“MATRA”: 72 gazetarë të rinj “etikë” me mbështetjen e Amabsadës Hollandeze

Ambasadorja Guusje Korthals Altes dhe Kryetari i Këshillit Shqiptar të Medias, Koloreto Cukali, nënshkruan marrëveshjen për fillimin e projektit “Vetë Rregullimi – Akti III”.

Ky projekt i ri është pjesë e MATRA-s, mbështetur nga Ambasada Hollandeze në Tiranë, me qëllim forcimin e vetë-rregullimit dhe përmirësimin e sjelljes etike në Shqipëri.

Në një kurs 2 vjeçar, 72 gazetarë të rinj, do të trajnohen në vendin e tyre të punës për të qenë gazetarë etikë.

Vetë-rregullimi, siç përcaktohet në shumicën e vendeve evropiane dhe politikat e BE-së, është e vetmja alternative e mundshme për të zgjidhur çështjet etike të mediave para se të shkohet në gjykatë. Kjo iniciativë ka për qëllim forcimin dhe rritjen e aftësive të Këshillit të Mediave Shqiptare për të promovuar vetë-rregullimin dhe gazetarinë profesionale në peizazhin e mediave shqiptare.

“MATRA”: 72 young ethical journalists with the support of the Embassy of the Netherlands

Ambassador Guusje Korthals Altes and Albanian Media Council’s Executive Director, Koloreto Cukali, signed the agreement for starting the project “Self Regulation – Act III”.

This is a new MATRA project, supported by the Dutch Embassy in Tirana, aiming at enforcing self-regulation and improving ethical conduct in Albania.

In a 2 year course, 72 young journalists, will be trained in their working-place to be ethical journalists.

Self-Regulation, as established in most of the European countries and EU policies, is the only viable alternative to solve ethical media issues prior to going to courts. This initiative aims to strengthen and increase the capacity of the Albanian Media Council to promote self–regulation and professional journalism in the Albanian media landscape.

Reporterët Pa Kufij, Article 19, SEEMO dhe ECPMF i kërkojnë qeverisë: Tërhiq ligjin e Medias!

Më 3 korrik, Këshilli i Ministrave i Qeverisë së Shqipërisë miratoi një seri ndryshimesh të njohura si “paketa anti-shpifje”, e cila përfshin ndryshimet në ligjin Nr.97 / 2013 “Për Media Audiovizuale në Republikën e Shqipërisë dhe ligjin Nr.9918 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë.” Paketa legjislative është një përmbledhje me ndryshime kozmetike prej Paketës shumë të kritikuar të paraqitur në dhjetor 2018.

Organizatat tona i ngritën shqetësimet tona të mëdha për legjislacionin e propozuar gjatë takimit në qershor 2019 me kryeministrin Edi Rama, duke kërkuar që ndryshimet të bëhen në përputhje me standardet ndërkombëtare. Sidoqoftë, ndryshimet e rishikuara të 3 korrikut vazhdojnë të mbeten shumë larg nga praktika më të mira ndërkombëtare, ato të OSBE-së dhe Këshillit të Evropës. OSBE-ja, gazetarët vendorë dhe shoqëria civile kanë ngritur vazhdimisht shqetësimet e tyre serioze se kjo paketë do të ishte e dëmshme për lirinë e shprehjes në internet. Ne bashkohemi me shoqërinë civile shqiptare dhe mediat e pavarura duke i bërë thirrje Qeverisë së Shqipërisë që të tërheqë këto dy projektligje dhe i bëjmë thirrje parlamentit që të mos i aprovojë ato.

Ndryshimet në ligjin Nr.97 / 2013 “Për Median Vizuale Audio në Republikën e Shqipërisë

