin e gënjeshtrave të përhapura në mediat sociale” – Ade; ine Hulin, Zyrtare e Projektit, Zyra Ndërlidhëse e UNESCO-s në Bruksel.

Jo vetëm KEMM lëshoi ​​udhëzime për raportimin mediatik të COVID-19. Kur Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e shpalli COVID-19 një pandemi, Këshilli i Shtypit i Kosovës * (nën Rezolutën 1244) lëshoi ​​një deklaratë duke theksuar rolin e rëndësishëm të mediave në luftimin e kësaj krize shëndetësore, duke raportuar me përgjegjësi, duke iu referuar burimeve vetëm të besueshme siç janë Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH), Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe burime qeveritare. Këshilli i Shtypit i Kosovës * (nën UNSCR 1244) theksoi përpjekjet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institucionit për Shëndet Publik për të informuar qytetarët në mënyrë të saktë dhe në kohë për masat që merren. Në mënyrë të ngjashme, në Bosnjë dhe Hercegovinë, Këshilli i Shtypit iu referua rekomandimeve të OBSH dhe kujtoi mediat nëse rëndësia e shmangies së stigmatizimit të atyre që kanë virusin. Ai gjithashtu lëshoi ​​një “Kujtesë për Media” në 12 Mars 2020 për të ruajtur standarde të larta profesionale në të gjitha rrethanat siç përcaktohet me Kodin e Shtypit. Në Serbi, Këshilli i Shtypit mirëpriti deklaratat e organizatave të lajmeve siç është Shoqata e Gazetarëve të Serbisë (UNS) për t’u siguruar qytetarëve raportime të rregullta, të verifikuara, të sakta dhe faktike dhe për të shmangur sensacionalizmin që çon në panik. Si rezultat, Ministria Serbe e Shëndetësisë krijoi një faqe interneti të specializuar me azhurnime institucionale çdo 12 orë.

Në Shqipëri, Këshilli i Mediave nuk lëshoi ende një njoftim për shtyp ose udhëzime specifike për median. “Ne e monitorojmë situatën nga afër dhe media shqiptare deri më tani po ofron raportim të përgjegjshëm për situatën COVID-19 në vend,” tregoi Koloreto Cukali, Drejtori i Përgjithshëm i organit të vetë-rregullatorit. Sidoqoftë, Z. Cukali shprehu shqetësimin për mungesën e qasjes së mediave shqiptare në informacione transparente për situatën aktuale në vend pasi Ministria e Shëndetësisë duhet të japë lejen e saj paraprake për të gjithë stafin mjekësor që të intervistohet. Duke ndjerë se këtu transparenca, besimi në media dhe raportimi i duhur është minuar në mënyrë sistematike, Këshilli i Mediave Shqiptare dhe disa organizata mediatike lëshuan një deklaratë ku kërkuan rritje të aksesit në informacion dhe reagimin ndaj qeverisë duke fajësuar mediat për të ashtuquajturin “infodemik”.

Ndërsa dezinformimi në lidhje me COVID-19 vazhdon të përhapet në mediat sociale, Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) u kujtoi mediave që fjalët e zgjedhura për të raportuar në lidhje me pandeminë duhet të zgjidhen me kujdes. Për shembull, për të shmangur përdorimin e “viktimave” dhe në vend të kësaj të flasim për “njerëz me COVID-19” ose të shmangni të folurit për njerëzit “që transmetojnë ose infektojnë virusin” pasi ai nënkupton transmetimin e qëllimshëm dhe cakton fajet.

“Provat tregojnë qartë se stigma dhe frika përreth sëmundjeve ngjitëse pengojnë përgjigjen. Ajo që funksionon është ndërtimi i besimit në shërbime dhe këshilla të besueshme shëndetësore, shfaqja e empatisë me të prekurit, kuptimi i vetë sëmundjes dhe miratimi i masave efektive, praktike, në mënyrë që njerëzit të ndihmojnë të mbajnë veten dhe të dashurit e tyre të sigurt, “thekson Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH).

