Këshilli i Mediave Shqiptare priti një grup gazetarësh maqedonas

Më 26 janar, Këshilli Shqiptar i Medias priti në zyrën e saj, në Tiranë një grup gazetarësh maqedonas, pjesë e një vizite studimore të organizuar nga BIRN Maqedonia që kishte si qëllim shkëmbimin e përvojës dhe informacionit ndërmjet kolegëve. Përfaqësuesit e AMC diskutuan sfidat me të cilat përballet media shqiptare sot dhe përpjekjet e ndëmarra nga Këshilli për të nxitur vetë-rregullimin dhe gazetarinë cilësore në median e shkruar.

 

Ata u takuan me Anetarin e Bordit, z.Sokol Shameti dhe Drejtorin Ekzekutiv te Keshillit Shqiptar te Medias Z.Koloreto Cukali.

  1. Sokol Shameti, një anëtar aktiv i Këshillit deklaroi se një faktor thelbësor që ndikon negativisht në nivelin e gazetarisë në Shqipëri është shkolla e gazetarisë që promovon PR më shumë sesa gazetarë. Sipas Shameti, kjo vjen si rezultat i kërkesës së tregut duke marrë parasysh se gazetari nuk është i mire paguar.

Cukali u tha gazetarëve se “Një nga sfidat më të mëdha të Këshillit të Medias është të bindë pronarët që Këshilli i Medias është në të mirë të publikut, të gazetarëve por dhe të vetë medieve. Duke e përdorur në shumicën e rasteve për përfitime personale, për të krijuar marrëdhënie okulte me pushtetin dhe shpesh pa background gazetarie (frymë që), pronarët nuk kanë asnjë arsye që të pranojnë një autoritet që do i vinte fre abuzimit me median’.

Cukali shpjegoi se pamvaresish problemeve, Këshilli është i gatshëm të bëj përpjekje për të siguruar dhe përforcuar respektin për kodin e etikës si një formë nderaktive e vetë-rregullimit, përmes një mekanizmi të zgjidhjes së ankesave.

Gazetarët, që vijnë nga media të ndryshme ne Maqedoni, ngriten pyetje për të kuptuar më mirë arsyet që qëndrojnë prapa shkeljeve etike që ndodhin të jenë të zakonshme në median e shkruar shqiptare.

Kjo vizitë është e dyta pas asaj të organizuar në Nëntor në Beograd.

Albanian Media Council hosted a group of Macedonian Journalists

On January 26th, Albanian Media Council hosted at its office in Tirana a group of Macedonian journalists, part of a study visit organized by BIRN Macedonia aiming to exchange experience and information among the colleagues. Representatives of AMC discussed challenges faced by Albanian Media today and the effort taken by Albania Media Council to promote self – regulation and enhance quality journalism in the press.

They met with the Board Member Sokol Shameti and Executive Director of Albania Media Council, Mr. Koloreto Cukali.

Mr. Sokol Shameti, an active member of Albania Media Council stated that an essential factor negatively affecting the level of journalism in Albania is the school of journalism that is promoting PR more than journalists. According to Shameti, it comes as a result of market demand taken in consideration that journalist are not well paid.

Cukali explained to the journalists that ‘One of the biggest challenges of the Media Council is to convince the media owners that the Council is to the benefit of the public, journalists and the media itself. According to Cukali media is mostly used for personal gains, to create occult relationships with power, and its owners often lack journalistic background thus they have no reason to accept an authority that would interfere with media abuse’.

Cukali explained that beside the difficulties Media Council is willing to put efforts on ensuring and reinforcing respect for the code of ethics as an interactive form of self- regulation through a mechanism of resolving complains.

Visiting journalists, coming from different Macedonian media outlets raised questions to better understand reasons lying behind ethical breaches happening to be common in the written media.

This visit is the second after the one organized in Belgrade last November.

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, miratoi së fundmi përmirësimet në Kodin e Transmetimit.

I miratuar që në janar të vitit 2014, Kodi i transmetimit  ka qenë objekt për ndryshime në aspekte të veçanta të tij, nisur dhe nga ankesat dhe propozimet që kanë mbërritur herë pas here në AMA. Autoriteti zhvilloi dy etapa konsultimesh: së pari, me subjektet partnere, dhe më pas përmes procesit të konsultimit publik.
 
Me mendime dhe propozime konkrete u përfshinë përfaqësues nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Agjencia Shqiptare për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Rrjeti për demokraci i grave në Shqipëri, Qendra Shqiptare për Komunikim Publik, nga Shoqata Kombëtare e të Verbërve, Urdhri i Mjekut, Urdhri i Farmacistit etj., por dhe nga OSBE-së e Këshillit të Europës.

Shkeljet e Kodit të Etikës, Janar 2018

[table id=1 /]