Workshop dy-ditor “Privatësia dhe mbulimi mediatik”

Në datat 7 dhe 8 Nëntor, Këshilli Shqiptar i Medias (KSHM) organizoi në Vlorë workshop-in dy ditor me temë “Privatësia dhe mbulimi mediatik, sfidat e reja që lidhen me zbatimin e etikës për gazetarët e rinj”.
Në këtë ngjarje morën pjesë gazetarë të rinj, të punësuar në median vendase si dhe student të gazetarisë.
Workshopi kishte për qëllim të informonte gazetarët e rinj lidhur me të drejtat dhe detyrimet e tyre ndaj profesionit që burojnë nga Kodi i Etikës dhe kuadri ligjor. Ndër të tjera ata u njohën me Kodin e Etikës së Gazetarit, të rishikuar kohet e fundit dhe rolin vetë-rregullues të Këshillit Shqiptar të Medias.
Ekspertët lokal Mark Marku, Sokol Shameti, Besar Likmeta, Redon Skiluli dhe Blendi Salaj prezantuan nocione të ndryshme që lidhen me zbatimin në praktikë të profesionit si gazetaria etike, fake neës, mbrojtja e të dhënave dhe gazetaria investigative.
Ekspertët ndërkombëtarë paraqitën kornizën ligjore të Këshillit të Evropës për privatësinë dhe lirinë e shtypit, si dhe çështjet më të rëndësishme të privatësisë nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Nga ana tjetër Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave, z. Besnik Dervishi prezantoi kuadrin ligjor, si ruhet privatësia në Shqipëri, e drejta e mediave për të pasur qasje në informacion siç edhe parashikohet në ligj.
Në pjeësn e dyte të takimit, nën drejtimin e ekspertit ndërkombëtar Z.Bertil Cotier pjesmarrësit stimuluan raste të zgjedhura nga shtypi botëror, ku ata duhej të merrnin vendime për publikimin e informacionit dhe fotografive në funksion të ruajtjes së privatësisë dhe zbatimit së një gazetarie etike.
Aktivitet e Këshillit Shqiptar të Medias po mbështeten nga projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Përforcimi i Ekspertizës Gjyqësore për Lirinë e Shprehjes dhe Mediave në Evropën Juglindore (JUFREX)”.