Lexo artikullin origjinal të UNESCO-s këtu.

UNESCO welcomes press councils’ call for professional reporting on COVID-19 in South East Europe

“Unprofessional reporting about COVID-19 leads to unnecessary fear and panic. It may be a bigger risk than the coronavirus itself,” alerted Marina Tuneva, Director of the Council of Media Ethics of Macedonia (CMEM).

On 27 February 2020, The Council of Media Ethics of Macedonia (CMEM) took the lead in releasing a press alert calling on media in North Macedonia to be careful in their selection of sources of information. The statement, welcomed and widely adopted by the media, urged them to avoid sensationalism and highlighted the responsibility that journalists bear. This early action to prevent the further spreading of disinformation, reminded media of their crucial role in responsibly and accurately informing the public.

“We are not just fighting an epidemic, we are fighting an infodemic”, warned Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Director-General of the World Health Organization

Still, the Media Council received several complaints from citizens concerning unethical reporting on the COVID-19. The Media Council therefore joined forces with the Association of Journalists of North Macedonia to release specific ‘Guidelines on ethical, accountable and professional reporting on the coronavirus’ in Macedonian and Albanian languages, sent to all media organizations of the country on 17 March 2020.

“We are not just fighting an epidemic, we are fighting an infodemic”, warned Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Director-General of the World Health Organization (WHO). “The way the media council in North Macedonia immediately reacted to the COVID-19 crisis by issuing specific guidelines for media in the country is much needed and welcomed. Press councils have a crucial role to play in ensuring that media outlets commit to professional standards, avoid circulating rumours about the virus and even help detect the lies spread on social media,” highlighted Adeline Hulin from the UNESCO Brussels Office.

As South East Europe is exposed to the spread of disinformation, the EU-funded UNESCO Project Building Trust in Media in South East Europe and Turkey – Phase 2 proves particularly relevant. The project aims to strengthen media accountability and to raise awareness of the society on the detection of “disinformation”. To achieve this, the project provides direct support to press and media councils to strengthen media’s commitment to journalistic professional and ethical standards. At the same time, it reinforces Media and Information Literacy (MIL) in the region to empower citizens, in particular the youth of the region, to think critically about the information they receive through media, especially, social media.

“Press councils have a crucial role to play in ensuring that media outlets commit to professional standards, avoid circulating rumours about the virus and even help detect the lies spread on social media” – Ade;ine Hulin, Project Officer, UNESCO Liaison Office in Brussels

Not only CMEM issued guidelines on the media reporting of the COVID-19. When the World Health Organization (WHO) declared COVID-19 a pandemic, the Press Council of Kosovo* (under UNSCR 1244) issued a statement emphasizing the important role of media in combatting this health crisis, by reporting responsibly, referring to solely credible sources such as the World Health Organization (WHO), the National Institute of Public Health and Government sources. The Press Council of Kosovo* (under UNSCR 1244) highlighted the efforts of the Ministry of Health and the Institution for Public Health to inform citizens in an accurate and timely manner on the measures being taken. Similarly, in Bosnia and Herzegovina, the Press Council referred to the recommendations of WHO and reminded media if the importance of avoiding stigmatization of those having the virus. It also released a “Reminder for the Media” on 12 March 2020 to maintain high professional standards in all circumstances as prescribed by the Press Code. In Serbia, the Press Council welcomed the statements of news organizations such as the Journalists’ Association of Serbia (UNS) to provide citizens with regular, verified, accurate and factual reporting and to avoid sensationalism that leads to panic. As a result, the Serbian Ministry of Health created a specialized website with institutional updates every 12 hours.