Projektligjet e miratuara nga qeveria shqiptare do të fuqizonin një organ administrativ shtetëror për të rregulluar përmbajtjen e mediave online. Këto projektligje kërkojnë të imponojnë një regjim të kontrollit administrativ në median online përmes Autoritetit Audio Visual Media (AMA), një masë e cila është e pashembullt në shtetet demokratike. Në nenin 11/2 thuhet se “qëllimi i punës së Këshillit të Ankesave është të mbikëqyrë dispozitat e këtij ligji, Kodin dhe rregulloret e aprovuara nga AMA, veçanërisht të lidhura me respektimin e dinjitetit dhe të drejtat themelore të njeriut.” AMA është një institucion anëtarët e bordit të të cilit emërohen dhe pushohen nga partitë politike. Përmes Këshillit të Ankesave që është pjesë e AMA-s, projektligjet kërkojnë të zëvendësojnë një model të vetë-rregullimit të mediave dhe kufizojnë rolin e gjykatave.
Ndryshimet e propozuara në ligjin Nr.97 / 2013 “Për Media Vizuale Audio në Republikën e Shqipërisë”, indirekt imponojnë regjistrimin e ‘ofruesit të shërbimeve mediatike’ si parakusht për të marrë ‘përfitime fiskale dhe përfitime të tjera të llojit.’ Ky projektligj i jep Këshillit të Ankesave fuqinë për të detyruar ofruesit e shërbimeve të publikimeve elektronike që të botojnë një ndjesë, të heqin përmbajtjen ose të futin një njoftim (pop-up) në rastet e shkeljeve të dispozitave për dinjitetin dhe privatësinë. Detyrimi që u është imponuar mediave online për të mbrojtur “dinjitetin dhe privatësinë” e qytetarëve është shumë i gjerë dhe i përcaktuar në mënyrë të paqartë.
Ne jemi të shqetësuar që ligji mund ta fuqizojë Këshillin e Ankesave të bëhet një organ censure, duke urdhëruar heqjen e përmbajtjes së mediave në internet në mënyrë pothuajse diskrecionale dhe pa një urdhër gjykate. Një organ administrativ, siç është AMA, nuk mund dhe nuk duhet të kalojë kompetencat për të shqyrtuar shpifjet, të cilat duhet të gjykohen nga gjykatat përmes procedurës penale dhe civile.
Projektligji gjithashtu i jep fuqi Këshillit të Ankesave që të vendosë gjoba administrative që variojnë nga 100,000 lekë deri në 1 milion lekë (nga 820 në 8200 €), të cilat duhet të paguhen para se të shterojë shqyrtimi ligjor. Këto gjoba administrative nuk bëjnë dallime midis qytetarëve privatë dhe transmetuesve kombëtarë, duke ngritur shqetësime për proporcionalitetin.

Ligji Nr.9918 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”

Ndryshimet e propozuara në ligjin Nr.9918 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, hapin rrugën për rregullimin e mbivendosur të mediave në internet, jo vetëm nga AMA, por edhe nga Autoriteti i Komunikimeve Postare dhe Elektronike (AKEP). Ndryshimet e propozuara në nenin 137 të këtij ligji, ekspozojnë ‘ofruesit e komunikimeve elektronike’, të cilat nuk respektojnë vendimet / urdhrat e AKEP që kanë të bëjnë me aktet dhe vendimet e Këshillit të Ankesave të AMA-së, ose ndonjë organi tjetër me kompetenca ligjore në këtë fushë, deri në gjobë deri në 100 milion lekë (820,000 €).
Të dy projektligjet e propozuara shkojnë kundër praktikave më të mira ndërkombëtare që synojnë vetë-rregullimin e mediave në internet dhe jo rregullimin e tij nga shteti, përmes organeve të censurës administrative. Këto projektligje gjithashtu nuk janë hartuar përmes një procedure transparente në konsultim me të gjithë aktorët e interesuar, shqetësim që ngritëm në një takim me kryeministrin Edi Rama gjatë misionit tonë për lirinë e shtypit në qershor 2019.
Ne i bëjmë thirrje Qeverisë së Shqipërisë që të tërheqë këto dy projektligje dhe i bëjmë thirrje parlamentit që të mos i aprovojë ato, për shkak të kundërshtimeve të ngritura nga gazetarët, shoqëria civile dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE). Në vend që të kërkojë rregullore të mëtejshme administrative për shpifje, qeveria duhet të kërkojë dekriminalizimin e plotë të saj, siç sugjerohet nga praktikat më të mira ndërkombëtare. Ne nxisim qeverinë e Shqipërisë të sigurojë që të ndërmerret një proces i rëndësishëm konsultimi me gazetarët dhe shoqërinë civile me draftin e ardhshëm të ndryshimeve.

