Altin Basha – Dosja.al 2

KomenteAnkesa shpallet e pavlefshme pasi është më e vjetër se 6 muaj

Altin Basha – Dosja.al

KomenteAnkesa shpallet e pavlefshme pasi është më e vjetër se 6 muaj

Altin Basha – Lapsi.al

KomenteAnkesa shpallet e pavlefshme pasi është më e vjetër se 6 muaj

DEKLARATË e organizatave shqiptare për çështjen Prokuroria vs Lapsi.al

DEKLARATË

Një grup organizatash të medias dhe të të drejtave të njeriut (nënshkruar më poshtë) reagon me shumë shqetësim ndaj zhvillimeve të fundit, ku prokuroria ka kërkuar sekuestrimin e serverit të Lapsi.al.

Standartet etike të gazetarisë përcaktojnë se një gazetar ka të drejtë dhe detyrë të mbrojë burimin e vet, të mos e vërë në rrezik dhe të mos e dekonspirojë atë. Investigimet bëhen për të ekspozuar problematika të ndryshme dhe detyra e prokurorisë është të ndjekë burimin e problemeve të investiguara, jo gazetarët që e investigojnë dhe bsurimet e tyre konfidenciale.

Për më tepër, sekuestrimi i serverit të medias Lapsi.al vë në rrezik jo vetëm burimin e këtij investigimi por dhe gjithë burimet e investigimeve të mëparshme të LAPSI.AL, duke dekonspiruar të gjithë burimet konfidenciale të mëherëshme të kësaj medieje.

Pasoja indirekte e këtij veprimi nga ana e Prokurorisë është frikësimi i çdo personi (whistleblower) që ka denoncuar dhe mund të denoncojë tek gazetarët në mënyrë konfidenciale abuzimet e pushtetit.

Organizatat tona konsiderojnë që ky veprim cënon drejtpërdrejtë lirinë e medias dhe i kërkon Prokurorisë që Kodin e Procedurës Penale ta zbatojë në frymën e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (nenin 10 që garanton lirinë e shprehjes) dhe standarteve te elaboruara në jurisprudencën e GJEDNJ-së, duke mos aplikuar nenin 159/3 të Kodit të Procedures Penale që detyron gazetarët të tregojnë burimin e informacionit, si dhe që çdo veprim hetimor apo mjet për sigurimin e provës në këtë fazë tepër të rëndësishme të hetimit, të mos identifikojë, dhe rrjedhimisht cënojë burimin e informacionit.

Për çështjen e rrjedhjes së të dhënave dhe dyshimin se është përdorur politikisht, kërkojmë që të zhvillohet një hetim i shpejtë, objektiv dhe i gjitheanshëm nga organi i Prokurorisë.

Organizatat tona i bën thirrje organizatave ndërkombëtare të gazetarëve dhe të dretjave të njeriut, Këshillit të Europës, OSBE-së, Ambasadorit të BE-së, Ambasadores Amerikane dhe ambasadave të tjera europiane në vend, të mbështesin këtë deklaratë në mbrojtje të standartit kryesor për një shtyp të lirë.

 

 

Organizatat nënshkruese

Association of European Journalists / Dega Shqipëri

AIS/Open Data Albania

Association of Professional Journalists of Albania

BIRN Albania

Citizens Channel

Civil Rights Defenders

Faktoje.al

Grupi Shqiptar për të Drejtat e Njeriut

Instituti Shqiptar i Medias

Këshilli Shqiptar i Medias

Komiteti Shqiptar i Helsinkit

Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë

Media Look

Qendra Politico

Qendra Res Publica

Unioni i Gazetarëve Shqiptarë

Artan Rama – Lexo

Artan Rama – Report tv

Artan Rama – Shqiptarja.com

Artan Rama – Javanews

STATEMENT on the sequestration of the server of Lapsi.al

Albanian Media Council reacts with great concern to the latest developments where the Prosecutor’s Office has requested the seizure of the server and other assets of Lapsi.al.

Ethical standards of journalism stipulate that a journalist has the right and duty to protect the confidentiality of their sources.

Investigations are made to expose various issues and the task of the prosecution is to follow the source of the problems investigated, not the journalists who investigate it and their confidential sources.

Moreover, the seizure of the server of Lapsi.al, endangers not only the source of this investigation but also all the sources of previous investigations of LAPSI.AL, putting at risk all previous confidential sources of this media.

The indirect consequence of this action by the Prosecution’s Office is that it will cause intimidation to any person (whistleblower) who has denounced and may denounce to journalists in confidentiality the abuses of those in power.

AMC considers this irresponsible action of the Prosecution as a direct violation of the freedom of the media and demands, also in the name of the ongoing justice reform, to immediately withdraw from this action and to return back intact all the seized objects. The AMC calls on the national and international journalists’ organizations, the Council of Europe, OSCE, the EU Ambassador, the US Ambassador and other European Embassies in Tirana, to voice their support to this AMC statement in defense of one of the main pillars for a free press.

DEKLARATË mbi sekuestrimin e serverit dhe aseteve të medias Lapsi.al

KSHM reagon me shumë shqetësim ndaj zhvillimeve të fundit ku prokuroria ka kërkuar sekuestrimin e serverit të Lapsi.al.

Standartet etike të gazetarisë përcaktojnë se një gazetar ka të drejtë dhe detyrë të mbrojë burimin e vet, të mos e vërë në rrezik dhe të mos e dekonspirojë atë. Investigimet bëhen për të ekspozuar problematika të ndryshme dhe detyra e prokurorisë është të ndjekë burimin e problemeve të investiguara, jo gazetarët që e investigojnë dhe burimet e tyre konfidenciale.

Për më tepër, sekuestrimi i serverit të medias Lapsi.al vë në rrezik jo vetëm burimin e këtij investigimi por dhe gjithë burimet e investigimeve të mëparshme të LAPSI.AL, duke dekonspiruar të gjithë burimet konfidenciale të mëherëshme të kësaj medieje.

Pasoja indirekte e këtij veprimi të papërgjegjshëm nga ana e Prokurorisë është se do të shkaktojë një frikësim tek çdo person (whistleblower) që ka denoncuar dhe mund të denoncojë tek gazetarët në mënyrë konfidenciale abuzimet e pushtetit.

KSHM e konsideron këtë veprim të papërgjegjshëm të Prokurorisë si një cënim të drejtpërdrejtë të lirisë së medias dhe i kërkon, në emër edhe të reformës në drejtësi, të tërhiqet menjëherë nga ky veprim dhe të kthejë mbrapsht të paprekura të gjitha objektet e sekuestruara.

KSHM i bën thirrje organizatave kombëtare e ndërkombëtare të gazetarëve, Këshillit të Europës, OSBE-së, Ambasadorit të BE-së, Ambasadores Amerikane dhe Ambasadave të tjera europiane në vend, të mbështesin këtë deklaratë të KSHM në mbrojtje të një prej shtyllave kryesore për funksionimin e  një shtypi të lirë.