In Albania, the Media Council did not yet release a press alert or specific guidelines for media. “We monitor the situation closely and the Albanian media is so far providing responsible reporting on the COVID-19 situation in the country,” indicated Koloreto Cukali, General Secretary of the self-regulatory body. However, Mr Cukali expressed concern about Albanian media’s lack of access to transparent information about the current situation in the country as the Ministry of Health must give its prior permission for all medical staff to be interviewed. Feeling that hereby the transparency, trust in media and proper reporting is systematically being undermined, the Albanian Media Council and several media organizations issued a declaration asking for increased access to information and reacting to the government blaming media for the so-called “infodemic”.

As disinformation regarding COVID-19 continues spreading on social media, the World Health Organization (WHO) reminded media that words chosen to report about the pandemic needs to be chosen carefully. For instance, to avoid using “victims” and instead speak of “people with COVID-19” or to avoid talking about people “transmitting or infecting the virus” as it implies intentional transmission and assigns blames.

“Evidence clearly shows that stigma and fear around communicable diseases hamper the response. What works is building trust in reliable health services and advice, showing empathy with those affected, understanding the disease itself, and adopting effective, practical measures so people can help keep themselves and their loved ones safe,” highlights the World Health Organization (WHO).

Deklaratë mbi sulmin e fundit të Kryeministrit ndaj medias

DEKLARATË

Ne, një grup mediash, organizatash të mediash dhe organizatash për ët drejtat e njeriut ngremë sot shqetësimin për mjetet e komunikimit që po zgjedh Qeveria Shqiptare në raport me situatën.

Në radhë të parë, Qeveria ka monopolizuar informacionin duke e bërë thuajse të pamundur marrjen e informacioneve indipendente, duke mos lejuar personelin mjekësor të flasë me gazetarët dhe duke e kufizuar totalisht verifikimin e deklaratave të shtypit. Praktikisht, e vetmja “e vërtetë” me shifra apo të dhëna mbi virusin, i bie të jetë ajo që lexojnë zëdhënësit e Qeverisë. Ky kufizim i informacionit, përveçse anti-kushtetues është dhe i dëmshëm. Nëse jemi në një situatë të panjohur e të paqartë, kjo është VETËM faji i Qeverisë që nuk ka arritur të komunikojë qartësisht situatën ditë pas dite. Nëse sot ka shqiptarë që ende besojnë që “ne nuk na zë virusi” kjo është pasojë e drejtpërdrejtë e strategjisë së komunikimit mediatik të qeverisë në këto javët e fundit.

Në rradhë të dytë, Kryeministri i Shqipërisë, z. Rama, u ka dërguar një komunikim zanor një pjesë të qytetarëve të Shqipërisë që përdorin celular. Përveçse mesazhi zanor që të del ndersa ti dëshiron të kryesh një telefonatë personale është cënim i hapësirës private, Kryeministri u komunikon qytetarëve: “Ruajuni nga mediat”. Ky sulm kundër mediave nuk ka vend në këtë situatë. Paaftësia e Qeverisë për të menaxhuar situatën në javët para se shpërhapja të kthehej në pandemi nuk mund të mbulohet duke kërkuar “fajtorin” apo “armikun” tek mediat. Ne gjykojmë që personalizimi i komunikimit nga Kryeministri është shumë i rrezikshëm. Përveçse kjo e kthen komunikimin në një fushatë politike, marrja nga Kryeministri e pozicionit të atij që “këshillon” publikun është jo-etike dhe e gabuar. Informacioni shëndetësor duhet shpërndarë përmes institucioneve e jo individëve, përmes profesionistëve e jo-politikanëve.

Ne si media angazhohemi të publikojmë dhe shpërndajmë informacion të përditësuar nga burime të përgjegjshme për t’i shërbyer publikut në maksimum në këto ditë të vështira.

Por, njëkohësisht u kërkojmë institucioneve përgjegjëse: Të bëjnë transparencë dhe të mos mbajnë informacione të fshehura; Të informojnë qartë se cila është situata aktuale e përhapjes së virusit dhe të dhënat paraprake që kanë  çuar në izolimin e qytetarëve dhe pezullimin e  biznesit; Të angazhohen në krijimin dhe përditësimin e shpeshtë dhe shpërndarjen efektive të  databazave me informacion zyrtar; Të bëjë transparent planin e masave, kohëzgjatjen e kufizimeve dhe bazën ligjore ku ato mbështeten.