ARTICLE 19 

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

Reporters Sans Frontières/ Reporters Without Borders (RSF) 

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

Albania: Government should withdraw “anti-defamation” legislative package introducing state regulation of online media outlets!

On 3 July the Albanian Government’s Council of Ministers approved a series of amendments known as the “anti-defamation package” which include amendments to law Nr.97/2013 “On Audio Visual Media in the Republic of Albania and law Nr.9918 “On Electronic Communications in the Republic of Albania.” The legislative package is a cosmetic review of highly-criticised amendments submitted in December 2018.
26 July 2019
Our organisations raised our grave concerns with the proposed legislation during our June 2019 meeting with Prime Minister Edi Rama, urging that the amendments be brought into line with international standards. However the revised amendments of 3 July continue to fall far short of OSCE, Council of Europe and international best practice. The OSCE and local journalists and civil society have repeatedly raised their serious concerns that this package would be detrimental to freedom of expression online. We join Albanian civil society and independent media in calling on the Government of Albania to withdraw these two bills and call on parliament not to approve them.
Amendments to law Nr.97/2013 “On Audio Visual Media in the Republic of Albania
The draft laws approved by the Albanian government would empower a state administrative body to regulate the content of online media outlets. These draft laws seek to impose a regime of administrative control on online media through the Audio Visual Media Authority (AMA), a measure which is unprecedented in democratic states. Article 11/2 states that “the scope of work of the Complaints Council is to oversee the provisions of this law, the Code and regulations approved by AMA, particularly related to the respect of dignity and fundamental human rights.” The AMA is an institution whose board members are nominated and dismissed on the discretion of political parties. Through the Complaints Council that is part of AMA, the draft laws seek to replace a model of self-regulation of online media restrict the role of courts.
The changes proposed in the law Nr.97/2013 “On Audio Visual Media in the Republic of Albania,” indirectly impose the registration of the ‘provider of media services’ as a precondition to receive ‘fiscal benefits and other benefits of the kind.’ This draft law gives the Complaints Council the power to oblige electronic publications service providers to publish an apology, remove content or insert a pop-up notice in cases of violations of provisions on dignity and privacy. The obligation imposed on online media outlets to protect the ‘dignity and privacy’ of citizens is overly broad and vaguely defined.
We are concerned that it could empower the Complaint Council to become a censorship body, by ordering the removal of online media content on an almost discretionary manner and without a court order. An administrative body, such as AMA, cannot and should not shoulder competencies to review defamation, which should be adjudicated by the courts through criminal and civil procedure.
The draft law also empowers the Complaints Council to impose administrative fines that vary from 100,000 lek to 1 million lek (from €820 to €8200), which have to be paid before the legal review is exhausted. These administrative fines do not differentiate between private citizens and national broadcasters, raising concerns about proportionality.
Law Nr.9918 “On Electronic Communications in the Republic of Albania”
Amendments proposed to the law Nr.9918 “On electronic Communications in the Republic of Albania,” open the way for superimposed regulation of online media, not only from AMA but also from the Authority of Postal and Electronic Communications (AKEP). Changes proposed to article 137 of this law, expose ‘providers of electronic communications’, which do not abide by AKEP rulings/orders that relate to the acts and decisions of the Complaints Council of AMA, or any other body with legal competences in this field, to fines up to 100 million lek (€820,000).
Both proposed draft laws go against international best practices that aim at the self-regulation of online media and not its regulation by the state, through administrative censorship bodies. These draft bills also have not been drafted through a transparent procedure in consultation with all interested stakeholders, a concern we raised in a meeting with Prime Minister Edi Rama during our press freedom mission in June 2019.
We call on the Government of Albania to withdraw these two bills and call on parliament not to approve them, on account of the objections raised by journalists, civil society and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Instead of seeking further administrative regulations on defamation, the government should seek its complete decriminalization, as suggested by best international practices. We urge the government of Albania to ensure that a meaningful consultation process with journalists and civil society is undertaken with the next draft of the amendments.
ARTICLE 19
European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
Reporters Sans Frontières/ Reporters Without Borders (RSF)
South East Europe Media Organisation (SEEMO)