UNESCO boton udhëzuesin e ri për praktikat më të mira të këshillave mediatikë në epokën dixhitale

Si janë përshtatur këshillat e shtypit në epokën digjitale? A kanë zhvilluar ata fjala vjen udhëzime për përdorimin e algoritmave nga mediat sociale? A i trajtojnë ata çështje të tilla si gjuha e urrejtjes në internet dhe dezinformimi? A po përdorin ICT-të për të përmirësuar aksesin ndaj përdoruesve të mediave?
Këto janë disa nga pyetjet e adresuara nga studimi i sapo publikuar i UNESCO “Udhëzues për Praktikat më të Mira në Epoken Dixhitale – Vetë-Rregullimi i Medias në Evropën Juglindore”.
Ky botim ofron një përmbledhje analitike të kombinuar me praktikat më të mira që organet vetë-rregulluese të medias në Evropën Juglindore po përdorin për tu përshtatur me epokën dixhitale.
“Këshillat e medias në Evropën Juglindore janë duke u përshtatur dhe duke iu përgjigjur sfidave rregullatore të paraqitura nga forcimi i mediave të reja. Në këtë drejtim, shumica e tyre kanë zgjeruar anëtarësimin e tyre me mediat online, duke zgjeruar spektrin e punës së tyre nëpërmjet përshtatjes së kodeve ndaj dilemave të reja etike digjitale, siç janë trajtimi i përmbajtjeve të krijuara nga përdoruesit ose çështjet e autorit online “, thekson raporti.

Ky botim unik hedh dritë mbi praktikat e vendosura tashmë nga këshillat e mediave të Evropës Juglindore. Ai gjithashtu trajton sfidat me të cilat ata përballen për të përfituar nga bota online. Raporti tregon se si mediat po përdorin teknologji të reja për të rritur funksionimin dhe shikueshmërinë e tyre. Një faqe interneti funksionale me një bazë të dhënash transparente të ankesave të pranuara dhe gjykuara, mundësinë që lexuesit e medias të paraqesin një ankesë nëpërmjet një forme online, përdorimi i faqeve të mediave sociale në Facebook dhe Instagram janë bërë normat për këshillat e mediave në rajon .
Praktikat më të mira të identifikuara nga sondazhi përfshijnë: zhvillimin e udhëzimeve të reja rreth automatizimit të lajmeve dhe inteligjencës artificiale; shpërblimi i pajtueshmërisë me etikën përmes përdorimit të etiketave në internet për anëtarët e këshillave të shtypit; inkurajimin e reklamuesve që të mos e mbajnë reklamën kur mediat nuk po respektojnë kritere të caktuara etike; zhvillimin e aplikacioneve të telefonisë celulare, dhe investimin në literaturën mediatike dhe informative (MIL).
Duke ofruar praktika dhe këshilla më të mira, është shpresë e UNESCO-s se mekanizmat e tjerë vetë-rregullues mund të përfitojnë nga përvoja e këshillave të shtypit dhe medias në Evropën Juglindore, të cilat kanë marrë mbështetje përmes projektit “Ndërtimi i besimit në media në Evropën Juglindore dhe Turqi” . Projekti përfundoi në maj të vitit 2019 dhe u zbatua nëpërmjet bashkëpunimit me partnerë të ndryshëm rajonalë dhe ndërkombëtarë, së bashku me organet vetërregulluese dhe shoqatat e gazetarëve dhe me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian.
Në përgjithësi, projekti rezultoi shumë i suksesshëm në përforcimin e vetë-rregullimit të medias dhe qeverisjen e mirë të medias në rajon. Në këtë drejtim, UNESCO sapo lëshoi një tjetër botim për të nxjerrë në pah ndikimin kryesor dhe rezultatet e projektit. Për më shumë informacion, kliko këtu.

you're currently offline