 

Lista e Mediave (në përditësim):

27.al

Boldnews.al

DITA

Dosja.al

Droni.al

Exit.al

Gazeta-Shqip.com

Koha jonë

Lapsi.al

Mapo.al

NOA.al

Opinion.al

Politiko.al

TPZ.al

Syri.net dhe Syri TV

 

Organizatat:

ACQJ – Albanian Center for Quality Journalism

CRD – Citizen Rights Defenders

Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë

Këshilli Shqiptar i Medias

JOQ Albania

Qendra Citizens Channel

Qendra Respublica

Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë

Successfully ended the 6th group of young journalists

The 6th group of young journalists, who were trained while working on ethical issues, completed the training. This project envisages to train 72 young journalists currently working in the online media within two years, to be trained in their daily work in order to improve the ethical standards in the media where they work. Three reporters from the sixth group work for Gazeta-shqip.com, Liberale.al and Fjala.al.

Training with the sixth group of journalists

During the discussion, importance was given to the reported news of the spread of coronavirus in Albania. Journalists in this case find it difficult to obtain accurate information on the number of those affected.

Longtime journalist Alfred Lela and ethics expert Mark Marku

In almost all groups the start of training starts with a number of violations of about 15-20 violations per week while at the end of training the number of violations goes down to almost zero. The training lasted 4 weeks and the work of the journalists was evaluated by longtime media journalist Alfred Lela and ethics expert Mark Marku giving their views. The purpose of the training in collaboration with the Dutch Embassy is to stimulate debate on media ethics with the working group of journalists.

Mbyllet trajnimi i grupit të gjashtë të gazetarëve të rinj

Përfundoi trajnimin grupi i 6-të i gazetarëve të rinj, të cilët u trajnuan gjatë punës për probleme të etikës. Ky projekt parashikon që brenda 2 vitesh të trajnohen 72 gazetarë të rinj të cilët punojnë aktualisht në media online, të trajnohen për punën e tyre të përditshme në mënyrë që të përmirësohen standardet etike në mediat ku punojnë. Tre gazetarët e grupit të gjashtë punojnë në Gazeta-shqip.com, Liberale.al dhe Fjala.al.

Trajnimi me grupin e gjashtë të gazetarëve

Gjatë diskutimit rëndësi ju dha lajmeve të raportuara mbi përhapjen e koronavirusit në Shqipëri. Gazetarët në këtë rast hasin vështirësi në sigurimin e informacioneve të saktë mbi numrin e të prekurve.

Gazetari me përvojë të gjatë në gazetari, Alfred Lela dhe eksperti i etikës, Mark Marku

Pothuajse me të gjitha grupet fillimi i trajnimit nis me një numër shkeljesh rreth 15-20 shkelje për javë ndërsa në fund të trajnimit numri i shkeljeve shkon duke u reduktuar në pothuajse zero. Trajnimi zgjati 4 javë  dhe puna e gazetarëve u vlerësua nga gazetari me përvojë të gjatë në media, Alfred Lela dhe eksperti i etikës Mark Marku duke dhënë këndvështrimet e tyre. Qëllimi i trajnimit në bashkëpunim me ambasadën holandeze është nxitja e debatit mbi etkën në media me grupin e punës së gazetarëve.

 

AMC, guest at the newsroom of the Dita newspaper

hief Editor of Dita, Adrian Thano, debating about the self-regulation intiative AEM

Chief Editor of Dita, Adrian Thano, debating about the self-regulation intiative AEM

The Albanian Media Council experts of ethics held its next visit last Wednesday in the newsroom of the daily newspaper, “Dita”. Part of the discussion included online media journalists and print journalists discussing media ethics and the creation of the Alliance for Ethical Media.

KSHM experts of Ethics meeting DITA Newsroom. On the left, Entela Resuli one of the “veterans” of field reporting.

KSHM experts of Ethics meeting DITA Newsroom. On the left, Entela Resuli one of the “veterans” of field reporting.

The journalist Entela Resuli raised the problem of copyright as one of journalism’s biggest concerns. According to Resuli, the media not only copy, but do not even state the name of the author or the portal they received. Copy after copy, if the first media inserts the name, the second media that receives the copy does not insert it in the article.
It should be noted that Entela Resuli is one of the few journalists to come out on the ground to report on online media.

While journalist Xhevdet Shehu intervened to point out another problem such as the moderation of online comments. According to him, if there was a specific media law for monitoring comments, not just for content as most of the comments are very negative. The public reaction is aggressive, offensive and intimidating to journalists. This problem is of greater concern to young journalists, who, angered by the derogatory comments they receive, are forced to censor themselves for fear of being lynched online. So the media has to agree on moderating comments.

Editor-in-chief of Dita newspaper, Adrian Thano, considered self-regulation as moving and defending newspapers, so Dita is one of the first to embrace self-regulation. He believes that doing so by self-regulating ethical standards will help each of the newspapers progress further.

The AMC tour of the newsrooms and the debate about ethics with journalists has been kindly supported by Albanian Open Society Foundation, one of the first organisations to support the moedia selfregulation.

Takim për etikën në redaksinë e gazetës Dita

Këshilli Shqiptar i Medias zhvilloi këtë të mërkurë takimin e radhës në redaksinë e gazetës Dita. Pjesë e diskutimit ishin gazetarët e medias online dhe ata të gazetës print ku u bisedua për etikën në media si dhe për krijimin e Aleancës për Median Etike.

Ekspertët e etikës së KSHM, në një takim me gazetarët në redaksinë e gazetës DITA. Në të majtë, Entela Resuli, një nga “veteranet” e gazetarisë së terrenit.

Gazetarja Entela Resuli ngriti problemin e të drejtës së autorit si një nga shqetësimet më të mëdha të gazetarisë. Sipas Resulit, mediat jo vetëm kopjojnë, por nuk vendosin as emrin e autorit apo të portalit të cilit e kanë marrë. Kopjim pas kopjimi, nëse media e parë e vendos emrin, media e dytë që e merr kopjimin nuk e vendos në artikull.

Duhet theksuar se Entela Resuli është nga të paktat gazetare të cilat dalin në terren për të raportuar për media online.

Ndërsa gazetari Xhevdet Shehu ndërhyri për të vënë në dukje një problem tjetër si moderimi i komenteve. Sipas tij nëse do të kishte një ligj të medias specifik për monitorimin e komenteve, jo vetëm për përmbajtjen pasi pjesa më e madhe e komenteve

Chief Editor of Dita, Adrian Thano deabting about the self-regulation intiative AEM

Kryeredaktori i Gazetës Dita, Adrian Thano, duke diskutuar për inisiativën e vetërregullimit, AME

janë shumë negative. Reagimi i publikut është agresiv, ofendues dhe intimidues ndaj gazetarëve.Ky problem është shqetësues për gazetarët e rinj të cilët të indimiduar prej komenteve denigruese që marrin detyrohen që të vetëcensurohen nga frika e linçimit që u bëhet online. Pra, mediat duhet të bihen dakord mes tyre për moderimin e komenteve.

Kryeredaktori i gazetës Dita, Adrian Thano gjykoi vetërregullimi  se është në lëvizje dhe në mbrojtje të gazetave, prandaj gazeta Dita është nga të parat që e ka përqafuar vetërregullimin. Ai beson se në këtë mënyrë duke u vetërregulluar për standardet etike do të ndihmojë secilën nga gazetat që të përparojë më shumë. Vizitat në redaksi kanë qenë pjesë e mbështetjes për medias nga Fondacioni për Shoqërinë e Hapur, i cili që prej fillimit ka qenë një ndër mbështetësit më të fortë të vetërregullimit në media.